Any 1519-Torres de Portopí en ruïna.
Any 1519

Pau Bestard té el Camp Rodó a Binissalem.
Guillem Borguny té Son Borguny a Artà.
Antoni i Pere Castelló tenen Les Montcades de Sóller.
Miquel Mut té La Torre a Llucmajor.
Salvador Servera té Banyeres a Artà.

Gaspar de Bona obté la llibertat d'Antonio Quint.
Guillem Gastó és el mostassaf de Binissalem.
Miquel Truyol de Manacor passa a ser talaier de Santanyí.
Joan Rodí és assassinat per onze felanitxers.
Miquel Torrent és el batle de Sineu i Antoni Vic, d'Esporles.

Any 1519- Fundació de la cofraria de la Fontsanta de Campos.

Any 1519- Boda de Jaume Tomàs Creus amb Marquesina Gallard i Rul·lan, pare i mare de sor Caterina Tomàs.

   
Any 1519- Joan Albret dirigeix les obres de santa Creu.
   
Any 1519 - Francesc Burgués, procurador reial, estableix a sor Margarida Costa, priora del monestir de Sant Jeroni, per una entrada de 5 sous i un cens anual de 4 sous, un carreró contigu a l'església de Santa Fe i al dit monestir, de llargària 23 canes i mitja de Montpeller, i dues canes i un pam d'amplària. (AMSE. Pergamins, 1.55.)
   
Any 1519- El molí de vent fariner des Cós (Robines) és propietat d'Arnau Llinàs.
   
Any 1519-El Gran i General Consell sol·licita als reis Carlos i Juana que es condemni als denunciants i acusadors falsos a la pena que correspongui a l'acusat i al pagament de les costes, si aquest resulta absolt. Els monarques disposen que s'observi l'establert pel dret comú (ARM., Llibre de n'Abelló, f. 166)
   
8 de gener de 1519-Es proposa arreglar les torres de Portopí perquè estan en ruïna.
   
22 de gener de 1519- Mor l'emperador Maximilià s'Àustria.
   
24 de gener de 1519-Dilluns. El rei Carlos surt de Saragossa cap a Barcelona amb motiu de la convocatòria de Corts.
   
8 de febrer de 1519-El rei Carlos arriba a Molins de Rei.
   
10 de febrer de 1519 - Dijous- Bartomeu Serra de Valldemossa es compromet a fer amb el seu fill Jeroni  un forn de calç a la possessió de Montblanc, de Francesc Desclapés. (ARM Prot. S 1117,202v).
   
14 de febrer de 1519-El rei Carlos arriba al monestir de Valldonzella.
   
14 de febrer de 1519- Orde del virrei Gurrea: " quedaciavant tocada la oraciô delà avemaria nigu no gos bellar ni permetre se bail en lurs cases denits ne fer desfressos alguns ne noms sens licencia demanada yobtesa desa senyoria sots pena de L liures "
   
15 de febrer de 1519 -  "Entra por el Portal de Sanct Anthoni e por lo carrer del Hospital fins al portal de Sancta Creu, e Rambla avall girará per lo dormidor dels Frares Menors..."."En aquest dia entrá la dita Majestat en la ciutat de Barchinona, fou li feta gran recepció, que per ésser tant gran, és millor callar que dir ne poch ...".

16 de febrer de 1519-Galceran Balaguer exposa que la convocatòria de Corts s'ha de fer segons els usatges i des del propi principat i assenyala que la convocatòria feta a Saragossa no és competent perquè Carlos no ha jurat les constitucions catalanes.

8 de març de 1519 - Carta de Carlos V al Virrei de Mallorca perquè acabi la discòrdia amb el Regent
.

11 de març de 1519 - Boda de Germana de Foix amb el marquès de Brandenburg.

31 de març de 1519 - Neix Henri II rei de França, duc d' Orleans.

13 d'abril de 1519 - Neix Catherine de Medicis a Firenze, reina de França, comtessa de Boulogne, Auvèrnia , i duquesa d'Urbino.

Dia 15 d'abril de 1519 el Sant Ofici reconcilia Elionor, esposa del sastre Jofre Rabassa, que vivien a l'illeta de Carles Desbach; Pereta, esposa del botiguer Pau Coll, que vivien a l'illeta de Genovard a Sant Nicolau; Antònia, esposa de Pau Tarongí que vivia a l'illeta de Valentí; el cedacer Joan Bonnín, de la mateixa illeta, i Isabel, esposa de Joan Torres, que vvia a l'illeta de Rovira.
   


Abril de 1519 - Tres síndics que representen al Regne de Mallorca davant l'estada a Barcelona del rei Carlos, Pere des Catlar , cavaller, Joan Berard, ciutadà i jurista, i el síndic de la Part Forana, Antoni Nadal de Manacor, arrien a Barcelona.

11 d'abril de 1519- Testament de Jaume Cavaller, teixidor de lli de Ciutat de Mallorca ( Biblioteca de Catalunya. Perg. 218, Reg. 12946)

   
16 d'abril de 1519-Carlos ret homenatge i jura fidelitat a les Corts catalanes.

2 de maig de 1519
- Mor Leonardo da Vinci al castell d'Amboise. Dilluns.
   
22 de juny de 1519- Dimarts-
No resmeyns denunciam a V. m. com en lo principi del nostre any per nosaltres se ha feta ordinacio que tot lo peix fresch quis vendrá se haja de vendrá a pes, y los pescadors per aquesta raho crehent ells los es gran perjuy no volen pescar y han fet passar mala vida a tot lo poblé aquesta coresma y encar ara de present se posen en torn de no voler pescar y de fet no volen pescar; havem pensat y desliberat de scriure en térra ferma y fer venir deu o dotse cases de pescadors y darlos franquesa per temps de deu anys.

    Sobre la qual proposicio es stat conclus diffinit e determenat que lo fet dels pescadors sia remes als mags. Jurats, los quals hi fassen aquella provisio que ben vist los sera tant en fer venir altres pescadors de Cathalunya com en darlos franquesa.
   
24 de juny de 1519- Mor Lucrècia Borgia. Divendres.

25 de juny de 1519-El Col·legi de la Mercaderia decideix construir i armar dos falutxos per a la defensa de les costes de llevant i de ponent.

    
28 de juny de 1519- Carlos de Gant és elegit emperador.

30 de juny de 1519 - La reina Joana i el seu fill el rei Carlos confirmen els privilegis i franqueses als síndics mallorquins desplaçats a Barcelona (ARM Perg. Carlos I, 10 i Còd. 9 Llibre d’en Abellò, f. 152)
   
30 de juny de 1519- El rei a sol·licitud de Joanot Gual, procurador dels creditors censalistes, ordena que es paguin les pensions endarrerides i que sumen 8 anys abans de lluir censals.
   
6 de juliol de 1519- Carlos I coneix la notícia de la seva elecció com emperador.

8 de juliol de 1519: Dimarts prop passat, tres hores mitge nit es arribada la nova, per correu de Alamanya, com la Cesàrea Majestat del rey nostre senyor, es stat elegit rey dels romans.(AHM  -Lletres Missives 11,fol 34v)
   
10 de juliol de 1519- Un privilegi reial prorroga per 10 anys la suspensió de franquesa a l'estament militar.
    
10 de juliol de 1519-Justícia gratuïta: Més avant supplicareu sa Real Magestat que li plàcia proveyr e manar que quant lo advocat de pobres de Crist y procurador defensen algun delat criminament sens salari sino del que ia tenen, per ésser miserables los dits delats, és de molta iustícia que sien franchs de salaris de sentènties y de altres scriptures i procés fiscal, e perçò li placia proveyr e manar que axí sia servat y d.aquí avant praticat, car puix lo reputen miserable en defensió lo deuen reputar miserable en iudicar.lo , e fins ací és stat fet lo contrari contra tota rahó y equitat natural, y sobre açó la execució imposar alguna condigne pena, e signantment que lo regent y altres que participen en dit salari y despeses sien tinguts de iurar que no demanaran ne extorquiran cosa alguna del dit miserable defensat per lo dit advocat de pobres de Crist per manament del dit loctinent general. Placet Regiis Maiestatibus. (A R M . , Llibre de n'Abelló, ff 160-168.).
   
10 de juliol de 1519 - S'aprova un capítol presentat pels ambaixadors del regne, mitjançant el qual, el lloctinent general haurà de reservar els dimarts i dimecres per a conèixer les causes verbals o per escrit en les quals ambdues parts siguin residents a la part forana. (ARM, Llibre de n’Abelló, f. 164v).
   
12  de juliol de 1519:Pere Joan Çafortesa, lloctinent del virrei, disposa que el poble podrà anar armat per tal de fer front als sarraïns:
ço es que qualseuol qui tindra spingarda y se abilitara tirar de aquella no sera compellit ni forsat per qualseuol vigent o vigentissima nécessitât exir fora la présent ylla ni les dites scopetas o spingardes los serán panyorades ni venudes per neguns deutes encare que fossen en qualseuol manera priuilegiats, a mes dona facultat elicencia saspectabilitat atots equalseuol qui tindran dites spingardes y se abilitaran de tirar de aquelles de aportar liberament y sens incorriment dealguna pena unaspasa honestament guarnida broquer seruellera eguant de malla la quai puixen aportar guiada axi comare perleuors ab la présent les guia.

   
23 de juliol de 1519-L'arquebisbe de Tarragona, Pere de Cardona, és nomenat canceller, i Antoni Agustí, vicecanceller.

26 de juliol de 1519 - Els jurats de Mallorca posen en coneixement dels delegats enviats a Barcelona que han arribat valencians que fugen de la pesta (AHM, Lletres Missives, 11, fol. 36 v)
   
2 d'agost de 1519-El rei Carlos i la seva mare Joana són jurats nous sobirans a Mallorca pels procuradors Pere Descallar,Antoni  Nadal i Joanot Berard, després de confirmar els antics privilegis i aprovar-ne 31 més.
   
4 d'agost de 1519-A causa de la pesta que afecta a València el rei Carlos es dirigeix a Molins de Rei.

8 d'agost de 1519 - Carlos V demana suport al virrei de Sicília per a l'armada d'Àfrica
   
9 de setembre de 1519- El mercader Pere Valls institueix un benefici a la capella de l’Esperança de Campos.

14 de setembre de 1519 - Decret de Carles V que  incorpora a la corona de Castella els territoris de les Índies.
   
30 de setembre de 1519 Aina Oms (de casada Puigdorfila Oms) obté en herència Vernissa (Santa Margalida).
   
12 d'octubre de 1519 - El notari i procurador d'Andratx Pere Perpinyà protesta i fa un recurs al rei per denegació de justícia per part del jutge del Pariatge en relació a la demanda de privació del càrrec a l'oficial de la jurisdicció Pere Sanxis.
   
26 d'octubre de 1519 - El jutge del Pariatge Joanot Nunis de Sant Joan decreta auto de presó contra Pere Sancxis, oficial de la jurisdicció després de les pressions dels andritxols.

29 d'octubre de 1519 - El bisbe de Barcelona disposa que durant tota la seva vida aportarà 25 lliures anuals per a la fortificació d'Andratx.
   
16 de novembre de 1519 - Dimecres - Baptista Garau, picapedrer, és encarregat dels jurats per fer una font a la placeta de santa Creu de 46 pams de llarg, 22 d'ample i 25 de fons per preu de 90 lliures. (ARM, EU 29,122- 122v).
                             escola de Terrencs
                             
                             sant Joaquim i santa Anna de Terrencs

any 1505 a Mallorca ixent

Any 1519 en el món
Any 1519 - Eiximenis Peris regent de la Cancelleria del regne de València
    Inici del conreu del blat d'indi al Milanesat
    "Col·loquis d'Erasme"(Publicació)
        "Dell' arte della guerra".-Maquivelo
2 de gener de 1519- Carlos V destitueix Pedro de Maza del govern de València pels disturbis entre Oriola i Múrcia
28 de gener de 1519 - Carlos V a Lleida on jura els privilegis
11 de març de 1519 -Boda de Germana de Foix amb el marquès de Brandenburg
13 d'abril de 1519 - Neix Catherine de Medicis a Firenze, reina de França,comtesa de Boulogne,Auvèrnia ,duquesa d' Urbino
30 d'abril de 1519 - Carlos V ordena a Álvaro Osorio i Micer Garcés reprimir els rebels d´Aragó.Dissabte
22 de juny de 1519 - Carlos V ordena als diputats de València crear una força de 100 jenets contra els moros a la costa
7 de juliol de 1519 -Carlos V als jurats de València perquè s´armin i s´organitzin en desenes contra els turcs
Agost de 1519 - Expedició d'Hug de Moncada contra Alger que acaba en un desastre
14 de setembre de 1519 - Decret de Carles V incorpora a la corona de Castella els territoris de les Indies.
23 de setembre de 1519- Carlos V demana explicacions a Mn. Ausiàs Samar sobre l´excomunió del lloctinent d´Eivissa