Any 1587


17 de gener de 1587 -Jaume Pizà és el rector de Puigpunyent.

16 de febrer de 1587 - Mateu Llòpis (López) cobra cinc lliures per feines en els quadres de sant Lluc i sant Marc del retaule de l'altar major de santa Eulàlia.(A. P. Santa Eulària. Llibre de la Obra 1586-1587, f.° 15)

5 de juny de 1587 - Mor Esteve Grech, captiu a Trípoli.

13 de juny de 1587 - Mor Jaume Duran, captiu a Alger.

10 de juliol de 1587 -Antich Jofre, mariner, aporta al flassader Miquel Escuder que ha d'anar a Alger, 150 escuts d'or per al rescat del mariner Miquel Salenchs de l'esposa d'aquest, Marianna Sardà i de la seva mare Caterina. (ARM,P,R-69, f-166).

15 de juliol de 1587 - Amet, esclau de Nicolau Domenge,és venut per 350 lliures a Joana, esposa de Cristòfol Pujoriol que és captiu a Alger. (ARM, P,R-69, f.167 v).

22 de juliol de 1587-Mor Bartomeu Coch, jesuïta.

9 d'agost de 1587-El frares del Carme es fan càrrec de l'oratori de Sa Font Santa de Campos.


5 d'octubre de 1587-Els jurats permeten la barreja de blat i ordi.

16 d'octubre de 1587 - Mor ofegat en una cisterna del rafal del Col·legi de Monti-sion on treballava, el jesuïta aragonès Lorenzo Gómez.

23 d'octubre de 1587-Boda de Nicolau Burgues-Quint Quint amb Esperança Fuster.

26 d'octubre de 1587 - Reunit el gremi de sabaters, un total de 112 decideixen festejar solemnement sant Crespí i santa Crespina després de l'arribada des de Roma de les seves relíquies perquè eren sants del seu ofici a canvi de perdre la de sant Martí i celebrar la de sant Pere màrtir. Es decideix també amb 99 vots donar candeles als fadrins per a la festa de sant Martí per ser la darrera vegada que es celebra.(Arxiu de protocols. Llibre d'instruments, notari Guillem Socies 1587.)

2 de desembre de 1587-Antoni Sastre, corredor, ven en subhasta pública a n'Elisabet d'Olesa i Tornamira un cens de 5 quarteres de forment que es rebia sobre les possessions d'en Miquel Ribes, de la vila de Santa Margarida, a la baronia del comte d'Empúries, pel preu de 180 l. de Mallorca.


endavant