Any 1607: Bandolerisme. Trinitaris a santa Catalina. Agustins en el camí de Sóller. Observants a Petra. Mínims a Campos.

Any 1607- El capità Blasco de Acuña surt amb una companyia mallorquina en destinació a Sicília.

ParrinoAny 1607 - L'escultor Camillo Silvestro Parrino contracta fer el retaule major de l'església de Monti-sion.


Any 1607-Els trinitaris s'estableixen a l'església de l'Hospital de Santa Catalina.


Any 1607 - Arriba a Mallorca el corsari de Viterbo Papirio Bussi, cavaller de sant Esteve, després d'haver fugit d'Alger on l'ahien esclavitzat.

25 de gener de 1607 - El cap de guaita Gabriel Ferrando es casa amb Violant Pons.(Arxiu Diocesà de Mallorca,Llibre de sposoris de Sancta Eulalia comensat en lo any 1578, f. 153).

29 de gener de 1607-Mor a la forca un bandoler capturat pel batle d'Artà.

1 de febrer de 1607-Mor a la forca a Ciutat el bandoler "Saltatorres" .

3 de març de 1607- Mor un binissalemer a la forca després de la destroça de la presó on era tancat.

9 de març de 1607- El bandoler "Sach" és esquarterat a Felanitx per la mort del batle.


1 d'abril de 1607- Institució de les oracions de les 40 hores a la Seu per a la fi de la sequera. Els gremis i la confraria de la Sang surten en processó vestits de blanc.


21 d'abril de 1607 - Mor el canonge Jeroni Garau, secretari del cardenal Pou i fundador del monestir de religioses de la Consolació a Ciutat.

6 de juny de 1607- Testament d'Antoni Garau d'Axartell que vol ser enterrat a la capella de Nostra Senyora de les Neus (també dels sants Cosme i Damià) de sant Francesc.


16 de juny de 1607- Arnau Cotoner Garcia ven Son Camps (Calvià) a Jaume Julià.

22 de juny de 1607 - Ajut als presos  "fonch conclus, definit y determinat per mes de les dos parts del dit gran y general conseil, que attesa la nécessitat tant extrema dels pobres de la preso, que sien donadas per amor de deu, a dits pobres, docentas liures de
la administració del Sr. Jaume Togores de ques son pagadas las sitges, o, de altres diners que no siguen subjectes a la real Pragmatica y que sien administradors de dites CC scuts los mag. Jurats..." (Actes del Gran i general Consell)

5 de juliol de 1607-Mor a la forca un home condemnat per pederàstia.


13 de juliol de 1607- El pirata anglès Robert de la Paul, capturat, es reconcilia amb el Sant Ofici.


13 de juliol de 1607- Fra Tomàs Rocabertí, inquisidor general,  ordena que la dotació del tribunal del sant Ofici sigui de 10.000 lliures de rèdit de cens anual a obtenira dels béns confiscats.


29 de juliol de 1607-Els agustins convenen la construcció d'un nou convent d'Ítria al lloc que tenien extramurs de la Porta Pintada  i enderrocat l'any 1544, en el camí de Sóller. (La benedicció es va fer l'any 1617).


3 d’agost de 1607- Jaume Feixes, fuster de L’Hospitalet, promet lliurar 120 lliures al mariner de Mallorca Miquel Marc Rovira, que resideix a Barcelona, per l’alliberament del seu fill Pau Feixes, de 21 anys, captiu a l’Alger.


21 d'agost de 1607- Mor el bisbe Ildefonso Lasso Sedeño i és enterrat a la capella de Sant Pere de la Seu.


1 de setembre de 1607- Miquel Nadal estableix l'antic hospital de santa Caterina i dona l'església als trinitaris.


2 de setembre de 1607- Fundació del convent d'observants de Sant Bernadí de Petra a instàncies del franciscà Pere Santandreu.


15 de setembre de 1607- Guillem Marimon, sabater de Ciutat és condemnat a morir penjat per violació.


15 de setembre de 1607- Fundació del convent trinitari de santa Caterina en les terres del magnífic Miquel Nadal per iniciativa de Fra Joan Martínez Escudés.


20 d'octubre de 1607 - Orde de captura contra el donzell Joan Dameto amb l'aplicació de penes corporals, pecuniàries i d'enderrocament de cases, qüestions aquestes darreres que provoquen la reacció dels jurats que ho consideren excessiu.

17 de novembre de 1607- Els germans Benet i Miquel Font "Cunill" de Santa Margalida són condemnats a morir degollats i esquarterats per la mort de Pere Malonda i Miquel Nadal de Muro. S'executa la sentència el dia 20.

25 de novembre de 1607- Fundació del convent dels Frares Mínims a Campos instal·lats a dues cases amb corral prop de la plaça major actual..


26 de novembre de 1607-Elionor Togores i Sales, vídua en segones núpcies de Mateu Togores i en primeres de Mateu de Pacs, hereva universal d'Eulàlia Sales filla de Pau Sureda i Elionor, reconeix haver rebut de Salvador Sureda, donzell de Mallorca, hereu de dit Pau Sureda, 400 ll. de moneda mallorquina com a complement de la dot.

27 de novembre de 1607 - El vicari general Joan Estelric autoritza la fundació del monestir de sant Bernadí de Petra sol·licitada per el provincial dels framenors, Francesc Cerdà. Aquests admeten la competència parroquial per a l'acompanyament dels difunts que vulguin enterrar-se al convent i que aportaran a la pàrroquia la quarta de les torxes que acompanyin el difunt. (Bsal 1918)

2 de desembre de 1607 - Arriben els franciscans a Petra: "Dia 2 Dicembre MDXVII... Fonch proposat per dit Jurat ( Jaume Miquel ),com los pares de St. Francesch son vinguts per edificar monestir sagons donarens Vs. Ms. lloch que vingueren ab altres consells... que ajudaran a dits pares per comprar un trast per edificar monestir fins a la suma de cent escuts ... " ( llibre de Determinations de Consell 1.601-1.616 ).endavant