Mateu López (any 1548)

 

Any 1548El 18 de febrer de 1548 Pere Coc de Mancor és condemnat a galeres després de cometre quatre assassinats,  entre ells el de Guillem Amer de Selva, Jaume Seguer d'Alcúdia, Antoni Jaume i Bartomeu Parets.

12 de març de 1548-Joana Coch, filla natural de Joan Coch de Mancor es casa amb Pere Bonanat, teixidor de lli de Ciutat.

17 de març de 1548-  A 17 de Mars de 1548 paguí al spectable Sr. D. Miguel Sureda Sanglada regint la Gobernació General 20 lbs. e són.li degudas per 10 dies ha posades en anar a la Part Forana, ço és, 4 días en Felanitx per la bregue on fou mort lo batle: y em Campos per la mort den Barceló y dos días en anar al Puig  de Randa en lo qual loch los bandejats del present Regne se havian ajuntat, y 4 dias en
anar en Selva per lo envestiment fet a n.en Mulet y rompement de homenatges y avalot seguit en la plassa en dit mes.» ( Pàgina 263 del Cronicón Mayoricense)

26 de maig de 1548- Jo Toni Amer argenter e rabut de vosaltres magnifichs obres de Santa Eulàlia, so es mossèn Francesc de Vilalonga, mossèn Juanot Garsia, miser Jeroni Milià doctor, moson Bertomeu Saguals, moson Tomàs Marcer y mossèn Pera Riera, vint y sis onzes dergent, soes una tasa y un pom, dich vint y sis onzas y tres mileresos, del qual argent tinch a fer un peu per la Vera Creu de Sante Eulària... (A. P. de Sta. Eulàlia: Llibre de las logas g de Ta obre de /547. f.° 43)

12 de juny de 1548 - Santa Ponça, de Pere Borrassà té 100 cabres. (ARM, P. S 133).

12 de juny de 1548.—"Mes fonch proposat que es Regne per ser isla tenia privilegi de no porer treure vituallas ni provisions y que los altres Regnes escusaven donarne ab motiu de esta prohibicio, y fonch determinat que de esta isla nos poguessen treure ningunas provisions y asseñaladament tossinos v i u s "

setembre de 1548-Lluis Vilana, nou regent de la cancelleria de Mallorca.

11 de setembre de 1548- Yo Thomàs Forns scrivent, fas testimoni com mestre Thomàs Armengual, fuster, ha rebut de vós mossèn Joanot Nadal, obrer de Sancta Eulàlia, tretze sous y vuyt diners, y són per donar a mestre Matheu Lopis pintor a compliment de la porsió a tocat a la obra de Sancta Eulàlia per deboxar lo retaule per l'altar major.( Arxiu parroquial de santa Eulàlia. Llibre de l'Obra 1548-1550, s. f.)

20 d'octubre de 1548 - "Et primerament, nosaltres dits sobreposat y prohomens (de santa Eulàlia)  convenim e concordam ab vos dit mestre Thomas Armengual que haiua de crexer lo retaula havieu de fer en la capella de St Joseph que vingué be e sia per lo altar maior juxta la proportlo del loch axi de la altitut com de la amplitut y axi com la mostra havem feta fer a un pintor, la qual vos havem dada y teniu y lo millor se pora fer dit retaula que sia millor en tota cosa, tenint de altitut xxxvl palms, de latitut xxxx
palms seus las polseres.

ítem som de pacte, que el pla del dit retaula que es sobra la pastera de
la figura de Sta. Aulalla, haiau de fer una altra pastera per posar en aquella
una figura de Nostra Senyora, la quall figura no es compresa en lo present contracte
sino que la fera fer certa persona a despesas suas." (A. P. Protocol de Pere Antich not. Lib. 1547-1548, s. f.)


31 de desembre de 1548-Dissapta, lo darrer de dezembre e dia de sant Silvestre e Santa Coloma, any 1548, feu lo sermó del standart lo Rev. Mestre Thomàs de la Bau del orde de Sant Francesch.

 

endavant