Any 1542-Corsarisme mallorquí contra genovesos.


30 de gener de 1542- S' estampa a la impremta de mestre Ferrando de Cansoles el Llibre de la Benaventurada vinguda del emperador i rey don Carlos en la present Ciutat de Mallorques.

Febrer de 1542 - Els jurats escriuen al síndic a Palerm i manifesten que «assi tenim lo temps steril y havem fets los goigs en alguna part ha plogut y es poca cosa, son moltes gelades per causa que ha algun poch navat y los sembrats son molt alterats».

març de 1542-Assalt contra dues galeres de genovesos i incautació de 3000 quarteres de blat.

24 de març de 1542- «La nit passade son arribades dos naus regosseas ab altres qui passen en ponent y ... es stat forsat per la molta necessitat de aquest regne pendre aquellas. Y axi de mati se ha presa una urcha qui porta
1.000 quarteras de genovesos y apres migdie han tirat de bombardes a la grossa qui ses feta molt a tenir y a la fi
ha obeit...».
(Carta dels jurats de Mallorca al síndic a Palerm, Sanmartí des Puig, perquè no compri blat allà) - ARM AH 694, f. 44v.

15 d'abril de 1542- Testament d'Alfons Torrella que vol ser enterrat en el sepulcre dels seus a sant Francesc.

23 d'abril de 1542-Jeroni Nadal, prevere, mestre en Sagrada Teologia, concedeix la llibertat a una esclava seva, de nom Catalina, mora, per preu de 45 lliures moneda de Mallorca.

8 d’agost de 1542 Carlos V ordena al procurador reial intervenir en assumptes criminals, i recorda a Pere Anglada i Gregori Burgues que Mallorca li pagui les pensions endarrerides.

14 d'agost de 1542- Catharina Colom, muller de Joan Rotger de Sóller, detingut en terra de moros, fa concòrdia amb son germà per determinar la seva herència paterna i materna.endavant