Any 1516

Any 1516-Retaule per a l'església de Llucmajor, obra de Pere Terrencs i Gregori Llaneres.
   
Any 1516-Obres de reparació a l'església del puig de sant Miquel.
   
Any 1516- Es Pagos (Porreres) és propietat de Joan Nicolau.
   
Any 1516-Elionor Pardo, jueva conversa, esposa de Mateu Bartomeu és la propietària de Canet.
   
Any 1516-Boda de Joana Montanyans amb el seu cosí Pere de Malferit.
   
Gener de 1516-Mor Nicolau Montanyans Verí, jurista.
   
El 12 de gener de 1516 torna a Portopí l'expedició mallorquina de Bugia.  Miquel de Gurrea, triomfant, rebrà l'homenatge un dia més tard.
   
El 22 de gener de 1516 mor el rei Ferran el Catòlic a Madrigalejo.
   
23 de febrer de 1516- La reina Joana confirma a Gurrea en la lloctinència general, a Burgues en la procuració reial a Francesc Ros, regent de la cancelleria.(ACA Cancelleria 3902, f. 1-1v)
   
El 28 de febrer de 1516 es celebren les exèquies per la mort de Ferran el Catòlic, un rei que no va venir mai a Mallorca i que només es recordà de Mallorca per cobrar l'impost del coronatge i la contribució a les noces dels seus descendents.
   
28 de febrer de 1516- "...de tota la artillaria que es stada prestada per la universitat al molt Spectable y Noble
    Senyor Virrey, com es anat a socórrer a BOGIA, certifich yo Matheu Net a vostres magnificències, que tota es stada tornada y restituída y yo he rebuda aquella per la dita universitat, salvo que manca un falconet de ferro ab se forquete y cavallet, que es stat stimat vinticinch sous; y mes manchan dos forquetes dels dos passavolants, qui tiren ab cep y mascles; y los dos ceps dels dits passavolants romputs y la bombarda que's diu Sant Berthomeu es romput un cèrcol; axi mateix mancan alguns conyarols y taps y pedres qui ses despès
    tirant la dita artillaria; de totes les quals coses que mancan, hamanat lo dit senyor Visrey que sien restituydes y reparades a despeses del senyor Rey;..."
   
abril de 1516-Mor Guillem Casselles,dominic de Felanitx, inquisidor i antilul·lista.(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 654).

Dia 19 d'abril de 1516 Arnau Albertí fa donació a Campos d'una relíquia del "Lignum Crucis".
   
Dia 23 d'abril de 1516 són absolts d'haver causat ferides a Bonafè els inquers Antoni i Bartomeu Domènec, Antoni Bordils, Bernadí Català, Joan Gallur, Joan Ramis, Joan Roca.
   
30 d'abril de 1516-Una nau de frencesos,genovesos i nissards és capturada en cors per Xamena, en Torres de Menorca i Tomeu Miret.
   
Juny de 1516-Arriba el regent Francesc Ros per tal d'analitzar les denúncies dels jurats i del Consell contra Gualbes, regent de la cancelleria.
   
juliol de 1516-Mor el predicador anti-lul·lista Guillem Casellas, que va ser inquisidor.
   
23 de juliol de 1516 -Pere Terrencs i Gregori Llaneres, pintors, obtenen un contracte del prevere Llorenç Salvà per a fer el retaule de Sant Pere i de Sant Pau a Llucmajor.
   
30 de juliol de 1516 - El mercader Guillem Bremona reclama pels perjudicis derivats de les constants caigudes de materials provinents de la torre que té al costat en mal estat i que apartany al dozell Jeroni Vallobar sobre la seva casa. (ARM, Prot. M-609, 104-104v.)
   
15 d'octubre de 1516-El rei Carlos escriu als jurats des de Brussel·les demanant una galera perquè la nau capitana havia sofert molts mals en un atac que quatre fustes de moros feren a la costa d’Alacant.
   
17 d'octubre de 1516-Joan, esclau moro de Jaume Palou d'Orient, obté la llibertat.
   
26 d'octubre de 1516 - En el coll d'Andritxol Mateu Coves, Cosme Bonet i Cristòfol, esclau de Jaume Gual d'Inca, del bàndol dels Alemany,  al servei de Maties Joan Fortuny de Ruesta, assalten Bartomeu Alemany al que feren de llança, tot i que fuig cap a Andritxol. Aquests tenien la protecció de Carles Despuig, i soparen a Biniorella (Son Fortuny) on regalaren unes xurriaques a Jeroni Despuig. També tenien la protecció dels Net.
   
Desembre de 1516-El Gran i General Consell debat els problemes de comunicació amb el rei Carlos, resident als Països Baixos, i nomenen síndic al notari Joan Crespí per tal d'obtenir del rei armes defensives contra la pirateria, queixar-se dels privilegis en l'exempció d'impostos del clergat i castigar al regent de la cancelleria Gualbes per haver transgredit els privilegis del regne.


any 1505 a Mallorca ixent