Any 1608

 

Any 1608-Marc Antoni Cotoner, jurat en cap.

Any 1608- Joanot Rosselló de Sant Joan penitenciat per dir que anar de putes no era pecat.

Any 1608 - Miquel Ferrando de la Cárcel, del bàndol de Canavall, exerceix d'algutzir reial.

28 de gener de 1608-Pere Joan Alenyà de Bunyola és condemnat a ser esquarterat per homicidi i resistència al'autoritat.

3 de febrer de 1608 - Reial ordre per a la construcció del castell de sant Carles a instàncies del Gran i General Consell i el tribunal dels Mercaders.

15 de març de 1608- Mateu Moragues Julià recupera Sa Tanca de sa Torre (Valldemossa).

21 de març de 1608- És enterrat Antoni Oliver, de Tres Malles, bandejat, fill de Guillem.

21 de març de 1608- Mor Joan Julià, rector de Manacor i és enterrat a la capella de les Ànimes i de Sant Sebastià.

23 de març de 1608 - Pregàries contra la sequera.

31 de maig de 1608 - Donació per al convent franciscà de Petra: " Als XXXI maig ... los honors en Pera Torrens, Antoni Canet, Guillem Font,Sebastià Galmes, jurats lo prt. any, ajuntats per efecta de tenir consell, fa suplicatio la R. Pare Ballester guardià de S. Francesch del monestir de dita vila de Petra ab estas formals paraules: Honors Señors y savi consell: ya saben Vs. Ms.quant estreta y xica asglesia tenim en dit monestir que com se segueix que a dit monestir hia sermó, apenas y cap un ters de la gent, per ço puis es cosa que redunda al servey de Nostro Señor y onra y profit de voses mercès y de lo qui vendran, lo suplich sian servits ajudar-nos a comprar una casa y un trest que tenim junt a ntra. asglesia, per porer créixer dita església. Y ohida dita suplicatio y atanent que es cosa santa y utilosa y justa y per tant al servey de Ntro. Señor y al gloriós St. Francesch y St. Bernardi patró de dit monestir, per tot lo susdit consell sens haveri ningú discrepant y conclus sian donades vint y cinch lliures per ajudar a créixer dita iglesia.-" ( llibre de Determinations de Consell 1.601 - 1.616 ).

11 de juny de 1608-Simó Bauçà Sala, nou bisbe, arriba a la Cala de Santa Catalina.

21 de juny de 1608 - Mor penjat a la forca un bandejat que havia venut una barca a uns moros que volien fugir de Mallorca.

12 de juliol de 1608- Francesc Font de Roqueta obté el privilegi de ciutadà honrat i és armat cavaller.

6 d'octubre de 1608 - La nau santa Anna i sant Vicenç comandada per Reinald Granier, cònsol francès, habitant de Mallorca, recull 780 moriscs d'Alcàser a la platja  del Grau de València i Antoni Jordi, capità de la nau santa Maria Bonaventura transporta altres 418 expulsats de Benimamet i Picassent.

28 d'octubre de 1608-Una pragmàtica de Felipe III informa que en absència de lloctinent prevaleix el càrrec de procurador reial.

9 de desembre de 1608- El corsari francès i luterà Simó Danza captura els  escolars  jesuïtes  Raimon Gual, Blai Baylló, Pere Planes, Gabriel Alegre, Jeroni López, Josep Fuentes, Onofre Serra, Antoni Marquès, i els novicis  Raimon Anglada i Joan Alcover, quan anaven de Sicília a Alacant. Tots ells varen ser venuts en esclavitud a Alger.

22 de desembre de 1608- Mor Gabriel Orlandis a Palerm.

22 de desembre de 1608-Mor Pere Joan Descatlar i l'enterren a Santa Eulàlia. Era membre de la partida dels Canamunt.


endavant