Any 1623

Any 1623- Construcció de la Torre de Porto Petro.

Any 1623- Els jesuïtes de Monti-sion disposen de 17 sacerdots i 25 germans.

Any 1623- Refectori i trona de la Cartoixa de Valldemossa. La campana, feta el mateix any costa 50 lliures.

Any 1623-Pedro Díez de Cienfuegos, inquisidor de Mallorca.

Any 1623- Els caputxins volen fundar un convent a Palma però troben l'oposició dels observants de Sant Francesc en una illa que ja tenia 43 convents religiosos.

Any 1623-Joan Baptista Gori, jutge de l'Audiència de Mallorca.

Any 1623- Tomàs Garriga, mercader, propietari de Son Rabassa (Sant Joan).

Any 1623- Mor Ignasi Garcia Fuster, de Son Garcia (Bunyola),frare, detingut per assassinat

Any 1623- Andreu Reus pinta Jaume II per encàrrec dels jurats de la Ciutat i Regne.

Any 1623-Fi de la construcció del castell de Pedra Picada en el Port de Sóller.


11 de gener de 1623 - Sebastià Femenia és el nou rector de Puigpunyent.


11 de gener de
1623 - Joan Estelric , de la parròquia de l'Almudaina és el nou bisbe de Jaca.

13 de gener de 1623 - Benedicció de l'església del convent de sant Antoni d'Artà per part del seu guardià el P.Rafel Pujol.


16 de febrer de 1623- Els consellers reials de la Santa Inquisició a Madrid anul·len la sentència de desterrament per 10 anys dictada contra Nicolau Quint Burgues.


24 de febrer de 1623 - Pregàries contra la sequera.


2 de març de 1623-El recurs del fiscal contra l'anul·lació de desterrament per a Nicolau Quint Burgues és desestimat.

6 d'abril de 1623- Baltasar Contestí és nomenat pel rei cònsol de França a Mallorca
(Arxiu Corona d'Aragó, Registre 250, fol.45).

18 de maig de 1623 - Gran tempesta que dura més de dues hores i fa que obrin les tombes a la Seu perquè és inundada.

24 de maig de 1623 - El Gran i General Consell sol·licita del rei que es destini una quarta part de les 24.000 lliures anuals dedicades a les obres de fortificació per a l'adquisició d'artilleria i armament.(ARM,AH, 706, fols 200 r i v).

9 de juliol de 1623- Mor Pràxedis Torrella Ballester als 10 anys, filla de Francesc Alfons Torrella i Dureta, propietari de Son Torrella (santa Maria del Camí).Va ser la darrera de la nissaga dels Torrella de Coanegra.

20 de juliol de 1623 - El Rey consigna a Pedro de Guzman vicecanceller dels Regnes de la Corona d'Aragó 29.411 reals, 26.000 maravedis castellans, sobre la Procuració Reial de Mallorca pel seu salari.(Arxiu Corona d'Aragó, Registre 250, fol.26)

22 de juliol de 1623- Saqueig de les despulles de Fra Antoni Castañeda a l'església de la Trinitat.

23 de juliol de 1623 - Baralla dels carnissers Joan Carrió i Gabriel Bestard, que és familiar del sant Ofici. Per tal d'evitar la seva detenció per part del virrei i el seu judici, l'inquisidor envia el seu algutzir Sebastià Garcès per a la seva detenció.El virrei reacciona enviant als algutzirs Miquel Ferrando i a Ballester a detenir a l'algutzir de la Inquisició,i això fan.

24 de juliol de 1623 - Excomunió contra els que han participat per voluntat del virrei en la detenció de l'algutzir del sant Ofici, Sebastià Garcès: Ferrando, Brotat, Ballesteri  Joan Antoni Rossinyol.

27 de juliol de 1623 - El virrei és excomunicat per la detenció de Sebastià Garcès, algutzir de la Inquisició.

29 de juliol de 1623 - L'inquisidor lleva l'excomunió al virrei.

6 de setembre de 1623- Un llamp afecta a una torre de la Seu que mira a la mar.


6 de setembre de 1623- Carta al Virrei de Mallorca per tal que informi a suplicació de S. Orlandis i Miguel Gallos per a l'explotació de mines d'or, plata i altres minerals.(Arxiu Corona d'Aragó, Registre 250, fol.49)

16 de setembre de 1623-
El Rey. Espectable mi lugarteniente y capitán general por haberme constado de la innocentia de don Pedro Forteza, familiar del Santo Oficio y de que le ha dado por libre la Inquisition de la culpa de que se le imputava en la muerte de don Jaime Juan de Berga oidor que fue dessa mi real Audienc.a y que no hubo causa para el pregón que se publicó por este respecto dándole por traydor y que havia cometido crimen de leza Mag't. siendo justo que se buelva por su reputación y honra por el prejuicio que podría causar á el y á sus descendientes si los dichos pregones quedassen en su ser y tenor he resuelto que se borren y quiten del processo y demás partes donde estén scritos y assi os encargo ordeneysse execute de manera que en esta parte quede enteramente satisfecho su honor y sin la nota que podria causar en lo venidero y avisarme eis de como se haura hecho.—Dat. en Madrid á 16 de Setiembre 1623.—Yo el Rey (Arxiu Corona d'Aragó, Registre 250, fol.50)

18 de setembre de 1623- Orde del rei al virrei de Mallorca ordenant la reposició en el seu càrrec de l'algutzir Bernat Rullan, cessat pel Virrei.(Arxiu Corona d'Aragó, Registre 250, fol.48)

16 d'octubre de 1623- Mor Antoni Moragues Coll, propietari de Son Moragues (Valldemossa) i és enterrat a la capella del Roser de l'església de la vila, encara en construcció.
24 de novembre de 1623-Benedicció de la capella major de l'església de Lluc.
5 de desembre de 1623- Mor Fra Simó Bauçà, bisbe de Mallorca.

endavant