Any 1606-Posada en marxa de la construcció dels bastions de Sanoguera i del Socorrador. Construcció de l'església de Binissalem. Fundació de sant Francesc de Paula a Campos.Reforma de l'Hospital de sant Joan.  Lluites dels Canamunt i Canavall.

Propietats:

Andratx: Son Moner (Gaspar Moner, Catalina Moner, Antonina Moner, Pereta Moner)

Artà: Ses Païsses (Pere Pons)

Lloret: Peixerí (Joan Real)

Manacor: Son Pere Andreu (Pere Andreu Ferrandell)

Montuïri: Son Pocoví (Joan Pocoví)

Ciutat de Mallorca: Son Oliver .vora el convent de Jesús-(Joan Miquel de Santacília)Any 1606-Fundació de sant Francesc de Paula a Campos.

Any 1606- A les obres de l'església de Binissalem hi treballen Nicolau Gelabert ,Llorenç Ramonell, jornaler, Arnau Pons, fuster , Jaume Salom traginer, Miquel Servera,  trencador de  pedra , Antoni Genovard, picapedrer, Mateu Pons, carreter

Any 1606- El jurista genovès Joan Francesc Pavesi compra la casa de sant Feliu que es convertirà en el futur en Can Belloto

Any 1606-Construcció de l'oratori de Bonany per el mestre d'obres Andreu Genovart.

Any 1606- Mateu Ferragut, capellà, dirigeix els bandolers de Selva (Canamunts). Entre els Canamunt hi havia Pere de Santacília, Pere Descatlar, Nicolau Togores, Arnau Santacília, Pere Joan Quint, Garau Pont,  Agustí Albanell, Pere Canyelles, notari, Pere Anglada, Miquel Anglada, Joanot Anglada, Antoni Orlandis, i els seus nebots Miquel i Alexandre Oliver,  Jordi Sureda, Joanot Gual Sanglada, Mateu Gual de Talapí, Joanot Mut,  Jaume Togores, Albertí Dameto, Francesc Sales Santcliment, el canonge Cotoner, Pere Forteza, el bandoler Jaume Gamundí "Fembra", Pere Gater "Lo Bort Gater", bandoler de la colla de Selva, Joan Mulet, de la colla de Selva, criat de Felip  Fuster, Sebastià Sbert, de la colla de Selva, amistançat de Jerònia Dimàs, Miquel Ferrandell, Nicolau Castelló, el lladre Antoni Flor, el bandoler Joan Güells, escrivà del Sant Ofici i membre de la colla de Selva, el notari Sebastià Fiol, de la Colla de Selva, el fiscal Joan Alcover, Joan Mateu de Mancor, el capellà Tallades.

Entre els Canavall hi havia Rafel Verí,Antoni de Verí, Tomàs Verí, Lleonard Safortesa, Pere Antoni Safortesa, Pere Llofriu, Bartomeu Brondo, Miquel Cabot, comissari-bandoler, Joan Grua, bandoler,l' algutzir Ferrando de la Cárcel, els Rossinyol i Francesc Truyols.

Any 1606- Nicolau Gelabert, traginer, Antoni Genovard, picapedrer, Arnau Pons, fuster,  Mateu Pons, carreter,  Llorenç Ramonell, jornaler,  Jaume Salom, traginer i Miquel Servera, trencador de pedra,  treballen en la construcció de l'església de Binissalem.

S'aprova la construcció del bastió de Sanoguera.

Any 1606-Joan Francesc Pavesi, jurista genovès,  compra el que serà Can Belloto.

12 de febrer de 1606 - Diumenje a 12 rebí carta de avís de Barcelona, de Apoloni Ferrer, notari. Avisa haver arribat bergantí de Mallorca
qui diu haver passat una nau carregada de munició de guerra y diners per al rey Cucó per a contra de Alger. Y que s'aparella jornada contra Alger per la primavera. Déu ho guii. Dos vegadas hi són anats y no han fet res.(Dietari de Jeroni Pujades)

20 de febrer de 1606-El Col·legi de la Mercaderia aporta 1000 lliures en tres anys per a la reforma de l'Hospital de sant Joan a punt de caure pel seu mal estat.

14 de març de 1606 -Dimarts a 14 vingué nova que lo rey de Franca té posats quaranta mil homens en campanya. No saben ahont
vol donar.Lo rey ha avisat a Perpinyi que stigan a punt.(Dietari de Jeroni Pujades)

Dia 1 d'abril de 1606 es fa una processó rogativa contra la sequera. Els gremis i confrares de la Sang hi van vestits de blanc. Al meteix temps s'institueixen les quaranta hores a la Seu.

Dia 4 d'abril de 1606-Antoni Font de Muro abjura de Leví. El mateix dia Antoni Mudoi és desterrat per 3 anys.

5 de maig de 1606 - El virrei Ferran Sanoguera nomena Jeroni Berard Armadans alcaid de la presó reial.

19 de maig de 1606-  Mor el virrei Ferran Sanoguera, i és enterrat a l'església de l'Hospital que obté un donatiu de 500 escuts.

27 de maig de 1606 - Pere Vivot, procurador reial, és reconegut virrei pels jurats en contra de Monterde, però mor el 27 de maig.

3 de juny de 1606- El bisbe Alonso Laso i Sedeño és nomenat virrei provisionalment  (Llibre de Reg. de Privilegis, fol. 46 v.).

13 de juny de 1606 - Mor Elisabet Dameto Brull i és enterrada en el vas dels Dameto a sant Domingo.

29 de juliol de 1606- Mor Bartomeu Massanet "Carbó" d'Artà, assassinat d'arcabús.

Dimarts al primer de agost 1606 entraren en Barcelona  los infants o prínceps de Savoia Victorio Amadeo y Emanuel Philiberto, nebots del nostre rey (dietari de Jeroni Pujades).

4 d'agost de 1606-Isabel Graciana, gitana d'Inca i Catalina Maldonado, gitana de la Ciutat de Mallorca, són desterrades per sempre de l'illa, la primera per haver llegit la mà i la segona per bruixeria.

4 d'agost de 1606- Pere Cardona, esclau bosnià de Bartomeu Cardona, és condemnat a rebre sis mesos de catequesi. 

4 d'agost de 1606- El clergue d'Artà, Miquel Estelric, és empresonat durant sis mesos per blasfèmies.

12 d'agost de 1606 - Dissabte- "...fonch conclus, diffinit y determinat, nemine discrepante, per tot lo dit gran y general consell, que sien preses tres- centes liures de la administratió dels Srs. Jaume Togores y Pere Antoni Ferrejans y sos companys,. yde dites trescentes liures se fassa una carnicería ab deu pilons anel mercat, junct a la riera, prop lo abeurador y ques fassa un matador fora la ciutat junct al" bestió dels Capellans, junct a la mar, per ser loch apte, ab dos, o tres corráls per tenir tancat lo bestiar".(Llibre Determ.Universitat Mallorca de 1606 a 1608).

Diumenje a 13. de agost 1606 en la església parrochial de Santa, Maria de Castelló se publica edicte dels pares inquisidors vedant certas obras que són exidas en favor dels venecians contra la autoritat del Papa. Són quatre, y una en particular' ques diu del doctor christianíssim d la universitat de París. (Dietari de Jeroni Pujades)

21 d’agost de 1606 -Mor Alonso Lasso Sedeño, bisbe de Mallorca, i és enterrat a la capella de Sant Pere de la Seu.

9 de setembre de 1606- El rei ordena l'anul·lació de totes les comissions i guiatges que es puguin donar a imputats en delictes  (Llibre de Privilegis)

22 de setembre de 1606-Enterren Miquel Vida en el claustre de sant Francesc on reposen els Vida.

Octubre de 1606 - Anna Villalonga, esposa de Francesc Olesa, donzell de Ciutat de Mallorca arrenda per tres anys el molí fariner d'en Romí a Antoni Blanes d'Artà. (ARM-Prot-P-679,76)

14 d'octubre de 1606-Miquel Lluis Ballester de Togores, hereda les cavalleries d'Aiamans i de Lloseta.

28 d'octubre de 1606-Dissabte - Fan una almagrada i ampollada al jutge de Cort Francisco Pacheco i contra el palau del bisbe Alonso Laso. S'ofereixen 1000 lliures als que delatin als culpables.

14 de desembre de 1606- Es posa la primera pedra del bastió del Socorrador.

29 de desembre de 1606 - El virrei Joan de Vilaragut informa a la Cort que les obres de la fortificació d'Alcúdia s'han d'aturar alguns dies per manca de diners, però que ell ho evitarà posant els seus diners.


endavant


En el món:


Aliança de Coblenza entre els electors de Colònia,Trèveris i Magúncia
Creació de la Union Jack, bandera anglo-escocesa
"Guia de cortesans"".-Nervèze"
"L'ujier gentilhome"".-George Chapmann"
"Institució de l'eucaristia".-Francisco Ribalta
"Privilegios para mujeres preñadas"".-Juan Alonso y de los Ruizes Fontecha"
Margarida de Valois anul.la la donació a Charles de Valois del comtat d´Auvèrnia
Enfrontament de Margarida d'Àustria amb el duc de Lerma
Shakespeare:Macbeth/Rei Lear
Pau de Zstivatorok
Matelief prepara presa Malaca
Carta de Majestat (Rudolf II)
Ivan Bolotnikov
Simó Movila príncep de Moldàvia
Moti d' Emders
Companyes de Londres i Bristol
"Retrat de Brigitte Spinola"".-Rubens"
Mor Sibila Isabel de Wurttemberg duquesa de Saxònia
Executat Guy Fawkes per una conspiració  contra el parlament i James I d'Anglaterra, coneguda com ""The Gunpowder Plot"" (el complot de la pòlvora)."


Dissabte a 14 de gener de 1606  lo virey mana ab crida pública per la ciutat de Barcelona que a pena de estar trenta dies a la pres6, que ningun studiant gosas tirar taronjas. Y aquell
dia se n tiraren més que mai. (Dietari de Jeroni Pujades)
10 de febrer de 1606 - Pedro Fernández de Quirós troba l'illa d'Anaa
Dissapte a 4 (de març de 1606), havent hi encara bé una hora de sol, estant yo en lo hort del convent de Sant Domingo de Castelló ab fra T. Sajols y fray T. Cantallops, vérem una
exalació ensesa ab lo raig molt clar, casi plateat, que corregué des de la punta de Roses a la part de tremontana, al que podíam nosaltres afigurar corregué bé fins més enlli de Garriguella, que serian més de dos grosses llegües. Espanta`ns veurer de dia costa tan clara. Jo may havia vist tal. Aprés entenguí de fra Garrell de Sant Agustí y de altres molts, que la havian vista.. (Dietari de Jeroni Pujades)
Març de 1606 -Felipe III i Margarida d'Àustria es traslladen a Madrid
23 de març de 1606 - Mor Toribio de Mogrovejo, arquebisbe de Lima.
10 d'abril de 1606 - Jaume I d'Anglaterra dóna a les companyies de Londres i de Plymouth les terres compreses entre els graus 34 i 45 de latitud.
Maig de 1606 -Caravaggio mata Ranucci Tomasoni.
14 de maig de 1606 - Luis Váez de Torres, navegant,  arriba a Vanuatu (Espiritu Santo) pensant haver arribat a Terra Australis.
19 de maig de 1606  - Basili Shviski  cap dels boiards, és designat tsar per la Duma dels Boiards.
27 de maig de 1606 - Assassinat Dimitri, fals tsar de Rússia
27 de maig de 1606 - Vassili Chouiski cap dels boiards es proclama tsar de Rússia.
30 de maig de 1606 - execució de Gurú Arjan
6 de juny de 1606 - Neix Pierre Corneille a Rouen
23 de juny de 1606 - Per la Pau de Viena es garanteixen  tots els drets constitucionals i religiosos i privilegis dels hongaresos tant a Transsilvània com a l'Hongria Reial.
15 de juliol de 1606 - Neix Rembrandt Harmenszoom
6 d'agost de 1606 - Mor Fra Agostino Grimaldi, executat per heretgia.
18 d'agost de 1606 - Neix Maria d´Àustria a El Escorial, filla de Felipe III i Margarida d`Àustria, esposa de Fernando III d´Alemanya
Setembre de 1606 - Capturada la nau capitana d'una flota de quatre galeres de Bizerta  per Iacopo Inghirami que fa 120 presoners i allibera 200 esclaus
15 de setembre de 1606 - Dieta electoral de Fulda
14 d'octubre de 1606 - Mor Diego Portoghese, penjat per heretge.
22 d'octubre de 1606 -Cornelis Matelief intenta la conquesta de Malacca, i destrueix 7 vaixells portuguesos  de Manuel Mascarenhas.
28 de novembre de 1606  -Mor John Lyly, escriptor
29 de desembre de 1606- Mor Esteve Bocskai, noble eslovac oposat als Habsburg, enverinat a Košice pel seu canceller, Mihály Káthay.