Any 1550: Defensa de Mallorca.

 

27 de gener de 1550-Per haver robat una pell d´ovella, Bartomeu Gual,de Canet (Esporles) és condemnat a rebre 100 assots.


                                               turgut

                                              Turgut Reis (Dragut)

31 de maig de 1550- “Avui que és dissabte que comptam a XXXI de maig MDL, arribà al port de Pollença Turgut Reis el qual llançà a terra MD homes”.

(Joan Morro, notari de Sa Pobla. Arxiu Regne de Mallorca , ARM T- 529, pàg.  43v-44. )

Les forces de Dragut arriben amb 27 vaixells. Entren a la vila quan la gent encara dorm, i comencen des de l'església en obres de sant Jordi el saqueig fins a la plaça. Amb els pocs recursos defensius de que disposen, els pollencins fan front als corsaris. En l'enfrontament moren uns 50 pollencins i 132 són capturats. Els corsaris perden 40 homes segons Joan Morro, o 31 segons el llibre de clavari de Pollença , pels caps dels quals obtingueren una compensació del virrei.
Els corsaris varen tancar els captius a l'església de sant Jordi i amuntagaren objectes del saqueig de manera que arribava a la teulada de l'església, però els defensors (25 segons el notari i 8 segons Binimelis) dirigits per Joan Mas aconseguiren vèncer als corsaris i alliberar als captius tancats a l'església.

1 d’agost de 1550 Inici de la construcció de la fortalesa de Sant Salvador d’Artà.

14 d'agost de 1550-  Testament de Catalina Miralles que vol ser enterrada a sant Francesc.
12 de setembre de 1550-Els traginers de molins són autoritzats a cavalcar a Ciutat si la seva càrrega és inferior a una quartera.

Novembre de 1550 - Consell de Llucmajor: «Per lo Senyor Virey nos es stada donada licencia que pugam comprar fins a cinquanta quorteres forment y XXV quorteres ordi per fer mestall per vendre als pobres de le present vile qui no tenen forment ni poden haver» (AMLL LA-3, f. 367v-368).

Any 1551: Fortificació i lluites contra els sarraïns.

Any 1551-Sencelles contribueix amb 60 lliures per a la murada de Palma.

12 de gener de 1551 -Es publica un bàndol que prohibeix donar ordi als cavalls...

20 de març de 1551-Juli III, papa, concedeix a Mallorca el sistema de Concòrdia de 1372 en l'arbitatge de conflictes entre jurisdiccions.
1 d'abril de 1551-Refundació del Col·legi de pintors i escultors.

16 de maig de 1551-Carlos V disposa que s'apliqui el sistema de Concòrdia segons la voluntat del papa.

20 de maig de 1551-Llucià Tornamira, ciutadà , promet donar a la seva mare Elisabet, vídua de Llucià Tornamira, 18 ll. i 8 quarteres de forment anuals, i garanteix que li donarà 40 ll. que garanteix amb les seves possessions a la parròquia de Santa Margarida de Muro. També li fa donació de les 16 ll. que els devia Caterina Negra, antiga serva seva pel preu de la seva llibertat.

18 de juny de 1551- Arnau Pujol arma una barca contra els sarraïns. 

6 de juliol de 1551- Boda de Willem van Oranje-Nassau, príncep d'Orange amb Aina d'Egmond Buren.

20 de juliol de 1551- Jaume Pou i Berard és nomenat cardenal

28 d'agost de 1551-Tots els esclaus moros són obligats a obrar a la fortificació de Ciutat.

7 de setembre de 1551- El Gran i General Consell prohibeix la importació de vins de Benicarló, Vinaróç i Peníscola (ARM AGC 32, f. 71v-72)

16 de setembre de 1551-Carta dels jurats al cardenal Pou perquè intercedeixi en la resolució del plet que sostenen amb el monestir de Poblet sobre el nomenament de l'abat de La Real .

Any 1552: Campanar de Montuïri. Corsarisme francès. Saqueig musulmà de Valldemossa.


Any 1552 - Lucama (manacor) té 786 ovelles, 50 cabres, 20 porcs, 10 truges, 6 bous, 10 caseres d'abelles.

Any 1552 - El príncep Felip es dirigeix al virrei Gaspar Marrades per tal d'advertir que no és de la seva competència resoldre els conflictes que es puguin produir amb el procurador reial Francesc Burguès, sinó competència reial (ARM RP 56, f. 208v-209)

1 de gener de 1552 - Els jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca  són: Pere Benet Sala, Pere Espanyol, Melcior Dureta, Joan Miquel Cabrer, Antoni Solivelles.
El 15 de febrer de 1552 neix Simó Bauçà Sala, fill del paraire calatraví Pere Bauçà i de Gabriela Sala. Amb el temps serà frare predicador i bisbe de Mallorca.

20 de març de 1552 - Acord per a la construcció del campanar de Montuïri.

Abril de 1552-Cinc galeres franceses capturen dues sagèties del Port de Sóller carregades d'oli.
9 de maig de 1552-Bateig de Jaume d'Olesa Calvó, escriptor, a la Seu.

Juny de 1552- El governador de Menorca surt amb dotze cavalls armats cap a Maó a perseguir als Seguí, bandejats pollencins refugiats a l'illa.

11 d'agost de 1552- Boda de Joana Coll d'Algaida amb Mateu Moragues Julià de Son Moragues (Valldemossa).
14 de setembre de 1552-Antoni Cervera, menor d'edat de la parròquia de Sant Miquel de Porreres, ven a Antoni de Veri, cavaller, un cens anual de 4 lliures que rebia d'una peça de terra situada en el terme de la mateixa parròquia, que es troba sota el domini del Senyor Rei, pel preu de 50 lliures. Antoni Cervera fa també obligació de tot els seus béns.

30 de setembre de 1552-Saqueig de Valldemossa pels pirates musulmans.

1 d'octubre de 1552 - Les tropes de Valldemossa comandades per Ramon Gual Desmur posen un parany als pirates musulmans quan intenten arribar als vaixells amb tot el que han saquejat i aconsegueixen la llibertat de 17 detinguts durant el saqueig i matar 72 pirates.

4 d'octubre de 1552- Finalitza l'obra dels bancs de pedra de l'altar major de sant Domingo, obra de Gabriel Vinyes, Andreu Xepelli i Gabriel Salom.
La quartera de blat de Mallorca valia 50 sous i no s'en trobava.

14 d'octubre de 1552- Els jurats de Ciutat expressen al governador de Menorca la necessitat que té Mallorca de proveír-se de moltons i bestiar en general.. ( ARM AH 696, f. 7: ).

18 de novembre de 1552 - No es produeixen prou vins:  «Com los vins que en aquest seu regne se solen cullir no abastan per la necessitat y provisió de tot lany y per ço se solia provehir de Binicarlo y com aquest any las veremas de aquest seu regne sien stadas molt mancho que en los altres anys solien esser y per ço havian fetas algunas provisions per a Binicarlo ...

Per ço nos ha convingut supplicar a vostra reyal altesa que dita treta de dit vi no servira sino per necessitats propries de aquest seu regne la qual treta supplicam que placia avostre reyal altesa sie de DC botas lo mancho no obstant que pochs anys son no haiam mester de mil botas en sus y perque com diem en aquest seu regne no abastan los vins quis cullen per la provisió necessaria a causa que de la Germania ensa se son dirruydas y apocadas la maior part de les vinyes teniam y los habitadors dell no gosan tornar a plantarles per la gran despesa que aportan dels delmes. Supplicam per ço a vostre reyal altesa vulla tenir per be concedir franchesa de dits delmes als qui axi novament plantaran vinyas en dit regne al manco per XX anys com ja ditas vinyas novas stiguen quatre o sinch anys sens donar fruyt sufficient y de aquesta manera no solament redundaria en profit dels habitadors de aquest seu regne mes encare de son real patrimoni per la abundantia de vi en lo sdevenidor poria haver...» (Carta dels jurats de Mallorca al príncep regent Felip- ARM AH 696, f. 6v).

26 de desembre de 1552-Miquela, esclava a Massanella de Pere Abrí-Descatlar compra la llibertat per 80 lliures.

Any 1553: Bastió de sant Antoni. Antoni Nunyes, proxeneta legal.


Any 1553-En les ordinacions gremials dels apotecaris s'exigeix tenir més de 25 anys i 6 anys d'aprenentatge per exercir l'ofici.
Elisabet, vídua d'en Llucià Tornamira des Mas, ciutadà de Mallorca, ordena testament. Nomena marmessors a en Miquel Gual, doctor en lleis i canonge de la Seu de Mallorca, a en Pere Malferit, doctor en lleis, i al seu fill Llucià Tornamira. Disposa ser enterrada a l'església de Sant Francesc. Institueix com a hereva universal a la seva néta Elisabet.

Any 1553-Es construeix el bastió de sant Antoni.
14 de juny de 1553 - Antoni Nunyes, barber castellà, obté franquesa per tenir 12 dones en el bordell de Ciutat.

23 de juny de 1553 - Mor Nicolau Dameto i és enterrat en el vas dels Dameto a sant Domingo.

10 d'agost de 1553 - Homes dirigits per Deliamar, general  d'Alger  provinents de 24 fustes desembarquen a sant Elm i pel camí de la Palomera van cap a Andratx on els descobreixen  dos guardians a peu i un a cavall a 2000 passes de la vila. Aleshores els pirates es divideixen en dos grups i es tornen a reagrupar en el serral de la Coma del Gos a 1500 passes de la vila.

11 d'agost de 1553 - Els homes de Deliamar s'apropen a 150 passes  d'Andratx fa una crida en la que demana les claus als habitants i la senyoria del castell amenaçant al poble amb sang i foc, i comença el saqueig mentre Jordi Fortuny i Gabriel Alemany van amb 16 genets a cavall al voltant de la vila seguits de 40 homes d'armes. Un total de 25 homes d'armes s'havien refugiat a la torre que els pirates intentaven prendre sense aconseguir-ho i perdent homes en l'escomesa, la qual cosa els condueix a la retirada.

17 de setembre de 1553 - Acord per a la construcció de la casa de l'escolà a Montuïri, davant l'església, vora l'antic fossar.

13 de desembre de 1553-Arriben bisbes que venien del Concili-"Fas memoria com en la present ciutat, deu o dotse dies ans de las festes de Nadal del any MDLIII, arribaren en la present ciutat una nau genovesa la qual aportava lo archabisba de Granada, lo bisba de Huesca, lo bisba de Tuy y lo bisba de Palencia, qui servían en las yllas trobadas a pissano qui se era alsat (sic), y stigueren en la present ciutat totes les festes de Nadal y alguns dies apres per causa del mal temps passat en la mar, que perderen les veles, y lansaren les cavalcadures y part de artilleria" (Llibre Extraordinari dels Jurats).

Any 1554: Conflictes amb els jornalers. Cèrvols a Bellver.

Any 1554 - Els Sureda Sanglada reformen Can Bordils.

Any 1554 - Albocàsser (manacor) té 500 ovelles.

3 de gener de 1554 - L'exèrcit algerià acampa darrera Sebou a set quilòmetres de Fes.

4 de gener de 1554 - Carta dels jurats de Mallorca als de Menorca: A Alger hi ha disposades per a l'atac 20 galeres franceses i altres 25 de turcs (ARM, AH, 696, fol. 37).

6 de gener de 1554 - Moulaï Abou-Hassoun i Salah-Reïs prenen la vila vella de Fes amb l'ajut dels turcs.

sureda sanglada 1554
Finestra renaixentista de Can Bordils

19 de febrer de 1554- Mor Damià Carbó, metge del Morbo.
22 de maig de 1554- El lloctinent general escriu als batles de les viles en relació al fet que molts jornalers i jornaleres no contents amb els salaris que reben amb vies "exquisides" abusen d'ells demanant menjar i altres coses i per tenir allò que volen deixen la feina en perjudici dels qui els paga i de la cosa pública. Ordena que es faci una crida pública en la qual s'exposi que els jornalers que no compleixin a la feina en els camps i vinyes, a coneguda del majoral, siguin pagats per la feina feta i acomiadats. (ARM AH 322 f.71)
19 de juny de 1554-Tomàs Girard, paraire de Mallorca i la seva esposa Angelina, venen a Joanot de Montornès, donzell de Mallorca, un cens de 2 ll. de pensió anual sobre una casa situada a la parròquia de sant Miquel de Mallorca al carrer del Oms, sota domini d'Antoni Bacho, per un preu de 25 ll. de moneda mallorquina.

4 de juliol de 1554- Jordi Abri Descatlar hereda la cavalleria del Palmer.

10 de juliol de 1554 - El príncep Felip es dirigeix al procurador reial Francesc Burgues per tal de suavitzar la mala relació que té amb el lloctinent general Gaspar Marrades. (ARM RP 57, f. 6v).

21 d’agost de 1554 -Perellós de Pacs caça un cèrvol a Bellver.

8 de desembre de 1554.-Bartomeu Ripoll, prevere, prior de l'església de la Verge Maria de Lluc de la parròquia d'Escorca, i Gaspar Roig, organista, de la Ciutat de Mallorca, fan els pertinents pactes sobre el dia 2 de febrer pròxim vinent i el prior pagarà solament el port. Per conservar l'orgue, per espai de 5 anys,li donaran una quartera de xeixa cada any. Preu de 120 lliures, moneda de Mallorca, que pagaran distintes persones,entre elles, Pere Bordils d'Albarca: 66 lliures. (ARM-Prot-M- 867 f. 138v.).

19 de desembre de 1554-Bateig a santa Creu del cronista Joan Baptista Dameto, fill d'Albert Dameto Descatlar..

31 de desembre de 1554- En l'any 1554 feu lo sermó de lo standart lo revt. pare frare Anthoni Lleopart del orde de Jesús lo dia acostumat en la seu y sent en diumenge tercera vegada.
De l'any 1555 al 1559 a Mallorca ixent