Any 1538

Any 1538-Jordi Barceló té el forn de vidre dels Sala.

El 22 de gener de 1538 mor Eiximen Pérez de Figuerola, lloctinent general, i l'enterren al carner de notaris del convent de Sant Domenge. El mateix dia Miquel Sureda Çanglada és elegit pels estaments del Regne i es fa càrrec amb caràcter provisional de la regència de governació. (ARM Còd. 13, f. 188 i EU 34, f. 71-72v).

 6 de març de 1538 -És admès a composició de 25 lliures Miquel Rotger " Pagot", culpat de la mort de Jaume Cantallops i d'haver participat en una brega dins l'església de Muro i de portar cans d'ajuda. No pogué pagar i fou posat a les galeres.

7 de juny de 1538 -Felip de Cervelló, nou governador, arriba a Mallorca. Felip Ferrera i Boscà nomenat regent de la cancelleria mallorquina arriba amb ell.
Agost de 1538-Captura dels guardians del Port de Sóller.

13 de novembre de 1538 - "... vingueren del monestir de S. Hieroni de la Ciutat Sor Batista Mates, y Sor Hierònia Desmàs y Sor Angella Angellats en lo monestir de Senct Bertomeu de nostre present villa. La causa per que vingueren fonch aquesta, que eren poches en dit Monestir de S. Bartomeu" (J.Estelrich Costa, BSAL any 2003, pàg.252).

20 de novembre de 1538-Jaume de Campfullós, batlle reial de Mallorca, en cumpliment de les disposicions del seu predecessor, ven en encant públic la possessió dita dels Gerrers que tenia el difunt Joan Armengol, àlies Negre, de la vila de Llucmajor, a en Joan de Montornés, donzell, pel preu de 200 l. de Mallorca.
El notari Felip Moranta compra l'hort d'en Moranta (a l'actual  passeig de Mallorca) al fuster Benet Sanxo.

endavant