Any 1536


Any 1536-Arnau Albertí, murer, bisbe de Patti, reconsagra la catedral de Palerm.

29 d'abril de 1536- Francesc d'Olesa ciutadà militar de Mallorca aporta 100 lliures per la dot de sor Antonina d'Olesa filla seva i monja del convent de sant Bartomeu d'Inca.

5 de maig de 1536 - Joanot Berard Gual Sabater Moix és nomenat  Regent de la Cancelleria.

22 de maig de 1536- Joana Santmartí Bordils aporta en dot 2000 lliures amb motiu del seu matrimoni amb Antoni Cotoner Vallobar Pont Fortuny.

17 de juny de 1536 - Carta dels jurats a l’emperadriu Elisabet : «La avisam com los sachs del regiment desta terra estan detal manera que per lo servey de Vra. Magd. y bon regimens desta terra tenen necessitat de redres i perço ja per nostres antecessors e apres per nosaltres ans que rebessem la de vostre Maiestat son scrit y supplicat lamparador nostre señor que cometes a son loctinent degues ab nostre interventió regonexer tots los sachs de tots los officis axi reals com universals y si ben vist li fos los evacuas y de nou abilitas com li apparria convenient ... y perque la cosa importa perlo bon govern desta terra supplicam a vostre maiestat sis vulla fer merse de cometre al dit loctinent que si per la Maiestat del Emperador nostre señor altre noli sera manat ... regonesca dits sachs y encare de nou abilite com li apparra servada la deguda forma entots los officis...» (ARM. AH 692, f. 31-32).


10 de juliol de 1536- És executat en efígie Joan Francès, teixidor de llí de l’illeta de Bernat Morei per professar la religió mahometana. El mateix dia el Sant Ofici reconcilia Baltasar Bonnín de l’illeta de Gabriel Genovard a Sant Nicolau.

18 d'agost de 1536 a Eivissa:Dimecres q. Comptavem XVIII del mes de Agost 1536, hora quasi de mig día, vingué nova de la volta de Santa Aularia com venien dotze galeres y un bergantí, y a poch instant, del castell y del campanar de la present illa descubriren les dotze galeras y un berganti, y essent derrera la illa de les forques, deventàs lo bergantí y las galeres venien totas a la vella, y essent lo bergantí a la punta de la illa del Botafoch, del baluart de la portella de la sglesia tiraren un colp de bombarda a nel bergantí. Vegent açò lo bergantí, feu (una palabra ilegible) y torná a les galeres, y les galeres vegent açò totes amaynaren las velles y tengueren lur consell, y vista la present ferense tres squadrons, ço es, en lo freu de la Illa Plana tres galeres, y cuatre a la punta fora del Botafoch, y sinch y lo berganti vingueren prop de la Illa Negra del fosar dels serrayns, y de allí tiraren mols tirs de bombardes a lo castell y a la villa y a la sglesia, entre los quals pegaren un colp de bombarda a la capella del glorios San Martí, lo qual foradà la paret de la capella y entrà dintra la sglesia y (mot il·legible) la polsera del retaula de dit San Martí a la paret de lo Apostol San Bartomeu, y altre donà a la paret de la sacrestia y no li va fer cosa ninguna, y altre colp donà sobre la vidriera del altar del Arcàngel San Miquel, en la paret de la sglesia, y un altre en lo campanar sobre la casa del relonge, en un peu de pedre meresa que té dit campanar, y pessá de clar y la pedra caigué baix y altre colp de bombarde més alt en la més alta finestra de las que estan devés la porta nova de la sglesia, y de aqui anà a la Pabordria y sfondrà un terrat de cambre y passà a la Almudaina, cosa de no creure, q. cascuna pedre q. tiraven pesava poch mes o manco sinquanta liures de ferro colat. Teniem en lo port tres naus, en que ni avia una grossa de regusseus y una altre xiqua y una del senyor de Monago, molt ben armades, y veyent q. les galeres aten grans colps los donaven de artellaria, desliberaren alexarles y de fet ho feren, q. tots desampararen les naus y vinguerensen a la villa, y ten fort eren les bombardes y ten grans y aten furioses, q. pasaven la nau de banda a banda y senportaven tot quant trobaven devant, y los q. més trebal donaven a les naus fonch huna galera q. estava deval la penya del moli den Tur Scarey, q. de la terra no li podien tirar y ella feya la guerra a les naus, en special a la nau grossa de regosseus, q. no tirava colp q. no la ferís. Y nosaltres tiraren molts colps de la nostra artillaria. De manera que aprés sen anaren a la volta de les vinyes de mos. Francolí y passaren fins a la torra de mos. Guilem Orvay Tetí, y aportárense moltes galines y molts porchs. Creyem q. son francesos. Y de alí sen anaren. Nostre Senyor per sa infinita misericordia nos vulla guardar. Amen.


30 d'agost de 1536-Títol de batxiller en dret civil lliurat per Pere Llobregat, rector de la Universitat de Lleida a Joan Amer de Mallorca.

6 de setembre de 1536-Carlos V confirma com abat de La Real, Pere Roses.

4 d'octubre de 1536 - Joan Barceló de l'Alqueria Blanca fa donació al seu fill Jaume d' unes cases, terra i garriga que confronten amb el camí del pou del Rei, garriga comuna, clos de Salvador Valens dit les Covetes, quintana de l'Alqueria Blanca i altres. (ARM Andreu Gaya-Bartomeu Artigues 1502-1600 f. 10)

endavant