Any 1593


Any 1593- Fra Nicolau Mora, prior de sant Vicenç de Manacor, es substituït per Fra Simó Bauçà .

Any 1593-Joan Abrines, nomenat inquisidor titular.

Any 1593-Montserrat Rosselló, fill d'un mallorquí és nomenat jutge de la Reial Audiència a Càller.

Any 1593- Fundació del Col·legi dels Corredors d'Orella, que tenen la seu a l'església de sant Joan Baptista.

16 de gener de 1593-Enterrament de Magdalena, dona de Bartomeu Mas, esparter, en el vas dels esparters a la capella de sant Bernadí a sant Francesc.

5 de març de 1593- Nicolau Jeroni Soler Truyol, clergue, s'embarca cap a l'Havana.

Dia 2 d'abril de 1593 Miquel Sagrera de Felanitx és assassinat.

29 de juny de 1593 - Mor Hug Berard Jossa, fadrí,  i és enterrat a sant Francesc.

29 de juliol de 1593-Antoni Joan, Pauet, paraire, ven a Joan Maria Murta, mercader, un tros de terra de sis quarterades de Son Pont, Palma. (GEM, XIII, 300; Rosselló Lliteras, 2001: V, 38).

21 d'agost de 1593 - Salvador Sureda, donzell de Mallorca i senyor de la cavalleria de Sant Martí i l'Alanzell, reconeix deure a la seva esposa Onofria Sureda, 5.282 ll. de moneda mallorquina en concepte d'esponsalici, ja que ella li havia entregat una dot de 6.000 ll. i els drets sobre uns censals.(Joan Bonet, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, pergamí 37-3-36 (C-10))

22 de setembre de 1593-Felipe II disposa que estiguin exempts del pagament del delme els que sembrin noves vinyes.


23 de novembre de 1593-Mor Elionor Palou, esposa d'Alfons Torrella de Coanegra, sense successió pròpia ,però amb una filla reconeguda d'una relació extramarital d' Alfons.

Desembre de 1593 - Les tropes de Felipe II deixen Aragó molt després de la repressió de la revolta.

18 de desembre de 1593 - Joan Abrines és nomenat inquisidor del Regne.


endavant