Any 1558. Saqueig musulmà de Ciutadella.

Any 1558-Pere Antoni Safortesa i de Serralta compra el casal de Can Fortesa (Palma) en el carrer Concepció.

Any 1558 - Joan Salom  és nomenat escrivà de la Cort de Santanyí vacant després de morir Miquel Prexana. (ACA reg. 4.018 f. 136)

Any 1558 - La casa de Miquel Catany és expropiada per necessitat de fer la murada de la Porta Plegadissa.

22 de març de 1558 - Dimarts-  Guillem de Rocafull jura el càrrec de lloctinent general de Mallorca.

29 de maig de 1558- Amb l'oposició dels jurats, el Procurador Reial Jordi de Sant Joan (Canavall) , el Regent de la Cancelleria Joan Armengol, el fiscal Francesc Valenti, i altres notables designen a la batlia Ferran Moix, en el càrrec de veguer, a Joan Angelats, i en el de veguer forà a Guillem Catlar.

Juny de 1558-Mateu López restaura el retaule de sant Jeroni, obra de Pere Terrencs.

5 de juny de 1558- Mor Fra Rafel Llinàs, bisbe efectiu de Mallorca en absència de Campegio.

6 d'agost de 1558 - S'imposen penes de 5 sous de multa i 10 dies de presó als que flestomin contra el nom de Jesús o de Maria Verge.

23 de setembre de 1558 -Els flassaders de Mallorca, Bernat i Jaume Escuder, Bartomeu Amengual i Jaume Gelabert venen cent flassades cardades a Gabriel Poquet per 260 lliures, a raó de 2 lliures i 12 sous per peça (ARM.P.,S-69. f.190.191).

Any 1558 -En  un atac pirata des del Cap de Pinar un total de 20 alcudiencs són capturats.

El 30 de setembre de 1558 els jurats de Manacor proposen al Consell que s'instauri la festa de la Santa Creu en commemoració de la calabruixada patida i que es posi en el campanar de l'església un àngel amb la creu a la mà.

7 d'octubre de 1558-Els menorquins es defensen de l'atac de Mustafà Piali que arriba amb 150 galeres, 15.000 soldats i quaranta canons, contra Ciutadella . Saqueig i crema de les esglésies.

17 de novembre de 1558- Testament de Bernat Busquets, prevere, beneficiat de la Seu que vol ser enterrat a Santa Creu.

Desembre de 1558 - Mor Gaspar Villalonga i és enterrat a la capella de sant Tomàs d'Aquino a sant Domingo.


De l'any 1560 al 1564 a Mallorca ixent