Any 1621- La injusta administració de justícia. El sant Ofici es mostra excessivament magnànim en la sentència contra Nicolau Burgues per la mort del clergue Joan Baptista Oller.

Any 1621-Moren de malaltia esclavitzat a naus turques, l'alcudienc Gabriel Vellana i el calafat Antoni Pi.

Any 1621-Figura de Nostra senyora de Gràcia per a l'església de Gràcia.

Any 1621 - Inici de la processó de l'Encontre.

4 de febrer de 1621- Antoni Moragues Coll compra Son Poquet a Salvador Pareto per 500 lliures més 424 lliures de censal. Son Poquet havia format part 123 anys abans de Son Moragues de Valldemossa.


14 de febrer de 1621 - El bisbe Fra Simó Bauçà beneix i el virrei Torres col·loca la primera pedra de l'església del Convent de La Mercè a Ciutat.

27 de febrer de 1621-Consellers i jurats sol·liciten permís per a la fundaciói d'una Casa per a les Minyones: "....per ço se proposa a Ys. ms. si son de parer que se assenyale y done per la criansa y habitado de dites orphens certa casa de poca importancia que te esta Universitat en lo carrer de la Mar, o cometre a los magnifichs Jurats y honorables Sindichs clavaris que la concambien ab altra y fassen lo que millor los apparexera pera que dites orphens tingan ahont habitar y recullirse, y tambe donarlos poder per fer tot lo demes que convindra fer per posar asiento en la criansa de dites minyones y perqué estiguen ab lo reculliment que conve, de que tant se nécessita y es tant convenient al be comu "

21 d'abril de 1621-La sentència del tribunal del sant Ofici contra Nicolau Burgués Quint Fuster, familiar del mateix, per la mort del clergue subdiaca Joan Baptista Oller es limita a 10 anys de desterrament.

5 de maig de 1621- Crida pública per tal que tothom que tengués greuges a denunciar en relació a l'oïdor Agustí Albanell, afecte als Canamunt, ho fés davant el comissari Pau Duran.

7 de maig de 1621-L'oïdor Agustí Albanell, del bàndol dels Canamunt és destinat a Artà.

8 de maig de 1621- Joan Estelrich , que té un hort al carrer dels Oms, presenta testimoni contra l'Oïdor Agustí Albanell.

27 de juny de 1621- Presa de possessió com a virrei de Francesc Juan Torres.

28 de juny de 1621- El tresorer reial comte de Chinchon és encarregat pel rei de cobrar els drets del seu coronatge a les illes.(Registre 248 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, f.32)

20 de juliol de 1621 - Els jurats es dirigeixen al rei explicant que han seguit les seves ordres impedint l'arribada de robes i persones d'Alger a causa de la pesta que allí hi havia. També expliquen que han posat en quarentena als 23 captius cristians arribats d'Alger, i cremat les seves robes i la barca. Després, 20 d'aquest s'embarcaren en les galeres de Gènova i tres tornaren a Alger a redimir altres captius amb permís del virrei i l'oposició dels jurats.

6 d'agost de 1621 - Es reuneixen els jurats de la Universitat i Regne de Mallorca, Jeroni Pau de Puigdorfila, donzell, Francesc de Cornelles i Jaume Desmàs, ciutadans militars, Miquel Domenge i Jaume Cirerol, mercaders, i Gabriel Bolitxer, sastre, amb el Gran i General Consell format per :

L'estament dels cavallers Onofre Amar i Muntaner, Pere Lluís Lloscos, Francesc Sureda de Sant Martí, Joan Vivot, Jordi Sureda de Calbet, Hug Net, Jordi de Santacilia.
L'estament dels ciutadans.— Joan Ot Mut, Miquel Garau, Pere Onofre Cotoner, Pere Joan Canet, Antoni Cifre.
Per l' estament dels mercaders.—Jaume Cererols (jurat), Pere Onofre Vicens Salom, Joan Antoni Forcimanya, notari, Jeronim Vallès, Gabriel Llull,  Pere Femenia, notario, i Bernat Amer.
Per l'estament dels menestrals.— Miquel Bolitxer, sastre, (jurat) Gabriel Oliver, curtidor, Miquel Fiol, forner, Salvador Francesc, sastre, Francesc Bordoy, argenter, Guillem Santandreu, paraire, Martí Pou, confiter, Francesc Rexac, forner i Antoni Lissard, paraire.
Conselleres de la part forana.—Jaume Sabater, Síndico Clavario, Jaume Soliveres, Bartomeu Marquès, Antoni Mayol de Bálitx, Bartomeu Martorell, Miquel Romaguera, Joan Masrroig, Joan Bennàsser, Antoni Perelló, Antoni Palou, Jaume Munar, Nicolau Ferrer, Mateu Pieras, Julià Esteva, Pau Bestard, Joan Terrassa, Sebastià Servera, notari, Bernat Amengual, Joan Sureda, Jaume Vives,
Joan Rosselló, Pere Antoni Pujol, Bartomeu Vidal i Mateu Ribas.

Decideixen recuperar la iniciativa de l'any 1602 per a reformar les Ordinacions i el dret municipal i encarreguen la reforma als mateixos juristes de 1602, Pere Moll i Jordi Safortesa, posant enlloc del doctor Salvà, ja finat,al conseller Pere Joan Canet.

7 d'agost de 1621-Miquel Albanell, germà de l'oïdor destinat a Artà, demana la supressió del destí per defecte de forma i acusa a Pau Duran de parcialitat.

12 d'agost de 1621- Arriben a Palma setanta captius redimits pels trinitaris.Entre ells hi havia el bisbe de Sirena, Fra Antonio de Gorea, agustí portuguès.

21 d'agost de 1621- Mor el virrei Francesc Juan Torres.

21 d'agost de 1621-El bisbe Bauzà no permet que el virrei Torres sigui enterrat a Monti-sion.

10 de setembre de 1621 - Carta del rei perquè els jurats paguin 3.300 reials als síndics que s'han ocupat dels actes de condol per la mort del rei pare.(Registre 248 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, f.47)

11 de setembre de 1621- La virreina es trasllada a València on enterrarà el virrei Francesc Juan Torres , el cadàver del qual arriba el dia 19 a la seva capella de sant Joan de l'Hospital. (Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat i regne de València, pàgina 622).

11 d'octubre de 1621 - Joan Figueres és nomenat hortolà del Palau Reial. (Registre 248 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, f.97)

19 d'octubre de 1621- Joan Orlandis ven Son Hug a Gabriel Ferragut. Tenia dret d’una hora d’aigua cada 20 dies de la font de la Vila, de la tanda número 27, dita el Comanador.

22 d'octubre de 1621 -  Després de la mort del jurista Pere Moll encarregat de la reforma de les Ordenacions del Regne és elegit en el seu lloc el jurista Antoni Mesquida Romaguera.

29 de desembre de 1621-Mor Magdalena Rosinyol Gual, esposa de Bernat Cotoner Cavalleria i és enterrada a sant Domingo.