Any 1624

Any 1624- Es fa amb pedra de Santanyí el portal dels clàustre de la Cartoixa de Valldemossa am,b el cost de 43 lliures i 8 sous. La porta que s'hi posa costa 4 lliures i 15 sous.

Any 1624 - Rafel Janer fabrica una campana per a la parròquia de Petra.

10 de febrer de 1624 - El notari Pere Fiol redacta l'acta notarial segons la qual el sant Crist d'Inca va suar sang durant tres dies.

10 de febrer de 1624 - Antoni  Jofre és encarregat pel consell de Calvià del tall general de 200 lliures per a la construcció d'un aljub per a la parròquia.

19 de març de 1624 - Mor el dominíc Francesc Lluís Berard Nicolau.

22 de març de 1624- Mor assassinat Onofre Brondo, capità. Albanell, jutge de cort de la Reial Audiència i del bàndol dels Canamunt és acusat de participar en el crim.

17 de maig de 1624 - Mor Fra Guillem Malferit Llompart i és enterrat en el convent de sant Vicenç Ferrer de Manacor.

2 de juny de 1624-Pere Santacília, bandejat, relacionat amb la mort de Berga es refugia al convent del Carme. Joan Sunyer , fill del marquès de Campofranco, del bàndol dels Canamunt és empresonat pel virrei a la Torre de l'Àngel  per haver refugiat bandejats . Els inquisidors s'oposen al virrei perquè el marquès de Campofranco era familiar del sant Ofici i excomuniquen al virrei.

19 de juny de 1624- Mor Nicolau Cotoner Santmartí i és enterrat a sant Domingo.

20 d'agost de 1624- Pollença:
"licencia y facultat a Bernardi Serra , fill de Gabriel de aquexa vila, per a que, liberament y sens incorrer en pena alguna, puga reedificar y alcar les cases que al dit son pare li foren derrocades per provisió del Real Consell, sots a 31 de juliol 1601"


19 de setembre de 1624 - El notari Pere Fiol aporta 300 lliures en dot de la seva filla monja Úrsula Fiol al convent de sant Bartomeu d'Inca.


3 de desembre de 1624- Neix Joan de la Concepción Mir i Vallés, ermità, a Alaró
.

església de Montision a Palma

endavant