Any 1556. Exempció de delmes per a les vinyes noves.

Propietats:

Almadrava és de Joan Llofriu de Pollença.

Biniaida (Artà) és d'Antoni Massanet per compra a Gabriel Vives.


Any 1556- Caterina Burgues Bartomeu es casa amb Pere de Pacs i de Pacs, baró de Bunyolí.

Gener de 1556-Abdica el rei Don Carlos en el seu fill Felipe.

17 de gener de 1556- A Brussel·les, el rei Felipe II confirma els privilegis i franqueses del regne de Mallorca.
21 de gener de 1556-Joan Bisquerra, pagès, i la seva muller Magdalena, habitants de Ciutat, venen a Margarida Berarda, vídua de Nicolau Berard, cavaller del mateix lloc, un cens de 3 quarteres de forment que reben d'una peça de terra situada a la mateixa ciutat, en el camí de Manacor, pel preu de 30 l.

10 de febrer de 1556- Joan Mestre, picapedrer i Sebastià Sureda, manobre, cobren 10 lliures per les obres a l'altar major de sant Jaume d'Alcúdia.


17 de febrer de 1556 - El jutge Joan Armengol és el regent de la cancelleria de Mallorca.


23 de febrer de 1556 - Mor Francesc de Burgues Bartomeu , castellà de Santueri, sense fills.


24 de febrer de 1556- Pere Nét és designat alcaid del castell de Felanitx  per Gaspar de Montcades, càrrec vacant després de la mort de Francesc Burgues.(AHM Lletres Reials t, 94, f. 164.).


28 de febrer de 1556 - El rei Felip des de Brussel·les ordena que es paguin 200 lliures vitalícies a Joana d'Erill, viuda de Francesc Burgues amb càrrec a la Procuració Reial.

14 de març de 1556-Mor a Càller Jaume de Montanyans,cavaller, propietari de Galdent i Punxuat. Visquè a la plaça de sant Francesc on després va ser Can Moragues del Racó.

23 de març de 1556-"Rodrigo de Matienso castellà y alcayd del castell de Alaro elegit pochs dies fa per se senyoria a beneplàcit de sa Majestat e dix al dit spectable senyor Lochtinent general que per quant se havia de partir del present regne y no li convenia tenir la dita alcaydia y per tant renunciava dit carrech a la Magestad...aceptant la dita renunclacio en nom de sa Magestat, feu electio y nominació de alcayt. ço es del mag. moss Rafel Oleza" (AHM, Lletres Reials, t. 94 , f. 166.)

24 de febrer de 1556 - Felipe II, rei.

27 d'abril de 1556- Joanot Campfullós, vicari d'Alcúdia insta a pagar a Rafel Guitart, pintor , les dues lliures i dos sous que li deu la confraria de sant Joan per haver treballat en el retaule de la seva capella.

8 de maig de 1556 - Pere Net és el nou castellà de Santueri, amb el salari de 50 lliures anuals. El  guardià del castell,  Antoni Pou té un salari de 27 lliures anuals.


Agost de 1556-S'estableix la franquesa de no pagar delme durant 15 anys als qui planten vinyes noves a Mallorca.


26 d'agost de 1556 - Álvaro de Madrigal és nomenat virrei de Sardenya.

7 de setembre de 1556 - Abdicació imperial de Carlos V.


5 de novembre de 1556- Testament de Jerònia Llodrà , esposa del mercader Jeroni Pou, que vol ser enterrada en el vas dels Pou an el claustre de sant Francesc vora el vas dels Borràs.


20 de desembre de 1556 - Dragut ocupa Gafsa (Capsa, Tunísia).L'any 1556 en el món:


"Steinoperation" - Pieter Brueghel, el Vell.

"Missa del papa Marcel".-Palestrina

"Historia de la composición del cuerpo humano".-Juan Valverde.

"De Re Metallica". Impressió de l'obra de George Bauer "Agricola"

Inici de la colonització d'Irlanda.

El Consell d'Índies retira la concessió de colonització de Veneçuela als Welser.

Els ducs de Guise compren l'hôtel Clisson a París


16 de gener de 1556 - Acta d'abdicació de Carlos I de la Corona de Castella.

23 de gener de 1556 - Terratrèmol a Shansi amb 830.000 víctimes.

5 de febrer de 1556 - Treva franco-espanyola de Vaucelles.

26 de juny de 1556 - Andrés Hurtado de Mendoza, arriba a Lima per al càrrec de virrei del Perú.

20 de setembre de 1556 - Mor Adolf III de Schawemburg, arquebisbe de Colònia. El succeeix Antoni de Schawemburg.

15 d'octubre de 1556 - Gastón de Peralta, virrei, arriba a Mèxic.

21 d'octubre de 1556 - Mor a Venècia el poeta Pietro Aretino.


De l'any 1560 al 1564 a Mallorca ixent