Any 1526 - Els que han derrotat la germania profunditzen en la crisi dels paraires demanant per part del representant dels censalistes Sureda Sanglada al rei l'expropiació de la casa i del tirador a benefici de la consignació en compensació dels mals causats en el procés revolucionari. D'altra banda, els draps importats perjudiquen els menestrals mallorquins.

Any 1526-Miquel Frau treballa en l'obra d'un retaule dedicat a Sant Sebastià i Sant Roc a Porreres.

Any 1526- Antoni Ferrer del Pla de Sant Jordi, mascarat que serví contra la Germania amb dos cavalls, exposa al lloctinent general de Mallorca els danys que li feren els agermanats; entre blat, civada, ordi, bestiar, vi, robes i diversos objectes, els danys sumen 2.539 lliures i 8 sous.

14 de febrer de 1526 - Joan de Sales, escultor,contracta amb Jaume Muntanyans, Lluc Simó i Pere Joan Olivar, preveres beneficiats a l'església de Santa Eulàlia davant el notari Alexandre Brondo  l'obra d' una talla de l'Assumpció de la Mare de Déu semblant a la que hi ha a la capella dla Clastra de la Seu. (ARM, Prot. B-121. 1 lv-12v)

El 15 de febrer de 1526 es posen llumeneres als carrers en commemoració de la pau entre Espanya i França.

21 de febrer de 1526 - El Lloctinent general ordena al batle d'Inca satisfer la reclamació de Jaume Rosselló per les 60 quarteres de xeixa, 18 quarteres de forment roig, 36 quarteres d’ordi i 22 quarteres 3 barcelles de civada preses pels agermanats d’lnca i
distribuïdes entre ells, quan ell s'havia refugiat a Alcúdia.(AH 273 foli 39/g).

El mateix dia el Lloctinent ordena al batle d'Inca que faci  pagar als agermanats i als seus còmplices d’lnca, entre els quals hi ha Guillem Salzet, Cosme Martorell i Joan Domenech, un preu  de 30 sous per somada que han de pagar pel vi pres a Felip Fuster.

22 de febrer de 1526- Mestre Joan de Sales es compromet a la realització del Portal del Cor de la Seu de Mallorca i de les crosses del mateix, en el termini de dos anys i pel sou de tres-cents ducats d'or venecians.

13 d'abril de 1526 - El  Lloctinent General ordena al batle d’Inca que faci una crida  per a que en el plaç de  10 dies els qui han sofert danys en temps de la Germania, presentin davant els notaris Joan Gual i Llorenç Vives les cèdules del que els han pres i del que els ha estat restituït. Passat aquest plaç les seves pretensions no seran ateses.(AH 272 foli 60/g ).

19 d'abril de 1526 - «La experiencia qui es doctrina de totes cosas ha  mostrat o mostra rehexir mal en la draparia per que ariben de diversas parts de Catalunya molts draps per pont en la present ylla pera Cicilia los quals no poden de Catalunya ab tanta facilitat navegar o portar en Cicilia per la fratura de passatges e perque apar que donen dan als draps de Mallorque quis naveguen en Cicilia majorment que havem vist estos dias passats en lo present port una nau haver carregat molts draps strengers e apres no haver volgut pendre o carregar draps de la terra.»(ARM AGC 24, f. 21)

8 de maig de 1526 - Carles I concedeix a Miquel de Sant Joan el dret a cobrar 1464 lliures sobre els béns expropiats als agermanats, perquè havien pagat un import igual per al seu rescat i el del seu pare Pere de Sant Joan després de ser capturats pels agermanats quan anaven d'Alcúdia a Menorca. Varen ser passejats per Ciutat encadenats i sotmesos a les ires de la població agermanada. Pere de Sant Joan va morir durant el setge de l'exèrcit reial a Ciutat.

25 de maig de 1526- Lliga de Cognac contra Carles V


28 de juny de 1526- Carlos de Pomar, escriu al batlle reial de Santa Margalida perquè respecti la jurisdicció de les cavalleries de Pere Joan Safortesa: «Balle de Santa Margarita. Per vostra letra restam avisats de la qüestió es stade entre en Miquel Font Carretell de huna part y Anthoni Castell de la part altre en la qual, segons dieu, no.y ha hagude sanx y que la qüestió se.s seguide en la plassa y segons som imformats seria en la jurisdictió de les cavalleries que cent axí tocharia a Moss. Pere Johan Çafortesa per ço a supplicatió de dit Moss. Çafortessa vos diem y manam que cent axí a la dita qüestió se sia seguide en la jurisdictió de las cavalleries li restituyeu la dita causa y qüestió y si procés o actes alguns havien fets per la dita causa aquells li restituyreu y per semblant les armes y no fesseu per res lo contrari si dessigau en dita pena no incórrer. Datta en Mallorca a XXVIII de juyn de MDXXVI.»

El 4 de juliol de 1526, el lloctinent general dictà provisió entre Joan Antoni Bartomeu i el batle agermanat Antoni Planes a conseqüència del saqueig que havien fet els agermanats a Canet.

31 de juliol de 1526 - Rafel Ballester, procurador de la seva mare Antònia, curadora de Francesc Miquel Ballester, fill de Rafel, estableix en emfiteusi a Miquel Soler de la parròquia de Petra, una terra situada a dit terme de Petra. El cens anual és de 5 quarteres de forment i l'entrada de 5 s. m.M. (Ramon Llull, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, pergamí 37-9-36 (E-2))

8 d’agost de 1526 - Antoni Llompart d’Inca és condemnat a pagar un ducat d’or per haver expropiat una caixa en temps de la Germania.

14 d'agost de 1526 - Carlos de Pomar nomena lloctinents seus atorgant-los poders especials per poder prendre i executar els bandolers que recorren l’illa.

14 d'agost de 1526- Carlos de Pomar: «Com nos, confiants de la legalitat e probidad de vos,magnífich mossèn ....... a causa de purgar molts e diversos bandejats y desordenats e altres malfactors van per aquell en gran vilipendi de nostre señor Déu e de la bona administratió de la justicia vos cream loctinent nostre perquè aquells pugau perseguir, pendre y encarcerar punir y castigar donant nos avís encontinent de la pressa y altresqualsevols persones de la present illa que tostemps que per vos seran requests vos donen gent aquella que per vos serà demanade y necessària a circa dites coses y socors, favor y ajud y tinguen y reputen y observen a vos dit Mossén ........ com a loctinent nostre sots pena de mil lliures al fisch real aplicadores y altres corporals a nostre arbitre reservades.Data en Mallorca a XIIII agost any M D XXVI.»

9 d'octubre de 1526- El Lloctinent General ordena que qualsevol oficial reial que vagi a la vila d’lnca prengui béns que bastin per pagar les 8 lliures que manquen per pagar per part de Joan Domenech, batle en temps de la Germania, i Antoni Bestard de dita vila per el rossí que  prengueren a Ramon Torrella.(AH 273 fo1i 172/g )

novembre de 1526 - Maties Fortuny de Son Fortuny  (Biniorella, Andratx) reclama pels perjudicis causats pel agermanats en la mort de les seves germanes.

26 de novembre de 1526-Nicolau Montanyans, vicari de la parròquia de Porreres ,ordena a la confraria de sant Sebastià i sant Roc que pagui les 12 lliures que deu a Miquel Frau per un retaule.

26 de novembre de 1526 -El Lloctinent General ordena al batle d’lnca que Sebastià Gamundí cobri les composicions de la vila durant el present any i que per l’any següent el batle amb els jurats i consellers n’extreguin un altre.(AH 274 foli 160/g)


27 de novembre de 1526 -Lluís de Villalonga, canonge i  rector d'Esporles autoritza la instal·lació de les monges del Puig d'Inca a Santa Maria de l'Olivar (S'Esgleieta). L'abadessa és Maria Rigolfa.

endavant