Any 1588

 

Any 1588- Mateu Moragues Julià compra Son Canals (Deià) a Jaume d'Olesa i passa a dir-se Son Moragues de Deià.

9 de gener de 1588 - Els capitans Fratin i Joan Dezca situen el lloc on veuen la necessitat de bastir una torre de defensa a Ariant (Pollença) a prop del Cap Becar.

6 de febrer de 1588-Rafel Verí i Speraneu compra la " casa Verí " a Pere de Pacs.

27 de febrer de 1588 - L'escultor Gaspar Jener rep set lliures i vuit sous pel seu treball del retaule de sant Sebastià per a l'església parroquial de Porreres.(Arxiu Parroquial de Porreres, Plagueta de l'obreria de sant Sebastià, fol,42)

2 de maig de 1588-Mateu de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i de Lloseta.

18 de maig de 1588 - Alfons Dusai és nomenat governador del castell de Capdepera.

20 de juny de 1588 - Els jesuïtes compren les cases d'Onofre Socies al costat de la Sinagoga.

22 de juny de 1588 - Els jesuïtes compren les cases d'Antoni Roca, al costat de les de Maties Socies, i de Damià Suau picapedrer.

19 de juliol de 1588 - L'hortolà de Mallorca, Gabriel Antich convé aportar 50 lliures al mariner Antoni March, pilot, que ha d'anar a redimir esclaus a Alger si allibera al seu germà Antoni.(ARM, P., R-69, f.217).

24 de juliol de 1588 - Mateu Llòpis (López) cobra de Joan Forcimanya 9 lliures per treballs fets en el retaule de santa Eulàlia.(A. P. Santa Eulària. Llibre de la Obra 1586-1587, f.° 15).

15 d'agost de 1588 - Felipe II assigna al Dr. Francesc Puig una renda anual de 150 lls. bar. en concepte de pensió pels càrrecs de conseller reial i advocat patrimonial de Catalunya, per compte de la procura reial de Mallorca.(Registre 23433-Arxiu de la Biblioteca de Catalunya).

25 d'agost de 1588-Pere Joan Oliver de Sóller s'estableix en un trast de torrent en el terme de Sóller que és d'Hug de Berard, donzell i procurador reial..

30 d'agost de 1588- Mor Arnau Santacília i Bennàssar, propietari de Son Cloquell (ara en el poliesportiu sant Ferran de Palma). Va lluitar al servei del rei d'Espanya contra els flamencs. La seva casa pairal estava a la parròquia de sant Nicolau i tenia també una casa, a l'illa de Pere de Pacs, també a sant Nicolau on habitava la vídua del notari Miquel Domenge). Tenia terres en el Secar i vora Son Valentí.

1 d'octubre de 1588-Pere Lluis Berard reclama perquè les olivareres no compareixen al treball a Sarrià.

10 d'octubre de 1588 - Alfons Dusai comença a exercir d'alcaid del castell de Capdepera.

16 de novembre de 1588 -  Enterren Nicolau Sunyer a la capella dels Sunyers que és la de la Mare de Déu de la Mamella de sant Francesc.(Llibre  I d'Enterramens i Òbits del Reial Convent de Sant Francesch de la ciutad de Palma, anys 1588-1605)

18 de novembre de 1588 - Mor Valentina Torrella i deixa 3.000 lliures als jesuïtes de Monti-sion.

endavant