Any 1571 a Mallorca Ixent

Lavatori de peus, obra de Mateu López (Llopis)


Any 1571-Felipe II limita la capacitat dels mallorquins de decidir amb la institució de la Reial Audiència.


Any 1571-L'escultor Gaspar Jener és contractat per a l'obra del retaule de Sineu.

Any 1571 - A la possessió d'Es Fangar (Manacor) tenen 1700 cabres i 1200 ovelles.

Gener de 1571 - El gran i General Consell envia el síndic Ignasi Garcia a la Cort per  tal d'aconseguir del rei l'impediment de treure aliments del Regne. (ARM AGC 38,f.43-45).

El 27 de febrer de 1571 mor Albertí Dameto Descatlar, espós en terceres núpcies de Lucrècia Cotoner.

2 de maig de 1571-Mor Jaume Ques, rector de Calvià i beneficiat de Santa Eulàlia.

2 d'abril de 1571- Es proposa sense arribar a un acord entre els consellers que s'incentivi l'arribada de teixidors de seda de València. Mes auant com es notori que en totes les ciutats per politica y utilitat de aquella se permete que officials de diuersas maneras de officis sien en aquellas y haian vist que en esta terra de algún temps en sa se haien fets molts morers y de cascun die sen fan y axi se fa exercici de fer seda lo qual redunde en molta utilitat de aquesta terra y vendrá en molt augment en lo venidor per hont han pensat los magniffichs Jurats que serie be ques procuras de fer venir de Valencia un parel de mestres texidors de sedes los quals assi poguessen exercir lur offici y assi mostrar aquell a algunas persones de esta terra y per induir aquells a que vinguen assi tindrien per be que aguisen de dits mestres fosen donades cinquante liures per temps de deu anys y axi be franchesa per lo matex temps.

11 de maig de 1571- Creació de la Reial Audiència per Felipe II ( I d'Aragó)  sense seguir les sol·licituds dels jurats que demanaven que anés a càrrec  del Reial Patrimoni, amb magistrats mallorquins capacitats de resoldre els litigis sense interferències alienes en dues sales (civil i criminal). L'Audiència de Felipe II era d'una sola sala, i  en un 50%  anava a càrrec de la Universitat. Les causes superiors a 3000 lliures eren apel·lables davant el Consell d'Aragó, els seus integrants eren designats pel monarca sense dret a proposta dels jurats.L'Audiència està formada per sis juristes: el regent, l'advocat fiscal, dos oïdors mallorquins i altres dos de la Corona d'Aragó.

26 de juny de 1571 - El bisbe d'Ot Palestrina certifica l'autenticitat de les relíquies donades per ell a Francesc de Borja per al Col·legi de la Companyia de Jesús a Mallorca. (Biblioteca de Catalunya. Perg. 153, Reg. 16301).


10 d'agost de 1571- Arriben des de València a Palma els jesuïtes Maties Borrassà, Bernat Crespí i fra Alonso Rodríguez.

5 de setembre de 1571 - Mor el mercader Bartomeu Mesquida de la parròquia de sant Jaume que és enterrat en el vas del seu sogre, Ferrando en el convent de sant Domingo.

27 de setembre de 1571 - Mor Albertí Dameto Descatlar.

7 d'octubre de 1571-Batalla de Lepant.

endavant