Any 1616

Any 1616-Documentada la casa de neu de Son Macip.

Any 1616- El batle de Calvià era Antoni Mayans i els consellers eren Nicolau Mir, Joan Ripoll, Sebastià Salvà,Nofre Ballester i  Magi Amengual.

10 de gener de 1616 - Pregàries contra la sequera.

12 de gener de 1616 - Mor Joan Baptista Binimelis Garcia, historiador.

13 de febrer de 1616-Mor Marc Antoni Cotoner Santmartí i és enterrat a sant Domingo.

26 de febrer de 1616-Mor assassinat Baptista Arades.

24 de març de 1616-Mor el darrer abat vitalici de La Real, Pere Mayans. A partir d'aquest moment els abats seran electes només per quatre anys.

abril de 1616- Pere Tries esclavitzat en la galera de Murat Arraez, sortint de Mitali és llançat a la mar després de morir malalt. Amb ell viatjava tamble el mariner esclavitzat Joan Alexandre Falcó. Pere Miró era també esclau d'una nau de Murat Arraez.

26 d'abril de 1616- Pregàries contra la sequera.

30 d'abril de 1616- És empresonat el bandoler de la Colla de Selva, Sebastià Esbert, passamaner.

7 de maig de 1616 - Bateig a Sóller de Jaume Joan Canals Penya, capità.(ARM , Hospital. 481.plana 9).

13 de juny de 1616 - Per voluntat de tot el poble de Calvià s'encarrega a Onofre Salvà de fer un aljub.

15 de juny de 1616-  Foren giradas trenta lliuras que havia alcansadas el senyor Juan Vivot del Gran y General Consell per efecte de adobar el camí del Coll de la Creu, y axi, per trobarse en poch poder la parrochia de pagar cinquante lliures ab las quals forem condemnats, han hi giradas las ditas 30.

21 de juny de 1616-.Per tal d'evitar el frau que es comet en el treball de les sedes, velluts, tafetans, satins i domassos, els jurats demanen que es posin pèrits a càrrec dels fabricants que controlin els productes.

22 de juny de 1616- Felipe III disposa que les ordenances dels gremis han de ser valorades pels jurats abans de la seva aprovació, i si aquestes contradiuen l'opinió dels jurats, aquests podran sol·licitar la resolució del Consell Suprem.

12 de juliol de 1616- Jeroni Sales Quint de Son Sales compra part de la finca limítrof Son Frau a Antoni i Miquel Frau.

21 de juliol de 1616- Mor apunyalat per l'esquena el pintor Joan Oms Capó. L'autor del crim era cunyat seu.

El 27 d’agost de 1616 van arribar a Tàrbena vint-i-quatre nous repobladors malloquins: Joan Antic, Miquel Armengual, Miquel Benajam, Bernat i Jaume Carrió, Joan Dalmau, Gaspar Gil, Bartomeu Jaume, Joan, Miquel i Pere Mesquida, Felip Monart, Joan Morei, Antoni i Joan Mulet; Guillem Poquet, Margalida Riera, Bartomeu Rosselló, Macià Salva, Bernat i Jaume Torrents, Jeroni Vicenç i Gabriel i Pere Joan Vilanova.

Mor a Mèxic Jeroni Moranta, missioner.

27 de setembre de 1616. Oliver Gual de Mur, donzell, arrenda la possessió de Miramar   per temps de sis anys a l'honor Jordi Marimón, fill de Pere, de la vila de Valldemossa, am el compromís de cobrar cada any 640 lliures de Marimón a 213 lliures, 6 sous i 20 diners cada quatre mesos a més de tres somades d'oli, quatre
quarteres d'olives i dos covos de raïms grusars, tot portat a Ciutat. 

4 de novembre de 1616 - Pregàries contra la sequera.


endavant