Any 1531


Any 1531-Muro disposa de 269 focs (67 menys en relació a 1510). Inca té 391 focs.

13 de gener de 1531-Dissabte.Jaume Ques, nou rector de Calvià.

31 de gener de 1531- Jaume Irdis , llibreter, ven a Lluís Villalonga, ardiaca i canonge de la Seu un esclau anomenat Joan de 15 anys d'edat, per 73 lliures.

9 de febrer de 1531- La Universitat presenta una queixa al rei perquè el batle de Messina ha expropiat robes de comerciants mallorquins i demana la seva restitució, o que se paguin els preus de les mateixes.

24 de febrer de 1531- Els jurats es queixen de la manca de respecte del virrei dels drets i privilegis al síndic a la Cort, Antoni Jeroni Gual (ARM AH 691, f. 10): «Lo señor Virrey ha donada mort a mossen Bernat Morey e segons diu lo dit Señor Virrey en la dita executió ha feta no ha servada la forma per lo dret comú e frencheses statuyda...» (Carta dels jurats de Mallorca al síndic a la Cort Antoni Jeroni Gual)

Abril de 1531- Els síndics de la Part Forana, Pere Martorell i Pere Vallori, demanen audiència a l’emperadriu Elisabet,  amb  denúncies contra l’actuació del virrei Pomar.(ACA Cancelleria 3976, f. 19v-33).

22 d'abril de 1531-«Quant importa anaquesta universitat la violatió de les franqueses es stada feta per lo Senyor Visrey lo qual tenim per cert que si de aqui no venen provisions oportunes no cessera perlo sdevenidor rompreles...» (Carta dels jurats a Antoni Jeroni Gual, 22 d’abril de 1531).

7 de setembre de 1531-Neix Jeroni Garau, canonge.

11 de setembre de 1531 -Setge de Hayr al-Din “Barba-rossa” a Mallorca amb 15 fustes.

18 de setembre de 1531-Margarida, vídua de Julià Perpinyà, apotecari, ven a Joan de Montornès, donzell , un cens de 3 ll. de pensió anual sobre una casa situada a la parròquia de Santa Eulàlia al carrer de l'Escudelleria, per un preu de 37 ll. 10 s. de moneda mallorquina.

23 de setembre de 1531-El papa Climent VII aprova les Ordinacions del Col·legi de Lluch. En aquestes ordinacions el Prior Gabriel Vaquers establia les condicions per als preveres de Lluch: Primo, que lo prevere ó preveres que han esser elegits per al dit collegi y per tal fí, sien mallorquins. 2.- que sien legitims y de legitim matrimoni procreáis. 3.-  que no sien conversos. 4.-que no sien moriscos ni de altra nació de infaels. 5.- que sien de bonas costums y no profans ni i infa nes. 6- que sapien rahonablement de grammatica y de cant. 7.- que no sien beneficiats, y si no's trobaran sino beneficiats, que aquells dins quatre mesos (si voldrán perseverar en lo sant proposit), sien tenguts á renunciar, y de fet renuncien qualsevol manera de benefici ó carrech que tenguen de residir en altre loch "

28 setembre de l'any 1531- La viuda de Francesc Mir, doctor en lleis, ven la Cavalleria La Punta al reverend Joan Brotat, prevere, en acte d'establiment rebut en l'escrivania del Rei.

27 d'octubre de 1531 - Divendres- Inventari dels béns de mossèn Gabriel Vaquer, prior de Lluc. (ARM. Prot. B-144, 330-343.)endavant