Any 1583

6 de gener de 1583- Fundació del convent de les monges de la Concepció de Sineu amb el desplaçament de tres monges del convent de santa Margarida: Sor Aina Puigdorfila. Sor Úrsula Cotoner, sor Maria Aixertell. Després s'hi afegeixen  Sor Maria Sant-Joan Cotoner, Sor Susanna Sant-Joan Cotoner, Sor Joana Frau Pascual i Sor Margarida Sant-Joan Cotoner.

Any 1583 -  Mateu López Oliver fa el retaule de sant Pere de Sencelles.

Any 1583 - Son Pontiró en el Pla de sant Jordi té 300 ovelles, 190 cabres, 102 cabrits i 60 anyells.

Any 1583-Francesc d'Olesa: "Art nova de trobar".

Any 1583-Son Sabater de Sant Joan és propietat de Jeroni de Sant Joan que hi té 225 ovelles.

25 de gener de 1583 Mor Ahmed Ben Ahmed de la dinastia Koukou  i el succeeix el seu fill Mohammed ben Ahmed ibn Al-Kadi a Alger.

El 7 de febrer de 1583 és condemnat a galeres durant 3 anys per heretgia i blasfèmia el manacorí Joan Galmés.

27 d'abril de 1583- Joan Lluís Boix Berard, donzell, fa donació entre vius a Elisabet d'Olesa i Tornamira, vídua de Domènec d'Olesa, del dret de lluïr i quitar un censal de 61 ll. 6 s. 10 d. de moneda mallorquina que paga la Universitat de Mallorca. Aquest mateix dia Hug de Berard Palou pren possessió del càrrec de Procurador Reial i Lloctinent del Virrei de Mallorca.

29 d'abril de 1583-Raimon de Verí Moyà obté plaça d'Oïdor de la Reial Audiència.

29 de maig de 1583 - El gremi de pescadors admet que el pescador Agustí Garbí "Morrut" pugui posar el seu escut d'armes com ha proposat en compensació a la financiació que es compromet a fer de la clau de la volta de la capella, com ho podrà fer qualsevol cofrare si el bisbe ho admet.(Arxiu de protocols, Llibres d'instruments del notari Guillem Socies, dels anys 1581 i 1583).

18 de juny de 1583 - Francina Vivota Clapés i Sant Joan, vídua en primeres núpcies d'en Pere Joan des Clapés, donzell, i en segones de n'Hug Jordi de Sant Joan, donzell de Mallorca, i els seus fills Ramon des Clapés i Francesc des Clapés venen a n'Elisabet d'Olesa i Tornamira, vídua d'en Domènec d'Olesa, tutora dels béns i la persona de la seva filla Beatriu d'Olesa, un cens de 24 l. de Mallorca, obligant com a garantia del pagament una cavalleria que la dita Francina té a la vila de Petra. El preu de la venda és de 300 l. de Mallorca. (Miquel Mas, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, pergamí 37-10-28 (E-2))


3 de juliol de 1583 - El gremi de pescadors vota per unanimitat la defensa del cofrare Pere Joan Alsina en el conflicte que té amb el vectigal sobre el dret de les tonyines i altres espècies, perquè és una qüestió que pot afectar igualment  a l'ofici.(Arxiu de protocols, Llibres d'instruments
del notari Guillem Socies, dels anys 1581 i 1583).

12 de juliol de 1583 - Es reuneixen els pescadors Jaume Blasco, Jaume Gibert sobreposats de l'ofici, Agosti Garbí àlies Murrut major de dias,
prohome d'aquest ofici,Jeroni Maltès, Antoni Tolra, Joan Orell, Josep March, Joan Bosch, Onofre Victoria, Joan Oiiver, Pere Maltès, Joan Alsina, Gabriel Valana , Pere Gornals, i el menor Agustí Garbí exposa que va ser capturat pels moros quan anava a avisar altres pescadors del perill i que pel seu rescat va haver de pagar 500 lliures deixades pels amics i que ha de tornar. L'assemblea determina fer-se càrrec de l'import. (Arxiu de protocols. Llibre d'instruments not. Guillem Socies. 1583.).

setembre de 1583 - Mor anegat Domingo Ramis, captiu a Rodes.

7 d'octubre de 1583 - Mor als banys d'Alger, Mateu Sales de Pollença.

30 d'octubre de 1583 - Algeríns ocupen el castell de Cabrera.

1 de novembre de 1583 - Una expedició dirigida per Ignasi de Torrella surt de Mallorca per a recuperar Cabrera.

6 de novembre de 1583 - Torna a Mallorca l'expedició contra els ocupants de Cabrera , després de recuperar el castell i fer-hi obres de defensa.

22 de novembre de 1583 - Reunits els calceters Antoni Felip, Antoni Arnau, sobreposats de l'ofici, amb els prohomes dle mateix Antoni Contesti i Rafel Marí, Aloy Sunyer, clavari,i els calceters Joan Canet, Joan Comallonga, Jo. Galami, Joanot Nicolau Marti, Jfs.Tarongí, Mateu Roca, Jeroni Oliver, Rafel Fuster, Gabriel Valls, Baltasar Fortesa, Baltasar Pinya, Onofre Marimon, Pere Jossa, Onofre Aguiló, Josep Marcer, Onofre Cortès, Miquel Cortès, Cristòfol Amengual, Joan Antoni Martí, Joanot Martí, Joan Miquel Cortès, Pere Onofre Moià, Melcior Cortès, Guillem Martí, Antoni Martí, Bartomeu Vich, Miquel Marti, Agusti Cortès, Bartomeu Contestí, Miquel Tarongí, Baltasar Mut, Gil Tarongi, Jaume Fuster, Pere Joan Oliver, Guillem Riera, Jeroni Morrut: Determinen que atesa la mala situació econòmica i els deutes del gremi es faci un tall de cinquanta lliures entre els cofrares i que es paguin proporcionalment en funció dels béns i possibilitats de cada cofrare.

Nota crítica: Com es pot veure, en la junta dels calceters hi trobam bona part dels llinatges d'antics jueus conversos , una part dels quals,  i precisament aquests que no gaudien de fortuna serien més tard condemnats a la repressió per  l'Església Catòlica i la monarquia, i estigmatitzats com xuetes. I això va ser així perquè l'Església i els criminals dominics tengueren cura que els que disposaven de grans patrimonis despareixessin dels llistats de perseguibles.


29 de desembre de 1583 - Arriba a Palma una flota de quatre galeres, i en una d'elles el nou virrei de Mallorca, Lluís Vic i Manrique de Lara, germà del bisbe.

endavant