Any 1577


Propietats:

Binissalem:

Can Xicatlar (Antoni Pons, Mateu Pons), Pou Pudent ( Joan Marcó i Pere Pou)

Felanitx:

Son Negre (Bartomeu Obrador de Campos), Es Pou (Joan Guiscafre),

Porreres:

Son Font (Sebastià Font)

Sa Pobla

Sa Llebre (Martí Capó)


Any 1577 - Construcció de la Torre del Serral dels Falcons (Port de Manacor)

Any 1577 - Simó Carrió construeix la torre de S'Estalella.

Any 1577 - Diego de Salcedo inspecciona La Torre de Sa Punta i ordena alçar-la 20 pams.

Any 1577 - Les Agustines es traslladen al carrer de la Concepció a Ciutat.

Any 1577 - Gabriel Fe i Llorenç Mascaró d'Alcúdia són condemnats a galeres per 3 anys.

Any 1577 - Joan Ballester és l'abat de La Real.

Any 1577- Pina té 149 habitants.

Any 1577- Alcúdia té 507 cases, 20 cellers, 11 trasts, 10 corrals, 1 molí, 1 teulera

2 de març de 1577- Llucmajor: "E primo he concordat yo dit Rafel Guitard ab vosaltres honorables m. Climent Socies, Antoni Belester, Joan García y Pere Rubí, jurats de dita vila, juntament ab lo venerable m.° Jacme Julià prevere y Jacme Contestí, obrés, que he de fer una custòdia per lo Santíssim Sagrament per la iglesia de Luchmajor, la qual ha de esser de pès de tretze marcs de argent, poch més poch mancho, le qual tinch a  fer ab son compliment y deurar y fer les figures que voldreu ab dit reliquiari y som de pacte que acabat dit reliquiari si per cas no vos agradave le pugau fer judicar a dos mestres elegidors per nosaltres junts que sien argentés.Ítem som de pacte que pagareu a raó III lliures X sous per march per la mia mestransa y que sia acabade per la octava de Sent Michel del mes de setembre primer vinent, sim donau tots los dinés seran menester per dit reliquiari comprès dites CVI lliures XII sous tinch rebudes..." (Llibre d'instruments del notari Julià Oliver, 1576-1577, f 178)

Juliol de 1577-Antoni d'Oms de Santapau i Salbi, alcaid de Cotlliure, senyor de la casa d'Oms i baró  de Santapau és nomenat virrei en substitució del virrei Miquel Montcada, destinat a Sardenya.

12 de setembre de 1577 -El Gran i General Consell dedica 400 ducats per a bastir torres de defensa a Llevant.

2 d'octubre de 1577 -  Hug de Berard Armadans es casa  amb Francesca Dameto Puigdorfila

Dia 6 d'octubre de 1577-Els teixidors de llana d'Artà es separen del gremi de Ciutat.

24 de novembre de 1577 - El consell de santa Maria del Camí debat sobre l'ajut a Sóller:
"Més fonch per dit Joan Busquet, jurat proposat que en la anada a Sóller passada se quexa molt lo senyor Jaume Arnau Torrella capità de dita Vila (Santa Maria) per ço que no donaren menjar a la gent, com feyen per totes les
altres viles". "Fonch conclus i determinat que quan se anirà a Sóller per socorrer de moros que la dita universitat sia tenguda a donar a cada u, un sou per tota despesa de diner comuns de dita vila"


Desembre de 1577-El virrei Antoni d'Oms, arriba al Port d'Alcúdia.endavant