Any 1626

 Any 1626-Obres a la seu dels defenedos de la Mercaderia al saló principal (Consolat de Mar).

Any 1626-El  paviment de l'església de la Cartoixa de Valldemossa costa  230 lliures, 10 sous i 2 diners.


Any 1626-Quitèria Ballester, posa a la venda en 15 bocins de terra heredada dels Torrella, 126 quarterades.


1 de gener de 1626 - Mor Violant Espanyol Sant Martí, esposa del primer comte de Formiguera, Pere Ramon Safortesa Villalonga.


Gener de 1626 - Mor Pere Serra, jutge de la Reial Audiència que és enterrat a l'església de sant Nicolau.

4 de gener de 1626 - El patriarca de les Índies a Madrid consagra bisbe Baltasar de Borja Velasco, que ha de ser bisbe de Mallorca.(Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat i regne de València, pàgina 821)

5 de gener de 1626-El prior de Lluc Antoni Baró es queixa perquè la construcció de l'església  a Lluc no es correspon amb la traça feta el 28 de juny de 1623-


25 de gener de 1626- És enterrat a Sant Nicolau el misser Pere Serra, doctor del Reial Consell.

22 de febrer de 1626 - El bisbe de Mallorca Baltasar de Borja Velasco és rebut pel virrei a València on era allotjat des del dia 18 pel comte d'Oliva amb destinació a Mallorca (Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat i regne de València, pàgina 821)

6 de març de 1626-Pràxedis Moranta i el seu fill Feip Moranta fan donació al Col·legi de Monti-sion de l'Hort d'en Moranta.


28 de març de 1626 - Jaume Blanquer escriu sobre el seu treball a Santa Magdalena:
"Mes e rabut jo Jauma Blanquer scultor e rabut del sennor Antoni Carbonell preuere ab dos partides xexanta lliuras aso es trenta de dines contans de una poliça de Clavari y son a bon compta de la feyna de Sor Catalina Thomasa."

28 de juliol de 1626 - Arriben a l'església de sant Martí de València uns 10 o 12 captius cristians que formaven part d'un grup més nombrós que havia fugit d'Alger en barca cap a Mallorca. (Pere Joan Porcar: coses evengudes en la ciutat i regne de València, pàgina 843)


13 de setembre de 1626- Mor Bartomeu Pizà, dominic, antic inquisidor.


27 de desembre de 1626-Acaben les obres de Sant Vicenç de Manacor amb les dues darreres capelles, dedicades a sant Isidre i a les Ànimes<
endavant