Any 1578


Any 1578-Segons els Estims, Manacor disposa de 704 cases (551 en el nucli urbà) , Llucmajor de 468, Búger en té 99, Campanet 87 i Ullaró 14.

Any 1578: Illetes de Sineu que disposa de 563 cases: illa de l’Hospital, illa d’en Pastor, illa d’en Torelló, illa del Palau, illa de n’Antic, illa d’en Font,illa d’en Julià, illa d’en Real, illa d’en Ferrer,  illa d’en Sabater, illa d’en Torrens, illa d’en Gacias, illa de la Cort, i illa del Colomer.

Any 1578-Fi de la construcció del bastió de santa Creu i de la porta de santa Catalina.

Any 1578- Joanot Sureda Tomàs és el propietari de la part més gran de Belldeport (Son Mas), davant la Real.


Any 1578 - Sóller disposa de set molins fariners, dos molins drapers i un que alhora és fariner i draper.
Fundació del convent de sant Agustí al carrer de sant Bartomeu a partir de dones penedides.
Son Pisà de Bunyola es divideix entre Pere Pisà i Miquel Pisà, i tenen un valor de 2.250 lliures cadascuna.
Gregori Villalonga és el propietari del Rafal Nou, la Clotana i la Cova (Manacor)
Pere Ignasi Torrella és el propietari de La Vall de la Nou, La Torre, Almorro del Cavaller, Les Coves, el Rafalet, els Vadriers, a Manacor.
Bernadí Andreu era el propietari de la possessió del Pou Nou (Manacor).
Llorenç Sureda era el propietari de Mandia, La Gruta, La Marineta, el Coll d'en Ferragut, el Rafal Roig, Bellver i santa Cirga (Manacor).


Estims de Valldemossa-Possessions amb més valor: Pastoritx de Pere Joan Morell i Son Pacs de Nicolau Rossinyol (18.000 lliures), Son Gual de Ramon Gual i Son Maixella de Mateu Puigdorfila (12.000 lliures), Son Puig de Joanot Gual (10.500 lliures), Son Olesa de Bartomeu Olesa i Son Brondo d'Hipòlit Brondo (10.000 lliures); Son Ferrandell d'Antoni Ferrandell i Son Moragues de Mateu Moragues (9.000 lliures), Son Morro de Baptista Brondo (8.000 lliures),possessió de Joan Mas (7.000 lliures), possessió de Gaspar Russinyol (7.000 lliures), Les Parellades d'Agustí Gual i la possessió de Bartomeu Font (6.000 lliures), possessió de Joan Mas, La Baduia de Joan Calafat i la possessió de Bartomeu Mas (4.500 lliures), Sa Coma de Mateu Anglada (4.300 lliures), possessió d'Antoni Poquet (4.000 lliures), possessió de Llorenç Bauçà (3.800 lliures), Son Matge de Joan Mòger i possessió de Joan Mas (3.500 llliures), Lo Gorg de Jan Baptista Despuig (3.300 lliures)

Dia 1 de gener de 1578 Antoni d'Oms , amb orígens familiars al Rosselló, jura com nou virrei.

8 de gener de 1578- Antoni d'Oms presideix la primera extracció d'oficials reials i de la Universitat.

Febrer de 1578 -El Gran i General Consell, a través del seu síndic en la cort, manifesta al monarca una queixa contra el Canceller, adduint que actua segons els dictats de l'Audiència i el seu regent, declarant sempre les controvèrsies contra els delinqüents, sense respectar la immunitat de les esglésies on es troben asilats.

Any 1578- Un edicte del lloctinent Antoni d'Oms castiga l'amistançament amb diferents penes segons es tracti de persones d'alta o baixa condició. En el primer cas s'imposa una multa de 50 £ i un any d'exili del lloc del domicili, i en el segon s'imposa la pena de córrer la vila i dos anys d'exili.


15 de març de 1578- Mor el bandejat Jordi Amengual "Boira", després de ser capturat. Era ajudat per Antoni Dameto, motiu pel qual el virrei va fer enderrocar les cases que Antoni Dameto tenia a Artà. (GILI FERRER.A., Artà en el segle XVI, Mallorca, 1993, pàg. 178)

31 de març de 1578- Assassinat de Juan de Escobedo, secretari de Juan de Àustria, del que s'acusa a Antonio Pérez del Hierro, secretari d'Estat.

maig de 1578-El virrei imposa una multa de 480 lliures al síndic de la Universitat.

5 de maig de 1578 -Alfons Torrella compra Pòrtola i la Cabanassa a Pere Sala.

7 de maig de 1578- Ingressen a Montision els primers tres estudiants de Retòrica: Mateu Ramis, Gullem Barceló i Andreu Moragues.

Juny de 1578 - Possessions de Campanet/Búger/Ullaró amb més valor: Fangar de Perot Socies i Gabellí d'Andreu Bisquerra (9000 lliures,Búger), Gabellí de Pere Bennàssar (3000 lliures, Búger), Monnàber de la Canal, de Jaume Bennàssar, (7250 lliures, Búger), Biniatró de Pere Bennàssar, "Major" (7500 lliures, Búger), Biniatró de Pere Bennàssar "Jordi" (3300 lliures, Búger), Massana de Joan Bennàssar (3500 lliures, Búger), Caselles de Joan Amengual (2500 lliures, Búger), Caselles de Bernat Ferrer (2200 lliures, Búger), Santiani de Pere Bennàssar (2400 lliures, Búger), Santiani de Cristòfol Bennàssar (2200 lliures, Búger), Son Estrany de Pere Bennàssar (2300 lliures, Búger), Possessió de Joan Bisquerra (1600 lliures,Búger), Son Corró de Pere Serra (1550 lliures),Rafal de Na Marió de Jaume Bennàssar (1000 lliures, Búger), possessió de Bartomeu Borràs (800 lliures). Terres i cases amb més valor a Campanet: rafal i hort de reguiu de de Llorenç Simo, "Pasqual", (800 lliures),rafal de Macià Borràs (725 lliures); cases i rafalet dels hereus de Pere Bordoi (650 lliures), 18 quarterades de Guillem Pasqual (650 lliures), prop de 20 quarterades de Pere Guiemet "Pasqual",(600 lliures); rafalet d'en Pere Siquier d'Ullaró (500 lliures), cases i closet del prevere Pere Bennàsser (440 lliures), terres i montanya de Joan Bennàsser "Sion" (400 lliures,Búger), 6 quarterades d'olivar de Joana Bisquerra (300 lliures), 8 quarterades amb un olivar separat, de Joan Bennàssar "Cranc" (350 lliures), 8 quarterades de camp, cases amb dues quarterades de Rafel Bisquerra (325 lliures), rafal de Joan Borràs (325 lliures), vinya i casetes del ferrer Antoni Alzina (320 lliures), Rafalet Son Company i la Talaia de Jaume Pons (320 lliures), 10 quarterades de figueres i garrovers i mitja quarterada de vinya de Joan Pons (320 lliures), Garroveral i figueral de Cristòfol Socies (350 lliures), Rafalet de Miquel Alzina (300 lliures),rafalet d'Antoni Martorell "Cabot", 300 lliures ;cases de Miquel Gil amb cairó davant i dues quarterades (300 lliures), rafal de Mateu Massanet (280 lliures), cases i clos de Perot Socies del Fangar (270 lliures), cinc tanquetes de garroveral de Pere Pasqual (240 lliures), 5,5 quarterades amb figueres d'Antonina Bennàssar, viuda (240 lliures), cases i 3,5 quarterades de Miquel Alzina (230 lliures), 5 quarterades de vinya i garrovers de Pere Bennàssar (210 lliures), 10 quarterades d'Arnau Pons (200 lliures), tres tanques de Pere Pons de la vila (200 lliures), cases i clos del prevere Miquel Bennàsser (200 lliures), cases de Joan Bennàsser de Massana amb un clos i vinya (200 lliures) (Llibre segon d'estim generals -A.H. 2.059).19 de juny de 1578- Comencen els Estims de béns de Manacor. Els estimadors són els cavallers Jeroni de Sant Joan i Joanot Morey, els ciutadans Joan Angelats i Francesc Desmàs, el mercader Pere Aimerich, el guanter Tomàs Benejam i els notaris Nicolau Gili d'Artà, Salvador Servera de Manacor i Jaume Servera d'Inca.

2 d’agost de 1578 Atac dels sarraïns arribats fins al Coll de la Grua en 24 vaixells comandats per el venecià islamitzat Hassan Paixà a Andratx. Rafel Joan, Margalida Coll i Bonaventura Coll destaquen en la defensa. Els turcs segrestren tres homes i 22 dones i nins (entre les quals Catalina Bosch,Catalina Calafell,Joan Jofre , Toni Palmer i  Toni Alemany, i saquegen Andratx. En l'acció moren 10 turcs i altres 13 són detinguts.

6 de novembre de 1578-Magdalena Figuera, filla del mercader Pere Joan, se casa amb Joanot Serra de Muro, orígen dels Serra Parera.

23 de novembre de 1578-Felip Fuster i la resta de jurats s'oposen a la manipulació del virrei Antoni d'Oms de l'elecció del cap de guaita.(ARM E0 32, f. 237)

29 de novembre de 1578- Fundació del convent de dominics de Roser-Vell, Pollença, dirigit per Fra Pere Joan Abram.

12 de desembre de 1578- Hassan Paixà, venecià,  mata a Pere Soler perquè va intentar fugir per Oran.

endavant