Any 1528

Cognoms dels homes d'armes d'Andratx (102 en total):

Alemany (Pere, Gaspar,Baltasar,Antoni, Joan, Martí, Gabriel, Gaspar, Antoni, Baltasar, Bartomeu i Pere), Alzina (Antoni, Bartomeu, Pere) , Armant (Antoni, i Bartomeu), Bonet (Berenguer, Joan) ,Calafell (Sebastià, Gabriel, Joan ,Arnau),  Cardell (Pere), Castell (Guillem), Corso (Antoni i  Rafel), Covens (Guillem i Mateu),Covera (Pere), Ensenyat (Nadal, Pere,Pere),  Esteva (Joan, Joan, Antoni i Jaume), Falquet (Miquel i Joan), Ferrer (Antoni, Joan, Macià, Guillem, Jaume), Freixes (Joan, Guillem, Jaume, Bernat)  Fuster (Pere i Pere), Jofre (Antoni, Pere) ,  Jovera (Bonanat, Bartomeu, Bonanat, Antelm), Moner (Joan,Jordi),  Mulet ( Mateu, Andreu) , Muntanyola (Joan), Pallicer (Antoni,Sebastià), Palmer (Jaume, Ferrer, Pere, Pere, Jaume, Tanmino, Sebastià, Miquel, Jaume), Perpinyà (Bartomeu, Joan),  Pieras (Mateu),  Porcel (Guillem, Jaume, Joan, Guillem) ,Pujol (Antelm, Mateu, Bartomeu, Joan, Berenguer, Antelm), Simó (Jaume, Miquel, Mateu i Mateu), Terrades (Lluís), Torres (Antoni, Pere, Antoni), Vaq (Bentl),  Vic (Joan, Jaume i Joan), Vicens (Jaume), Viguet (Francesc).


Any 1528- Son Más (Andratx) és propietat de Guillem Desmàs.

Any 1528- Sa Bastida (Sant Joan) és propietat de Pere de Sant Joan.

Any 1528- Són detinguts i arrestats en el seu domicili Pere Descatllar Dameto, Antoni de Quint, Nicolau de Dameto, Albertí de Dameto, Antoni Dameto, Miquel de Santjoan, Francesc Axeló, Pere Benet Sala, Gaspar Sala, Francesc Verí i Arnau Sureda.

El 21 de gener de 1528 els pirates sarraïns segrestren 49 persones a El Palmer.

24 de gener de 1528 - El Lloctinent General ordena als batles d’Inca i Muro i als electes
per a la liquidació dels danys fets a Isabel Berard en temps de la  Germania pels seus pobladors.(AH 278 foli 13 ).

30 de gener de 1528 - El Lloctinent General instrueix al batle d’Inca sobre la reclamació d'un esclau de P. Jover anomenat Bartomeu que  diu va ser obligat a anar a la batalla de Pollença on morí i ara no li volen pagar el mal fet. Ordena que si els agermanats obligaren l' esclau Bartomeu a anar a Pollença i allà morí, que sigui satisfet pel seu valor.(AR 277 foli 15/g).

15 de març de 1528 - Joanot Martí, ciutadà de València i resident a Mallorca, i la seva muller Joana, vídua en primeres núpcies i hereva usufructuària de Bartomeu Forns, reconeixen haver rebut de Joan de Montornès 177 l. de Mallorca, corresponents a un deute de 223 l. 10 l. s. del preu de la venda d'un cens de 18 l. que rebien de la universitat de Petra, més un cens d'una quartera de blat.(Tomàs Marcer, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, Pergamí 37-6-32 (C-3))

31 de juny de 1528 :  Els jurats manifesten: «No havem trobat mercader negu qui vula portar forment en lo present regne ab lo intereser de deu per cent de guany ques acustumava donar E havem sabut que en Sicilia ha molt flaca anyada e lo forment es molt car...» (ARM AGC 25, f. 7)

6 de setembre de 1528- Isabel, esposa del mercader Joan Thomàs, fa testament. Deixa deu lliures a l'obra dels orgues de l'església de Sant Francesc que de nou s'han de fer o reparar. (ARM-Prot-P-516 f. 36-37).

16 de setembre de 1528- Es concedeix a la Universitat del Regne la capella de Sant Sebastià de la Seu.

3 d'octubre de 1528 - Joanot Gual ven el rafal que es coneix per Son Verí (Marratxí) al ciutadà militar Antoni de Verí.

31 d'octubre de 1528-El rei concedeix un any de treva i salconduit als bandejats.

31 de desembre de 1528- En l'any 1528 lo darrer dia de desembre feu lo sermó del standart frare Alonso del Orde de Preycadors.


endavant