Any 1541: Manca de blat. Montanyans de Berard, inquisidor descendent de jueus conversos.

Any 1541- Libro del arte de las Comadres (Mallorca, 1541)-Obra de Damià Carbó.

Any 1541-Nicolau Montanyans i de Berard, descendent de jueus conversos, és el nou inquisidor.

març de 1541 - Es troba «la quartera de la present ciutat star molt freturosa de forment y de cadehun die per lo mancament de aquell pugen los preus de dit forment»

29 de març de 1541- Mor Miquel Tomàs Deià,avi de sor Caterina Tomàs de Valldemossa.

15 de maig de 1541- Pagament al trompeta que tocà amb motiu de l'esquarterament de Jeroni cerdà , flequer i Antoni Soldevila, fuster, condemnats a València per crin d'unió i germania.

Juliol de 1541- Carta dels jurats a Ferrante Gonzaga, virrei de Sicília : «en lo present any aquesta ciutat y regne de Mallorques sta posade en molta y extrema necessitat de forments per esser stade la anyade molt flaque y fallade y augmentade la dita necessitat la molta y continua residencia que fa en esta ciutat lo illustre senyor don Bernardino de Mendossa ab las galeras de sa Magestat... de hon tenim temor que per sobrade necessitat molta gent haura de absentar la ylla y sercar a hont pusque viura»

6 d'agost de 1541-Guillem Jeroni Bremona i la seva esposa Margarida, venen a Margarida Berarda, vídua de Nicolau Berard, cavaller de Mallorca, un cens de 4 ll. de pensió anual sobre un "currull" del mestre Damià Carbó, situat a la parròquia de Sant Miquel de Mallorca, per un preu de 50 ll. de moneda mallorquina.

16 d'octubre de 1541- Carlos V va a l'ofici a la Seu, en la seva visita a Mallorca.

18 d'octubre de 1541- Carlos V parteix de Mallorca després de la seva visita.

9 de novembre de 1541-Marc Perelló, vidrier, es lloga amb Mateu Gallard, pintor, per a treballar en el seu forn de vidre de Santa Maria del Carní.

26 de novembre de 1541-El rei Carlos s'allotja en el casal del procurador Francesc Burgues en el carrer de sant Feliu.

27 de novembre de 1541- El rei Carlos nomena a Joan Amer de Ciutat de Mallorca per notari en els seus dominis.endavant