Any 1581


Any 1581-En relació al dret d'acollida de bandejats a les esglésies, el bisbe Vic estableix  en el cas de Felanitx que si algun bandejat arribara en la dita iglesia que el Rector o Vicari sia obligat sots pena de tres lliures tenir aquell ferrat,invocat, si sera necessari, l' auxili de l'honor batle, si doncs ja aquell no se'n volgués tornar.

Any 1581-Joan Descós era el propietari de l'edifici on ara és Can Olesa al carrer de Morei 9 de Palma.

3 de gener de 1581 - Mor el capità del terç de Lope de Figueroa, Joan Lluís Benet de Berard Armadans Riera Palou a Namur (Flandes)

11 de gener de 1581-El pintor Mateu López (Llopis) és enterrat en el convent de sant Domingo a Palma.

El 16 de febrer de 1581 mor Rafel Olesa Santmartí.

20 de febrer de 1581 - Jaume Antoni Serralta és elegit síndic a la Cort de Felipe II pel Gran i General Consell.

27 de febrer de 1581-Treball a la parròquia de Sineu: "Jo Gaspar Janer imaginaire i pintor confés averrebut del botiguer de l'any present una quortera mestay la qual tinch rebuda en pague de tota laygua cuita i dèbit del que ha fet la qual quortera mestay es a cumpliment de pague del sobre dit per la corona el retaula del altar major. Fet a XXVII de febrer any MDLXXXI"

26 de març de 1581- Mor el jesuïta Jeroni Nadal.

23 de maig de 1581-Neix Joan Baptista Escardó Arrom, jesuïta.

4 de juny de 1581 - Acte de Fe en el Born.

Rafel Reus, fill del forner de Ciutat Pere Reus és internat en un monestir durant un any i impedit d'arribar a la mar després de ser sentenciat per la seva relació amb els pirates musulmans.El milanès Francisco Fontano és desterrat acusat d'haver trencat l'abstinència de carn i relacionar-se amb els protestants quan era a Ginebra. Joan Melcior Riera. llaurador de Manacor, és desterrat durant tres anys per haver dit que fornicar no era pecat. Martí Febrer és condemnat a 3 anys de galeres per haver dit que la fornicació no és pecat , que els moros després de morir no van a l'infern sinó a un lloc fosc, haver-se sodomitzat amb el seu germà i un altre i d'haver practicat el sexe amb ovelles i egües.

El maonès Jaume Coll és condemnat a sis mesos de presó i desterrament perpetu de Menorca per haver-se manifestat contra les creences de l'església. Beatriu, morisca granadina, esclava a Andratx de Pere Antoni Çafortesa és condemnada a estar reclosa durant dos anys a la casa del seu propietari per haver criticat el bateig d'una esclava, i dir a dues velles que passaven el rosari que les seves oracions eren per al dimoni. Podrà sortir només per anar a missa i confessar-se. El granadí Marí d'Aguilar. morisc és turmentat i condemnat a 50 assots i al desterrament de Mallorca per 3 anys, per haver intentat fugir,  obligant-se a confessar-se una vegada al mes en el primer any. El morisc de Dalia , Gaspar Ruíz, esclau de Jaume de LLoscos, és reconciliat. El morisc d'Almeria, Diego Xaxua, esclau de Baltasar Rusiñol, és reconciliat i reclòs en un monstir durant un any. L'esclau morisc granadí  de Jerònia Berard, Álvar Verger és condemnat a 50 assots per have fet befa dels cristians i dels sacraments. El granadí de Sorba  Luís de Vergara, esclau del batle Verí és condemnat a 100 assots i 10 anys de galeres, per haver combregat sense confessió prèvia, per no menjar xuia i haver intentat tres vegades la fugida. Jaume Torrella, turc, habitant de Mallorcadurant 40 anys, que morí musulmà a Alger és cremat en estàtua i els seus béns són confiscats. Joan de Maura, africà captiu i cristianitzat  a Nàpols, que va renegar a Alger, torna a cristianitzar-se i és reconciliat. Andrea de Tapia, napolità capturat i islamitzat a Alger amb el nom de Jafer és absolt. Jeroni Català, capeller, és desterrat tres mesos fora de Ciutat per haver mentit diguent que era membre del Sant Ofici. Per la mateixa raó és desterrat Joanot Soldevila durant sis mesos.

5 de juny de 1581-El notari Joan Antic lloga unes cases de la plaça de la Pescateria de Sineu a Antoni Artigues que confronten amb el carrer Major i el carrer d'en Bas a cens de 36 lliures.

13 de juliol de 1581 - Reunits els pescadors Joan Orell i Agusti Garbi, sobreposats , Pere Gornals i Pere Maltes, prohomes,Agustí Garbí "Morrut" major, Pere Miquel, Antoni Tolra, Mateu Vivo, Joan Biscayi, Jaume Gibert, Joan Oliver, Antoni Montainolla, Pere Corredor, Joan Genovard, Mateu Reyas, Llorens Estarella, Jaume Alsina, Pere Joan Alsina i Antoni Novas, per manca de recursos acorden suspendre les processons .(Arxiu de protocols, Llibres d'instruments del notari Guillem Socies, dels anys 1581 i 1583)

16 de setembre de 1581 -Joan Gaspar Roig, orguener, ven un orgue a l’església de Binissalem.

30 de setembre de 1581 -Els teixidors de lli d’Artà es separen del gremi de Ciutat i constitueixen un gremi propi.

19 d'octubre de 1581- El notari Jordi Sitges que s'ha gastat 500 escuts per al bastiment d'una església al Pla de Catí que té per titular a Nostra Senyora de la Soledat, dependent de la parròquia de sant Miquel,  demana ajut a la Cúria per acabar-la.

17 de novembre de 1581 - Salvador Sureda , donzell de Mallorca i la seva esposa Onofra Sureda i Campfullós, venen a Elisabet d'Olesa i Tornamira, vídua de Domènec d'Olesa, un cens de 32 ll. de pensió anual sobre la possessió de dit Salvador anomenada Lo Bedellet al terme de la vila de Petra, per un preu de 400 ll. mallorquines.(Miquel Mas, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt. Pergamí, 37-10-21 (E-2))

12 de desembre de 1581 - Antoni Gual, donzell i veguer de la Ciutat de Mallorca, es constitueix com a fiador del deute contret per en Martí Sureda, donzell de Mallorca, i la seva muller Onofria, amb n'Elisabet d'Olesa i Tornamira, vídua d'en Domènec d'Olesa, i tutora dels béns de la seva filla Beatriu, i es compromet a pagar el cens de 32 l. de Mallorca, que els esmentats cònjuges havien venut a la dita Elisabet d'Olesa pel preu de 400 l. de Mallorca.(Miquel Mas, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt. Pergamí, 37-6-15 (C-3))

 


endavant