Any 1584

Any 1584: Construcció de la Torre des Moro a Sa Porrassa.

Any 1584 - D'aquest any és l'orgue de l'església de Fornalutx.

Any 1584 :A Pollença hi ha 80 paraires, 68 a Artà, 62 a Manacor, 52 a Sóller, 38 a Alaró.

Any 1584 - Edicte de Lluis Vich i Manrique:

Castiga amb 15 dies de presó la primera vegada, trenta la segona,  i sis mesos de bandejament i allunyament a la tercera als que festegen de nit a la porta, a l'escala o a la casa de la donzella després de tocar l'Ave Maria.

Any 1584-Llista de bandejats (ARX. GEN. HIST. DE MALL.—Llibre de Pregons de 1577 • 94, fols 128 132):

Ara de nou sa Ilma.Sria. publica per bandejats y enemichs de sa Magestat.« les persones seguents, Guillem Ferragut, Joan Coch t. birbe Florit de la vila de Sineu, Gabriel Fluxa de Muro, Antoni Granat de Manacor, Cosme Rigo, de Felanig, Antoni Bertran de Pollensa, Joan Figuera, Jaume Figuera, Joseph Figuera de Pollensa, L. Gelabei t del terma de la ciutat, Pere Bernât, Pere Morro de Mancor,Jaume Michel, Gabriel Michel de Muro, Bertomeu Bernât dit del moli, Damia Bernât fill de Joan Bernât maior, Joan Bernât menor, Michel Bernât, Pere Bernât, Barthomeu Campins, Joan Campins, Hieronym Cassa de la vila de Soller, Joan Oliver de Santa  Maria de Coanegra, Francesch Huguet, Joan Huguet, Barthomeu Ballester, Antoni Ballester, Jordi Palou de Bunyola, Jaume Macip de Biniarroy, Jaume Vidal de Selva, Guillem Salom major , Toni Salom,J oan Salom, Hierony y Lucia esclaus de Pere Juan Fortesa.

26 de gener de 1584-  Porreres- Yo Matheu López pintor menor hatorch haver rebut del reverent M. Juan Ballester menor clavari de la confraria del gloriós Sant Sebastià sinch lliures y son porata per lo preu de pintar y daurar lo retaula de Sant Sebastià fet vuy a 26 de janer any 1584 .

El 30 de gener de 1584 Felipe II ordena que s'investigui l'especulació dels cereals a Mallorca.

3 de març de 1584 - "Jo, Antoni Amer,argenter, tinc rebut del jurat Rafael Mas de la vila de Montuïri catorze lliures, i son per lo daurat de la Veracreu los fas per dita vila "

4 de març de 1584 - Fra Martín de Villagómez corrector del convent de la Soledat, Fra Antonio de Moriana, Fra Joan Castanyer i Fra Francesc Morell funden el convent dels mínims ( de sant Francesc de Paula) de santa Anna de Muro amb l'oposició del rector i dels clergues de la vila.

31 de maig de 1584 - Mor el pintor Mateu López (Llopis), jove, i és sepultat a sant Francesc.

16 de juny de 1584 - Els jesuïtes de Monti-sion compren les cases de la sinagoga de Jeroni Vicente, d'una illeta veïna, per 900 lliures, 800 de les quals són aportades per Ciutat.

10 de juliol de 1584- Mor assassinat Willem van Oranje-Nassau, príncep d'Orange, per Balthasar Gérard. Aquest mateix dia mor Joana Quint Gual que deixa la meitat dels seus béns valorats en 5000 lliures al col·legi de Monti-sion.

15 de juliol de 1584 - Boda de Mateu Calafat, adversari del comte de Formiguera,  i Joana Femenia a santa Margalida. 

30 de juliol de 1584- Inventari dels bens de Gregori Joan, senyor de Planícia (Banyalbufar). Dia 30 de juliol es ferenuns encants i fou venuda una guitarra vella per preu d'una lliura i 8 sous.

22 d'agost de 1584- Lluis Vich, lloctinent, és encarregat per a la revisió del sistema de renovació dels càrrecs públics, perquè moltes persones no són elegibles per diferents raons.

21 de setembre de 1584- A xxj de setembre 1584 se ha tingut conseil en la présent parrochia de Calvia a petitio y requesta dels hon. en Pere Sastre batle y Pere Comallonga mostasaf esposant y demanant a dit consell tingues per be donar lloch y orde de adobar y reparar lo cami que va de dita parrochia de Calviá en la Ciutat per ser cosa molt convenient y necessaria. Per hont ohint lo conseil tant justa demanda y petitio han déterminât los hon.s consellers Guillem Selva, Joan Simo de la Cova, Joan Mayans, Noffre Selva y tots concordants y en una veu que se adobaría a costes y despeses de tots los parrochians y terratinents de la parrochia de Caluia y pagant cadahu y a prorata ço es per lo que te y posseyex en dita parroquia.

4 d'octubre de 1584- Mor l'ermità Antonio de Castañeda.

29 de novembre de 1584 - « Lo Senyor Virrey nos ha comunicat estos dias una carta de Sa Mag.de 29 de Sept.bre en que li dona orde y encarrega molt procure se acaben de fer les torres qui falten asenyhir tota la illa, vist lo que molt importen pera la seguretat y
guarda del présent Règne, offerintse que los confrontants ajudaran en alguna cosa, les quals torres son en nombre deu per al present,la primera en cala Portals,altre a Malgrat, altre a cala Llabeig,dins la Dragonera, altre a cala Sotera,que es al Carregador del Guix, altre al port de Tuyent,y en esta ajudaran la vila de Soller, y los confrontants y laltre a cala Vaca, que es a la Calobre,y en esta tambe ajudaran los confrontants, y altres a cala Teix y cala Codolar,al terme de Lluch, y en esta lo Sor. de la posesio ha offert un forn de cals, altre a la illa de Formentor y la ultima de mes gast y mes necessaria a Porto Petro,la qual encarrega molt sa Mag.juntament ab les de cale Test y cap de bequer, y per ser la de Porto Petro molt necessaria y demes gast, sera necessari sia la primera ques fara; V,M,s  determinaran lo fahedor y de hont se hauran diners per apagar la part tocara a la présent Universitat, aduertint a V.M.s que los Mag.chs deffenedors han offert sinchsentes lliures per al présent en ajuda de tres torres, ço es, la de cala Portal, la de Malgrat y la de la Dragonera. V.M.s determineran lo fahedor.
Sobre la qual proposicio passaren y disçorregueren los vots y parers de dits consellers de un en altre,com es acustumat,(per dos vegades) y fonch conclus,diffinit y determinat, per mes de les dos parts del dit Gran y General Consell, ques fassen per ara les tres torres, ço es, la de cala Portals, la de Malgrat y la de la Dragonera, per ajuda de les quais dits Mag. deffenedors y Collegi de la mercadería offerexen sinchcentes lliures, y lo cost de aquelles se pach del procehit del diner del moll, y sils falta alguna cosa per acabar aquelles que reduesquen los cens que fan a sis per cent ar.° de mich per
cent y lo que se aucansara en dita reductio seruesca per acabar dites tres torres." —(Llibre Determ. Univers. Majoric. 1582 a 1584).


endavant