Any 1622

Propietats:

El prevere Miquel Ferrer comprà la Cabana (Consell i Binissalem) al mercader Nicolau Moragues.

Son Moranta és de Joan Antoni Ripoll.


Any 1622- Antoni Moragues Coll i Jordi Santacília són designats administradors de l'impost sobre l'oli.

18 de gener de 1622-Gabriel Alomar és nomenat familiar del Sant Ofici.

febrer de 1622 - Neix el picapedrer Josep Gelabert, fill del mestre d'obres del mateix nom.

març de 1622-Moren esclaus a Tunis Francesc Pol, Canet, teixidor de lli i Rafel Colomer.

22 de març de 1622 - La Puríssima és nomenada patrona universal del Rene de Mallorca.

29 de març de 1622- Processó rogativa fins al castell d'Alaró per demanar que plogui.

6 d'abril de 1622- Mor Jaume Valentí, propietari de Son Valentí de Palma, Son Valentí, Son Balaguer i les Mosqueres (Banyalbufar). El succeeix Pere Sanglada Valentí, nebot seu.

14 d'abril de 1622 - Mor Pere Nunís de Berard de Santjoan, dipositari reial, vidu de Caterina D'Oms Descós, que és enterrat a la seva capella a sant Francesc. Aquest personatge, en el seu testament (30 de desembre de 1617) disposa que vol que les seves filles naturals Margalida i Jerònia es facin monges, i deixa en cas d'acceptar la vida conventual 10 lliures anuals a cada una, i si no ho accepten ja en tenen prou amb 20 lliures per tota la vida. En canvi, deixa a la seva filla legítima Joana Berard 6000 lliures . Fa hereu al seu fill Hug i manifesta que vol que la successió a la seva herència prioritzi sempre la successió masculina.(Bsal de 1918). Ni el dimoni cucarell seria més injust que aquest personatge, que deu ser al cel, perquè en comprà la plaça mitjançant el pagament de 500 misses de rèquiem..

26 d'abril de 1622 - Antoni Mesquida i Pere Joan Canet acaben la recopilació del dret municipal de Mallorca.

9 de maig de 1622 - La manca de consens en el Gran i General Consell no permet l'aprovació de la reforma de les Ordenacions i del dret municipal encarregats a Mesquida i Canet, de manera que vint anys després de la iniciativa de reforma no s'arriba a un acord.

16 de maig de 1622 - S'instrueix expedient contra Mateu Pujol per haver ferit de mort d'una punyalada en el costat esquerre a Baltasar Pujol enmig de la plaça d'Andratx.

18 de maig de 1622-Pere Fons és el rector de Monti-sion de la companyia de Jesús.

22 de maig de 1622 - És nomenant batle de Calvià Antoni Contestí i consellers, Nicolau Mir, Pere Gallart, Antoni Mayans, Agustí Comallonga, Miquel Sastre, Antoni Jofre, el clavari és Joan Moragues i els oïdors de comptes Llorenç Mir i Alfons Morro.

17 de juny de 1622 - Francesc Burgués Safortesa i la seva esposa Anna Burgués Torrella venen a Mateu Sunyer, curador dels hereus de Cristòfol Berenguer, 13 lliures que reben dels alous de la cavalleria de Binibassí (Sóller).( Biblioteca de Catalunya. Perg. 160, Reg. 16303).

12 de juliol de 1622- Arriba a Mallorca el lloctinent general (virrei), Jerónimo de Agustín, aragonès.

1 d'agost de 1622 - El procurador de la casa de l'Hospital de Mallorca dóna possessió a Antoni Galvany, sastre de Pollença, d'un tros de terra.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 109, Reg. 15710)

31 d'agost de 1622-«Espectable mi lugarteniente y Capitán general.Tengo entendido que los bandos antiguos que avia en esse Reyno de Canamunts y Canavalls se han vuelto ahora á resuscitar de manera que se pueden temer muy grandes inconvenientes si no se atajan con tiempo, pues por diferenciarse quales son de que bando, han tomado por divissa levar los del uno los cuellos azulados y los otros blancos:' y porque conviene tratar muy de veras de remediarlo os encargo y mando que además de las diligencias que confio haréis, para pacificar y aquietar los ánimos echéis un bando o pregón con las penas que comunicandolo con la audiencia pareciese, para que ninguna persona de qualquiera calidad que sea so pena de incurrir en ellas, lleve cuello almidonado con azul y porque quitándooslo vos en casso que le traigáis, importará mucho para que os sigan todos: seré muy servido que seáis el primero en darles exemplo ordenando á los de vuestra casa que hagan lo mismo. Dado en Madrid á los 31 de Agosto 1 6 2 2 . YO EL REY. "

8 de setembre de l'any 1622 - Col·locació de la primera pedra  a Lluc amb assistència del Virrei de Mallorca, del Procurador Reial, de nobles cavallers als quals acompanyaven Mestre Joan Oliver, Mestre Saura i Mestre Jaume Blanquer. Amb ells el Prior del Santuari Rnd. Salvador Serra, els pares Pere Vicens, Bartomeu Bordoy, Rafel Abellà, Rafel Rosselló, Miquel Rotger i Jaume Sastre, presidint la magna comitiva el Dr. Nadal Guasp. (ACL. Ps. 41, fols. 150 v. y 151).

22 de setembre de 1622 - Pregàries contra la sequera.

24 de setembre de 1622- El virrei penalitza l’ús dels colls blanc i colls blaus pels bàndols de Ciutat.

9 d'octubre de 1622-Processó solemne arnb motiu de les festes dedicades a Santa Teresa

30 d'octubre de 1622 - Arribada d'Alger la barca del patró Pasis, el doctor del morbo Salvador Font proposa als jurats que es posin en quarentena després d'arribar nedant, que es faci bugada amb les robes de lli i es cremin les de llana i les vitualles que puguin dur. En arribar s'han de fer una revisió i la barca ha de passar la quarentena a la mar.(Llibre Extr. dels Jurats, de 1621 a 1623.)

6 de novembre de 1622- Inauguració de la capella del castell d'Alaró: " Fas memòria jo Joan Coll Rector d'Alaró com en lo any 1622 a 29 de Mars se féu una solemne processó en lo Castell d'Alaró essent la darrera festa de Pasqua, i se beneí aquell lloc ... La processó fonc per demanar aigua de què en tenim molta necessitat, i fonc servit el Senyor i la sua Mare donar-ne en molta abundància ... Lo dilluns de l'Àngel jo dit Rector Joan Coll posí mà en confiar en aquell lloc a on diguérem la primera missa, i fer una devota de baix invocació de Ntra. Sra. del Refugi, i s'acabà dita capella lo mateix any 1622, i juntament féu lo retaule amb una Ntra. Sra. de bulto i un Jesús, i en cada part se pintà a la dreta St. Cabrit i a l'esquerra St. Bassa Màrtirs en lo Castell d'Alaró, i a 6 de Nbre. de 1622, Diumenge infra octavam omium sanctorum, se féu una solemne processó en què se montà dita figura de Ntra. Sra. del Refugi beneïda per D. Fr. Simó Bauzà, Bisbe, i jo beneí dita capella."

23 de desembre de 1622- El rei Felipe IV ordena en una carta al virrei fer complir allò que acordi la Junta de Morbers.