Any 1534

Gener de 1534-Eiximen Pérez de Figuerola, és nomenat nou lloctinent reial de Mallorca (virrei).(ACA Cancelleria 3905, f. 241-247)

Gener de 1534- Manca blat i obliga a fer mestall: «per debita provisió de la present Ciutat e ylla e conservació de la plaça de la cortera per fi que los forments no muntassen procuraren de fer mastay» (ARM AGC 27, f. 3v)

16 de gener de 1534-Michel Roca, conrador de Puigpunyent demana permís al virrei per vendre un censal de 7 lliures. Ha de pagar a la Ciutat d'Alcúdia 87 lliures. i 10 sous per deutes del temps de la Germania.

11 d'abril de 1534-Arnau Albertí de Muro, bisbe de Patti.

18 d'abril de 1534-Jaume Rullan de Valldemossa és franc de contribució perquè té dotze fills.

2 de maig de 1534- Dissabte- -Eiximen Pérez de Figuerola jura el càrrec de lloctinent reial a Mallorca.(ARM Còd. 13, f. 187v i EU 34, f. 33v-34)

Setembre de 1534-Barba-rossa pren Maó.

3 d'octubre de 1534- Biel, Antoni,Guillem i Bernat Palou d'Orient, i Tomeu Vidal, contracten amb Joan de Sales, pintor, l'obra d'un retaule de sant Jordi.

21 de desembre de 1534 - Les monges jerònimes passen de santa Magdalena a sant Bartomeu d'Inca :".. abaxaren dites monges del puig en S. Bartomeu, lo després dinar, molt acompanyades per los iurats y balle e hòmens de dita villa y moltes honrades dones. E astant en lo puig se afegiren dos monges, en què era Sor Catalina Fàbregues e Sor Hierònima Font, de la villa de Muro, e la dita sor Fàbregues de la present villa. Es ver que essent en S. Bartomeu se feren proffesses, y priora de les monges la sobre dita Sor Anthònia (d'Espanya), e après de aver acabat son temps del priorat fonch alegida en priora Sor Francina Johana..." (J.Estelrich Costa, BSAL any 2003, pàg.252)

endavant