Any 1518-Vaga de pescadors.

Propietats:

Albocàsser (Manacor): Bernadí Andreu
La Granada (Manacor): Bartomeu i Nicolau Truyol.
Alqueria Blanca (Artà): Jaume Morell
Binicanella :Salvador Servera
Lo Pont, La Plana (Artà): Climent Climent
Bernat Cardell té Beniferri(Llucmajor)   
Antoni Castell Escarp té Can Castell a Alcúdia   
Antoni Contestí té Tió a Llucmajor
Gabriel Tomàs té L'Aresta a Llucmajor.
Miquel Tomàs té Els Gerrers a Llucmajor.
Miquel Vilardell té Vilardell a Llucmajor.
Bartomeu Fàbregues,inquer té el Rafal de la Font Ufana (Binissalem)
Antoni Forns compra Son Cladera (Manacor)
Joana de Sant Joan té Ariany.

Esclaus de Domingo Oleza a Cala Pí: Beneta,borda,Joan Cabreta ,esclau 35 anys, Lluís,moro,esclau de 15 anys; Francina,mora de 60 anys , Alí,turc; Joan,bord.

Any 1518-Francesc Ballester és nomenat lloctinent del procurador reial per a Manacor.

Consta existència de la font de Son Nebot a Marratxí.

Jeroni Andreu, Benet Escales i Joanot Peretó són sentenciats a 3 mesos d'exili de Manacor per insults a Miquel Truyol  
   
Any 1518-Antoni Uguet fa donació d'unes cases als trinitaris situades al carrer d'en Camaró.
   
Any 1518- El monestir de sant Jeroni comprà a Joanot Nadal, tintorer, un hort prop de l'església de santa Fe. Nicolau de Berga i Caulelles  i Francesc Olesa i Santmartí aporten un donatiu de 63 lliures per a la compra.
   
Any 1518-Vaga de pescadors en oposició als preus imposats pel virrei a instàncies dels jurats.(BSAL.. IV, 1891, 60.)
   
15 de gener de 1518- Sol·licitud d'aprovació dels estatuts de La Criança.  El cost d'estada a La Criança és el següent: Item que les dites donselles confreresas, per lur viure é per sustentasió de lurs ministres, agen aportar deu ducats cascun añy, pagadors per terses de quatre en quatre mesos, é la primera tersa qui sia tan tots lur entrada, è mes aporten vuit quarteras de forment, per lo semblant, cascun añy, la mitât tan tost en lur entrada, e laltre mitât, cap de sis mesos, é aixi mateix cascuna, ó entre dues, que aporten son llit de repos petit, ab tot son forniment pera dormir, é una caxeta pera tenir lur robe.
   
19 de gener de 1518 - Guillem Rosselló aprèn a teixir llana a Porreres del mestre Antoni Barceló.

19 de febrer de 1518 - Antonina Lladó, de Sarrià, és col·locada per 9 anys al servei de Joanot Armadans per servir-lo a canvi de 8 lliures al final.

20 de març de 1518 - Bartomeu Fuster, saboner, i Elionor són reconciliats per el sant Ofici.

25 de març de 1518-Arriba a Mallorca el nou regent de la cancelleria, Jaume Roca, valencià, que substitueix Francesc Ros.(ACA Cancelleria 3902, f. 90v-91v)

   
14 d'abril de 1518-Testament de Jaume Mercer que vol ser enterrat al vas dels mercers de Sant Francesc de Palma. Fa hereu a la seva esposa Elionor i quan aquesta mori al seu nebot Gabriel Mercer amb la condició de casar-se amb una filla d'Arnau Burguet, la que decideixi la seva esposa a més de decidir la dot que no serà inferior a mil lliures censals.

17 d'abril de 1518 - Implantació de l'esclavisme espanyol a Amèrica: Carlos V permet a Tomàs de Lazcano dur 20 esclaus a les Indies.
   
31 de maig de 1518-Antoni de Quint és el propietari de Morell (Artà).


Juny de 1518 - El corsari hispànic Pedro de Bobadilla saqueja les costes de Trípoli.

10 de juliol de 1518 - Execució per el Tribunal del sant Ofici de Nicolàs Boti Ginovés per heretgia a Mallorca.

3 d'agost de 1518 - Els jurats atorguen l'ofici de rellotger a Bartomeu Figuera.
   
23 d'agost de 1518-Un temporal destrueix l'armada dirigida per Hug de Montcada per a la conquesta d'Alger. Moren 4.000 soldats, i 26 vaixells resulten destruïts. Els soldats que han sobreviscut al desastre s'alcen perquè no cobren i saquegen Eivissa. Els danys del saqueig realitzat per les tropes de l'emperador són valorats en 28.395 ducats i cent anys després els jurats eivissencs exposaven al rei  que encara no s'havien cobrat.

   
30 d'agost de 1518-Convocatio Curiarum principatu resulten destruïytss Cataloniae facta per serenissimos reginam et regem, dominos nostros, in civitate Barcinonae (Aplaçades).
   
1 d'octubre de 1518 - Joan Trullol reconeix un deute de 8 lliures i 10 sous a Joan Jaume d' Esporles per la compra de dos ases.

13 d'octubre de 1518 - «Segons la comuna opinió e estimatió ques fa cascun any fou menester per la provisió tant de mengar com de sembrar CCL milia quarteras de forment y CL milia de ordis y sivades ...empero nosaltres crehem encert que ni ha menester molt maior suma ha causa que lo scrutini no crehem los faien dar vertader perque los compredors de les promeyes e arrendaments de aquelles y dels delmes y los qui tenen forments agabellats per a vendra han tingut studi de fer nos dar en lo dit manifest maior suma que no se ha cullit perque no fessem provisió de fer ne venir de fora la ylla y ells puguen vendre a bons preus lurs forments..»

   
Desembre de 1518 - El corsari hispànic Pedro de Bobadilla saqueja naus de Messina i Gènova a Djerba.

13 de desembre de 1518-Primo ordenaren que negun revanador o revenadora de obra de terra no puguen vendrá les gerras de aportar aigua grans mes avant de quatre diners la pessa e las petitas mes avant de dos diners sots pena de cinch sous per cascuna que vendran executados per lo mostesaff e distribuidors en la forma ordenada enl os altres capitols del dit mostesaff. (ARM AGC 23, f. 89-90).


24 de desembre de 1518-El rei Carlos ordena pagar al procurador reial Francesc Burgues al seu enemic, el regent de la cancelleria Federic de Gualbes els salaris retinguts.

any 1505 a Mallorca ixent