Any 1602Són jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca: Rafel Olesa, Antoni Nadal, Pere Antoni Ballester, forner, Pere Antoni Santmartí, Onofre Font Montornès i Pere Onofre Vicens Salom.

Són síndics clavaris forans,Joan Busquets, de Santa Maria. i Jordi Alomar, de Sineu.


Any 1602-Fundació del convent de Consolació al lloc on ara és la Plaça de Quadrado.

Any 1602-Construcció la fortalesa del Port Major d'Alcúdia.

7 de febrer de 1602- Ban del virrei Ferran Sanoguera:

Instituex, ordena y mana que de asi al devant de la festa de Sant Miquel de Septembra
fins a la Pascua de Resurrectio après de tocadas dos horas de nit, e de la festa de Pascua de Resurrectio fins a San Miquel de Setembre après de tocadas las tres horas de nit, ningunas personas de qualsevol estament, grau, conditio que sien, gosen ne presumescan anar de nit per la présent ne per la ciutat de Alcudia, ni per las vilas de la part forana, armats y aquadrillats, declerant se Señoría esser quadrilla de tres en amunt encare que no aporten espases de mida, sots pena per els qui seran trobats contrafaent al dit capítol, per cascun de aquells y per cada vegada, de deu liures o de estar trenta dias a la preso y les armas perdudas, aplicadoras los dos tersos de les ditas deu liures als cofrens reals y las armas ais Oficiáls o oficial qui las pendra.(BSAL 1897-1898 Pàgina 380).

15 de març de 1602 - L'enginyer Tiburcio Spanoqui i el mestre major Antoni Saura informen del retràs en les obres de fortificació de Ciutat i preveuen que manquen encara 140.000 ducats fins a la seva finalització, de manera que amb la despesa anual de 11.000 ducats destinats a la construcció fan pensar que les obres s'han d'allargar al menysdurant onze anys.

19 de març de 1602 - Miquel Joan de Vilallonga estableix en emfiteusi a Bartomeu Serralta de la vila de Petra, una quartera de terra situada al Rafal del Canonge a la vila de Petra, sota domini de Pere Vivot. El cens és d'una quartera i quatre farcelles de forment anuals i l'entrada de 5 s. m.M. (Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, pergamí 37-9-34 (E-2))

28 de març de 1602-Pregàries contra la sequera.

Dijous a 4 de abril de 1602, dia del dijous Saut, arriba avís de França que lo rey Henrich 4 era en Tolosa ab vint y quatre mil combatents y que certament venia sobre Rosselló. Trobava's en Barcelona don Carlos Coloma, general de Rosselló, tinent del castell de Perpinyà, germà
del nostro bisbe, y encontinent prengué la posta per a Perpinyà.(Dietari de Jeroni Pujades)

7 d'abril de 1602 - Pasqua.

2 de maig de 1602 - Margarida Villalonga Santmartí es casa amb Joan Baptista Berard Campfullós Armadans a la possessió de Sa Torre (Llucmajor).

26 de juny de 1602-Testament de Margalida Espanyol, donzella, que vol ser enterrada al vas dels Espanyol a sant Domingo.

Diumenje a 30 de juny 1602 fou feta la transtació de la Seu de Helna a la isglésia de Sant Joan de Perpinyà (Dietari de Jeroni Pujades)

20 de juliol de 1602-El virrei Çanoguera i l'Audiència intenten detenir Albertí Dameto, cavaller de Sant Jaume. El bisbe Joan Vich i Manrique es posa del costat de Dameto i excomunica als membres de l'Audiència.

Dimechres a 24 de juliol 1602 se mogué grandíssim temporal de vents y plujas ab trons y llamps y grandíssima pedregada que se'n ha aportat quant hi havia en les vinyes del Maresma devés Mataró, Alella i territoris sircumvehins. Y a Linàs caigueren tres pedres tant grosses que entre les tres pesaren divuit lliures, y una de ellas mal ferí a un fadrí bover del castell en un muscle. Arriba lo
temporal en algunes parts de Valles devés Sant Colgat, senyaladament al Papiol, que no hi a dexat res. En Barcelona en lo fosar del Pi arrencà de sòl a rel una morera grosíssima que tota ma vida la avia vista allí. Als Prats del Rey y partida de Sagarra se entén que ha navat com si fóssem en hivem, cosa portentosa y digna de memoria.(Dietari de Jeroni Pujades)

Dimecres 31 de juliol de 1602 - En lo matex dia se reberen en Barcelona cartas de Mallorcha, que lo fill del rey de Cucó, moro africa, és passat ab una galeota mallorquina a posar-se en reenes en poder del nostre Rey, ab lo qual son pare se és consertat dar-li la terra segura y sis mil homens per anar sobre Alger y que lo rey hi envii certament la armada altres diuen que lo matex rey és passat a cort, y lo nostre Rey a fiat de ell sens reenes y que lo dit rey Cucó a enviat son fill a Mallorca y a fet lliga ab lo rey de la Ves que tots se són rebellats contra lo turch.(Dietari de Jeroni Pujades)

 21 d'octubre de 1602 -  Dilluns a 21 a la matinada arriba la nau de Antoni Lleu, que venia de Mallorca. Aporta cartas de dos del matex, y entre altres de Pere Vinyes, catala, ab les quals avisava a Joan Vinyes son pare, blanquer de aquesta ciutat  (Barcelona), que en la dita islla se deia que no hi hauria armada, sinó socorro ab les galeres per al rey Cucó, y que dit dia avia entrat en Mallorca de Yvica, y deia que de allí havian sentit molts tirs de artilleria a la volta de Denia, y creuen ser les galeras y que en Mallorca les aguardavan per momentos. Y que de las naus no sen sabia cosa alguna, que alguns deian serian anadas ab les caravelas a la volta de la islla Tercera per certa revolta hi ha haguda,altros que quant arribaren en vista de Carthagena los  hisqué una galera del port y les féu anar a la volta de Orà, altres pretenian que serian anades a Bugia. Y que se avia donat avís a sa magestat que en Mallorca avian arribades dues sajèties francesas de Alger, y la última digué com estavan allistant tres o cuatre mil geníssaros per anar contra del Cucó, y que Moret Arays era tornat en Alger y que espalmava dos galiotas per pendrer llengua de la armada, y que hi ha gran discordia entre ells en Alger tement de la armada. Y és cert que si no hi va socorro, carragaran sobre del Cucó aquest  hivern y li donaran gran treball..(Dietari de Jeroni Pujades)

Dissapte a 9 de novembre 1602 se tingué nova com a Perpinyà se era descubert que havian presos tres francesos qui avian de trehir lo castell de Perpinya a cert dia, aquest hivern, y havian pres lo hoste en casa de qui posaven. La traició havia de ser que aquestos entravan per mosos ab cavallers del castell o qui tenian entrada en ell y axí lo hu estava ya ab T. Uris, y per mort sua se era posat ab Xammar y aquestos assentats ab los cavallers havian de posar foch una nit en certas casas dins lo castell y aquest foc avia de ésser lo senyal a dos mil homens, que com fa ya les nits llargues avian de entrar en Rosselló y estar en parada, y acudir sobre certa part del castell ahont ells tenian senyalat que se apoderarian de la sentinela y ab lo avalot del foch feian compte no se n'auria sentiment. Han-ne avisat al virey. Déu per sa misericordia nos guarde de traydors, que aquest rey de França bravament tenta tot lo que pot. Dels tres francesos que són presos, lo hu és capita, lo altre un alferis, y lo altre un sargento, y havian de entrar trescents homens de dos en dos y de tres en tres en diverssos dies, y aquestos havian de estar dividits per Perpinyà y a la hora de la trayció trobar-se al lloch del consert. Y lo hoste de la Corona qui és pres y és frances, tenia sinch cents ducats per mantenir aquesta gent. Descobrís dijous a 7.(Dietari de Jeroni Pujades)


15 de novembre de 1602 - Fra Francesc Despuig, prevere de sant Francesc de Paula és condemnat a no poder confessar i a ser reclòs en un monestir durant un any per sol·licitar relacions sexuals amb dones durant la confesió. Per el mateix motiu és condemnat el mateix dia Fra Gabrier Ribas de Petra, privat de confessar , a estar reclòs durant sis mesos. També és privat de confessar i reclòs durant dos anys el prevere de Montuïri, natural de Selva, Llorenç Socies que havia tengut relacions sexuals amb 7 o 8 dones aprofitant la confessió.

13 de desembre de 1602 - Els jurats Pere Antoni de Sant Martí, donzell, Antoni Nadal i Onofre Font  Montornés, ciutadans militars, Pere Onofre Vicens Salom i Rafel Olesa, mercaders, i Pere Antoni Ballester, menestral,acorden promoure la reforma de les ordenacions i del dret municipal, encarregant el projecte a Onofre Salvà, Oïdor de la Reial Audiència, i als juristes Pere Moll i Jordi Safortesa, però la reforma no arriba a fer-se fins l'any 1621.

19 de desembre de 1602-Mor Antoni Barceló "Pasturana", cirurgià de Manacor que és enterrat en el conventd e sant Vicenç Ferrer.

endavant

En el món:


Reconstrucció de l´esglèsia de San Lorenzo in Miranda
Veo (Plana Baixa): 41 focs
Neix Michelangelo Cerquozi, pintor
Neix Maria Coronel i Arana (Sor Maria de Jesús de Àgreda) escritora
Neix Juan Pérez de Montalbàn,dramaturg
 Fundació de la Vereenigde Oostindische Compagnie (Cia.Holandesa d´Índies Orientals)
"La ciutat del sol".- Tommaso Campanella.
Fundació de la fàbrica de tapissos Gobelin
 Neix Pier Francesco Cavalli, compositor
 Inici de la construcció de La Pilotta a Parma
Arab Mohammed I khan de Khiva
Husain Famuderi governa Maldives
Charles de Valois implicat amb la conspiració del mariscal de Briol
Charles de Valois empresonat a La Bastilla per ordre del rei
Neix Philippe de Champaigne pintor
Zeighaus a Danzig, dirigida per Antoine van Opberger
Holandesos expulsats d' Araya


14 de febrer de 1602 - Neix Pietro Francesco Cavalli a Crema
Març de 1602 -  Fundació de la Companyia Holandesa de les Indies Orientals
Març de1602 - Complot del mariscal de Biron contra Henri IV
14 de juliol de 1602 - Neix Giulio Raimondo Mazzarino a Pescina (Itàlia)
20 de juliol de 1602 - Pesta a Trieste. Durant la pesta moren 800 persones.
20 de juliol de 1602  -Dissapte a 20 hi hagué nova en Barcelona que lo rey Henric 4 de Franca havia descuberta una conspiratió, que los senyors potentats de son regne havian feta contra de
ell per a matar-lo per orde de nostre Rey y de don Emanuel duc de Savoia, y que Marcella se avia de donar al dit duc y tota esta infantaria que anava ab estes galeres vingudes de Italia a Espanya estos dies atris avia dedesembarcar sobre Franca, si lo negoci hagués reexit. Y sabent assò dit rey ha escapsats molts cavallers dels qui hi sabian, a altres ha dat garrot y té emparadat a son
gema, lo gran prior de Alvernia, lo mariscal de Biron, lo príntcep de Mormaransi, mossur de Torena, y és fugit a Savoia lo compte de Rius.(Dietari de Jeroni Pujades)
31 de juliol de 1602 - Execució del mariscal de Biron per complot contra Henri IV.
Diumenje a 4 vingué una nau groça de la part de Alexandria de Aegipte y no la han dexada descarregar ni se li ha dada pràtica, fan-la purgar al cap del riu ab gent de guarda, perque diuen que en dita ciutat hi ha pesta. Déu per sa misericordia nos ne guarde.(Dietari de Jeroni Pujades)
Setembre de 1602 -  Devaluació de l´écu i tornada a la lliure tournois
Setembre de 1602 - Boda de Cristian II de Saxònia amb Hedwigis de Dinamarca
Setembre de 1602 -  Executat Guy Éder de La Fontenelle per traició, a la plaça de la Grève de París
19 de setembre de 1602 - Louis XIII comença a caminar amb caminadors
19 de setembre de 1602 - Grave presa per Maurici de Nassau.
Divendres a vint de setembre 1602  hi hagué cartes de Valencia d'en micer Salvador Fontanet del real Consell ab que avisan que divendres a 6 del corrent, a la punta del alba, arriba la armada del Rey nostre senyor en Carthagena ab los vexells següents. Vuitanta y sinc galeres, trenta y set naus, trenta sinc uccas flamencas, noranta sinc entre çabras biscaynas, caravelas y premiessos, trenta set bergantins, dos galeasas, que són doscentas setanta y sis velas. Van en ellas trenta y sinch mil infants. Item avisan a set del corrent se publica en Valencia lo jubileu per los qui van en la armada y per los que pregan a Déu per lo bon succes y directió de ella, lo qual se guanya lo en'dema vigília de Nostra Senyora. Item avisan que la armada predita ha de partir de Carthagena a 20 del corrent
que és vui dia present y que desembarcara al cap de Matifus a dos llegües de Alger vers ponent. Item que dimechres als onze del corrent se publica en Valencia per part del Rey nostre senyor la guerra contra Alger, prometent saco franc, a foch y a sanch.(Dietari de Jeroni Pujades)
29 de setembre de 1602 - Angèlica Arnaud abadessa de Port Royal
26 d'octubre de 1602 - Assalt a la ciutat de Buda

Dilluns a 4 de novembre 1602 a la nit envés nou hores se descubrí que exia de la volta de llevant, sobre Mongat o devés Mataró, un globo a modo de estela tan gran com una gran collada molt clarejant ensesa com les flames de foc ab gran cua o barres quel travessaven arcades y de diferents colors casi com sol aparexer lo hiris que diem arc  de Sant Martí, encara que participava més de la matexa manera y color del globo. Y féu son curs sobre les muntanyes de Badalona, Montcada, Horta y Collserola, y aquí casi sobre lo monastir de Sant Hieronym de la Vall de Hebron. Se pongué axí a les dotze de la nit.(Dietari de Jeroni Pujades)
Veren-la moltíssims, y diueu que tras de si dexava un resplendor corn si volgués apuntar lo dia tras la estela del alba. En fi que aportava son curs de llevant alçant-se fins vers mitgia y de aquí se cala a tremontana.Déu vulla sia bou presagi. Aprés me han dit micer Bisbe Vidal y mossen Dams que veren que eran tres, lo hu sobre Basós o Montgat, l'altre entre Montcada y Orta, y que
aprés se uniren en un globo fent lo curs predit.(Dietari de Jeroni Pujades)

8 de novembre de 1602  - Divendres a 8 per via de alguns mercaders francesos qui tenen nagoci a Alger, hi ha  nova que lo rey Cucó avia presos 500 catius christians que los de Alger los
treian de la ciutat y pujavan a la montanya ; donant sobre les guardes los desbarata y prengué los catius. Y que avia romput y posat en fugida als qui anavan a fer lenya, y los avia donat alcans fins a vista y tir de canó de Alger y que alguns de la ciutat sen passareu al camp del Cucó.(Dietari de Jeroni Pujades)

15 de novembre de 1602 - Dit dia vingué nova que lo rey Cucó bavia cobrada la ciutat de Bugia de poder del rey de Alger essent estat socorregut del nostre rey ab vint naus que eran entrades
en lo port de Bugia, y que les galeres ce.n són tornades a Carthagena.(Dietari de Jeroni Pujades)


22 de novembre de1602 - Neix Elisabeth ,filla d´Henri IV i Marie de Mèdicis, i reina d´Espanya
5 de desembre de 1602 - "Estrena en el Palazzo Pitti (Florència) de l'òpera ""EURIDICE"" de Giulio Caccini"
11 de desembre de 1602 - Nit de l´escalada. Soldats savoians entren a Ginebra però son rebutjats