Any 1594

Any 1594 - Francina de Sant Martí, filla i hereva de Miquel Joan de Sant Martí , es casa amb Jaume Togores (ARM. AT-9, s/f)

Any 1594 - En un jornal de filar llana es filen 100 grams.

Any 1594 - Un incendi causa greus desperfectes en el convent de l'Olivar.

2 de gener de 1594-Mor Joan Salvador Abrines, canonge i inquisidor.

6 de gener de 1594 -Felanitx pagarà quinze lliures anuals a mestre Joan Roig per ensenyar gramàtica.

20 de gener de 1594 - El lloctinent dels frares agustíns Jeroni Fluxà sol·licita al Consell i Universitat de Felanitx un lloc on instal·lar un convent agustí.

14 de gener de 1594 - Mor Pere de Pacs a Ciutat.

11 d'abril de 1594 - La manca de blat a Mallorca fa que el regent ordeni fer panets de qüernes (petits) amb mestall, barreja de blat i ordi.

1 de maig de 1594 - Atès que la vila de Felanitx disposa de forments, ordi i xeixa , els jurats demanen al regent la venda lliure de mestall.

7 de maig de 1594-Elisabet Sales, monja novícia, en ocasió del seu proper ingrés en el convent de santa Margarida de la ciutat de Mallorca, fa donació entre vius i renúncia de tots els seus drets hereditaris en favor dels seus pares, Jeroni de Sales, cavaller, i Beatriu.

9 de maig de 1594 - Mor Joan Lluís Boix de Berard de Berard de Palou i de Veri que és enterrat a sant Francesc.

29 de maig de 1594 - Mor Hug de Berard Palou, procurador reial de Mallorca al seu casal del carrer de l'Almudaina.

31 de maig de 1594 - Dimarts de Cinquagesma. El regiment nou a Felanitx està format per el batle Pere Ramon i els jurats Guillem Tauler, Bartomeu Obrador, Antoni Adrover (Carritxó) i Antoni Adrover (Caselles).

Juny de 1594-Francesc Coll, mercader, Jaume Palmer, pelaire i Juan Juaneda, gerrer, constitueixen una companyia per tres anys. El capital de la nova companyia és de mil vuit-centes lliures, de les quals Coll aporta vuit-centes, Juaneda quatre-centes i Palmer les sis-centes restants, sent a més l'administrador de la companyia .

14 de juny de 1594 - Olímpia Berard Jossa es casa amb Arnau Burguet Fortuny.

19 de juny de 1594 - La vila de Felanitx pagarà deu lliures a Mn. Pere Obrador per l'ensenyament de minyons.

10 d'agost de 1594 - Mor Miquel Ferrando de Càrcell, poeta.

24 d'agost de 1594- Fra Antoni Reus, dominic de Muro, és nomenat inquisidor. El mateix 24 d'agost mor Guillem Pujals, talaier de la torre de Malgrat, "de desastre".

6 de setembre de 1594 -Mor Lluis Vich Manrique, virrei, germà del bisbe,i és enterrat a la capella de Sant Pere de la Seu.

14 de setembre de 1594-Onofra Sureda i Campfullós esposa de Salvador Sureda donzell de Mallorca fa testament i escull com a marmessors al seu espòs Salvador, al seu gendre Jaume d'Olesa, als seus fills Pau i Beatriu ia l seu confessor Joan Mas. Estableix ser enterrada a l'església del Monestir de Santa Clara. Institueix com hereus universals el seu marit com a usufuctuari i el seu fill Francesc.

19 de setembre de 1594-Enterren el mercader Pere Joan Aguiló a sant Francesc en el claustre.

24 de setembre de 1594 - És enterrada Maria, esclava de Pere Joan Mesquida de Felanitx.

26 de setembre de 1594 -La Universitat de Mallorca decideix destinar 50 escuts a la Casa de Pietat per al manteniment de les més de 30 dones errades a les que serveix.(AGHM-Llibre. Determ. Univers. Mallorca. 1594 a 1596, fol 83 )

1 d'octubre de 1594- Pere Carbonell, carnisser de Sineu, cobra cinquanta sous per tres pells de cabra que han de servir per arreglar els tambors.

6 de novembre de 1594- Boda de Gabriel Guasp, impressor amb Magdalena Esplugues Julià. 

6 de novembre de 1594 - Una part de l'església de Felanitx, obra de  mestre Jordi Genovard està a punt de caure. 

11 de desembre de 1594 - Felanitx compra forment al preu de 2 lliures, 18 sous la quartera i xeixa a ravó de 3 lliures i 8 sous, i per les festes de Nadal repartirà 5 quarteres de mestall als pobres.


any 1595 a Mallorca ixent