Any 1573

12 de gener de 1573- Die martis xij mensis Januarij Anno domini M D Lxxiiij
Los dia y any demunt dits, de manament del magnifich Jutge de cort ara mestre Bénet Sancho, fuster, altre dels vehadors reals de la présent Ciutat, a nels Carcers reals per effecte de veure y mirar los aparells de la cambra dels turments, ab los quals se turmenten los delats, ço es, la corda y curiola; y retornat, jurament evengelical mitgénsant, dix haver mirât y regonegut dita corda y curriola en presentia de Jaume Gelabert, carceller, y que dits aparells stan bons y condrets per exercitar lo acte de turtura; per so, jo, Nicolau Martorell, notari y vn dels scrivans de la dita regia cort, de manament de dit magnifich Jutge ne he continuât lo présent acte.
21 de setembre de 1573-Francina, esposa de Guillem Fortesa Tagamanent, donzell de Mallorca, ordena testament i nomena marmessors a la seva mare Francina, al seu espòs, als seus sogres Mateu Fortesa i Magdalena, al seu germà Bernat Pi i Juny i a Gregori Fortesa, arxidiaca de la Seu de Mallorca. Escull sepultura al cementiri que esculli el seu espòs i institueix hereus universals als seus possibles fills restant la seva mare com a usufructuària.

 

Març de 1573 -Venècia accepta un acord desavantatjós amb els turcs i els lliura Xipre.

3 de març de  1573- Testament de Joana Santmartí, esposa d'Antoni Cotoner, que vol ser sepultada a sant Domingo a la capella dels Cotoner.

5 de març de 1573- El Gran i general Consell s'oposa a fer concessions per a incentivar l'arribada d'oficials velluters i seders amb les seves famílies, proposta que es feia per al desenvolupament de la producció local i evitar les importacions que sumes de 15 a 20.000 lliures anuals. (ARCH. GEN. HIST. DE MALL. — Llib. Determ. univers. Majoric.a 1573 ad 1575).

1 d'octubre de 1573-Fundació de la càtedra de cirurgia.

11 d'octubre de 1573 - Jeroni Ferrer de s'Ullastrar (Manacor) demana la reducció de les seves terres primes, no cultivades a delme pla.(Reial Patrimoni -63. f.200 v)

endavant