Any 1569

Any 1569-Construcció de la talaia de Cala Figuera (Sa Torre d'en Beu)

Al voltant del Pes de la Farina (Ciutat de Mallorca) ja no hi ha hortolans. 9 de gener de 1569 - El Gran i General Consell preocupat per l'efecte de la venda de robes provinents de persones afectades de malalties contagioses pren mesures d'assessorament per tal d'evitar aquestes pràctiques.

Març de 1569 - Lluís Franco, esclau venut a Fez l'any 1550 i  després convers islàmic fuig d'Alger en una nau turca i és capturat poc després a Formentera.

2 de maig de 1569 - Capítols per la roba del que moren tísics. Capítol -II- ítem que en tenir los morbers notitia del mort etich o thisich fassan en la hora matexa exhamen de la roba del mort sots pena de privatio de offici y de altres penas a arbitre de sa Ilustre Senyoria ben vistas ço es de las robes que hauran servit al mort en tal malaltia. Capítol -III- ítem que los morbers sots les matexes penes sien tinguts a pendre las robas las quals hauran servit per los etichs o thisich y fer les cremar en presentía llur y fer acte o memoria de la tal roba cremada. (ARM, Audiència, Presidals Decrets 1569-1576, fols. 14 - 16).

Els moliners, per causa de la calor, demanen poder llevar el morral a les bísties, de la mateixa manera que ho fan els fematers, traginers, i tiradors de terra.

1 de juny de 1569- Testament d'Elisabet Rossell que vol ser enterrada en el carner dels Rossell a la clastra del convent de sant Francesc.

7 de juny de 1569 - Mor Jerònia Palou Santacília que ée enterrada en el convent de sant Francesc. Va ser esposa de Joanot Armadans i després de Joanot de Berard Gual Sabater Moix.

27 de juny de 1569 - Andrés Santos és nomenat inquisidor del districte mallorquí.
(AHN,Inquisició lligall 1724 s.f.)

15 d'agost de 1569 - Un pregó informa de la formació de dues companyies, una d'arcabussers dirigida per el capità Rafel Puig i una altra d'arquers dirigida pel capità Antoni Aixaló, amb un perdó general per als criminals que s'hi adhereixin.

20 d'agost de 1569 - Arriba a Mallorca l'inquisidor de districte Andrés Santos.

23 d'agost de 1569 - L'inquisidor Andrés Santos es reuneix amb els membres del tribunal, a la seu del mateix situada a les cases de l'inquisidor Miquel Gual.

6 de setembre de 1569 -Mor Álvaro de Madrigal, virrei de Sardenya.

4 de desembre de 1569 - Arrel de la inspecció de l'inquisidor de districte de Mallorca Andrés Santos es presenten càrrecs contra l'inquisidor Mateu Gual, descendent dels Pardo, jueus conversos,  acusat de viure en concubinatge amb Joana Balansó "La Molinera" primer, i morta aquesta amb Joana Selleres, amb la qual tenia fills. També presenta càrrecs contra el fiscal del tribunal Francesc Milià, també descendent de jueus conversos, que en cocubinatge tenia fills d'Aina Parets. Aquesta Aina Parets tenia espós capturat pels moros.
D'altra banda la casa del capellà de l'inquisidor, que era Joan Santandreu, el qual vivia també en concubinatge  oferia major possibilitats de discreció per als contactes dels alts càrrecs del Tribunal amb dones (Font AHN, Inquisició - Lligall 1724, fols 106)

15 de desembre de 1569 - Mossèn Pere Campaner fa testimoni al visitador de la inquisició Andrés Santos que el notari Miquel Prats "saca sus vergüenzas y las muestra a las mugeres, sus vezinas desde el terrado..."
(Font AHN, Inquisició - Lligall 1724, fol 230).

En el foli 299 consta el testimoni de Guillem Bosch al visitador en el qual expressa que el nunci del tribunal del sant Ofici, també Miquel Gua
.l de nom i cognom, era fill d'una conversa de cognom Corredor.endavant