Any 1547- La desfeta de la Germania suposa també l'enfonsament dels menestrals mallorquins en relació als vins i als draps.


Any 1547-Antoni i Gabriel Ribes formen una companyia per a la fàbrica de sabó de llosa, fet amb la sosa de les barrelles

1 de febrer de 1547-Joanot Sureda, donzell , ven a Joanot Montornès, donzell del mateix lloc, un cens de 10 quarteres de forment que rep d'una possessió seva anomenada Marratxí, situada a la parròquia de Marratxí, que es troba sota domini reial, per una banda, i sota domini del bisbe i de la Seu per l'altra, pel preu de 100 lliures. Joanot Sureda fa també obligació dels seus béns.


29 de març de 1547 - Renovació de les bases per a l'administració del mercat de la Plaça de les Cols.

11 de maig de 1547 - Queixes per els vins importats: «Notoria cosa es lo gran dan que prove a tot lo regne de entrar en esta Ciutat tants vins strangers perque per la abundancia de dits vins strangers los vins de la terra se venen a molt bax preu y lo que pijor es nos poden exengar y segueixse que los señors de las vinyas no volen ni poden despendre lo que es mester per la cultura y conservació de aquelles y ditas vinyas se perden y destruescen y es necessari que per provisió dela present Ciutat y regne se traguen molts grans quantitats de pecunies fahent richs los stranges ab molt gran dan dels habitadors de aquest regne...»

11 de maig de 1547 - El permis reial per a la importació a Sicília de draps francesos perjudica els menestrals mallorquins (ARM AGC 31, f .23-23v).


13 de juny de 1547 - Entra en vigor una treva entre Carles V i Solimà I.

13 de setembre de 1547-Violant de Torrella compra Coanegra.

25 de setembre de 1547-Mor Felip de Cervelló. Interinament el succeeix en la regència de governació Miquel Sureda Çanglada, que exerceix fins l'abril de 1549 en absència del nou virrei Gaspar de Marrades.

16 d'octubre de 1547- Bartomeu Joan compra Son Pauet al notari Pere Trullol i a la seva esposa, Bàrbara.

14 de novembre de 1547- Encàrrec a Tomàs Armengual per a la construcció d'un retaule per a la capella de sant Josep de santa Eulàlià, amb les figures del sant i també de sant Joan Baptista, sant Pau ermità,sant Antoni i sant Jeroni.(A . P. Protocol de Pere Antich not. Lib. 1547-1548, s. f.)

Novembre de 1547 - Vaixells dels pirates musulmans intenten desembarcar a sant Elm i la Palomera. El capità Fortuny de Ruesta que dirigeix els 138 homes d'armes d'Andratx i 14 cavalls s'hi oposa amb èxit però no evita que segrestrin l'escrivà reial Joan Muntanyola.

12 de desembre de 1547-Antoni Moragues de Llucmajor, ven a carta de gràcia a en Joan de Montornés, donzell , un cens anual de 10 barcelles i 3 mojades de forment, pel preu de 17 l. 11 s.

31 de desembre de 1547-..feu lo sermó de la conquista lo dia acostumat lo reverent pare mestre Francesc Roig, comanador del convent de la Mercè de la present ciutat.

endavant