Any 1628

Any 1628-Fi de la construcció de la nova Porta Pintada .

Any 1628 - La casa del gremi de corders es troba a la Placeta del Pou Sec.

Any 1628-Comencen les obres de construcció de l’edifici de la Sapiència per iniciativa del canonge penitencier i lul·lista Mn. Bartomeu Llull.

Any 1628-Elaboració de la figura de sant Bru de la posada de la Cartoixa de Valldemossa per un preu de 13 lliures i 10 sous.

9 de gener de 1628 - Pregàries contra la sequera.

5 de febrer de 1628- Jaume Fullana, canonge...dexà que tots anys perpètuament, lo dia y festa de tots Sants fos repartit entre pobres de Buñola una pessa de burell ros.

2 de març de 1928 - Neix Gaspar de Puigdorfila Morlà.

5 de març de 1628 - Enterren a sant Francesc el jurat Mateu Net.

6 d'abril de 1628 - D'acord amb la sol·licitud dels carnissers el Gran i General Consell aprova fer un escorxador al costat de la Carnisseria.

8 d'abril de 1628 - Pregàries contra la sequera.

2 de maig de 1628 - Mor Onòfria de Berard i d'Armadans, viuda de Jaume de Lloscos i és enterrada a sant Francesc.

21 de maig de 1628- Jerónimo de Agustín, lloctinent general, abandona Mallorca.

27 de maig de 1628- Onofre Serra, nou rector del Col·legi de Monti-sion.

27 de maig de 1628 - Mor el jutge de cort de la Reial Audiència Agustí Albanell, implicat en el bàndol dels Canamunt.

17 d'agost de 1628- Ramón Pastor Çaforteza diu que los anys pasats construí y inventa en Mallorca unes saboneries pera fer sabo de llosa, y feu venir de Alicant un mestre qui tingues la mestransa de ferlos, gastant en asso molt milanars de ducats; el qual mestre descubrí que la sosa, (herba de la cual nos feya cas en aquest regne ni aprofitava per cosa alguna), era material necessari pera fabricar dits sabons, y útil pera fera vidre, de que ha redundat molt gran benefici a tot lo present regne y als drets reals y universals, perqué ultra lo benefici que se ha fet a la fabrica del vidre, son de molt gran importancia los drets de la exida de dits sabons, y encara valen mes los de la entrada de les robes y mercaderies ques porten en Mallorca del proceit de aquelles. Ara ha vingut a noticia de dit suplicant que alguns francesos y altres persones embarcan y trahuen fora del regne molta cantitat de sosa, en notable dany del be comu y dels drets reals y universals, perqué lo que pot valer de dret dita sosa, encare ques trague tota la ques fa en Mallorca, no importara en un any sinquanta lliures, y los sabons ques fan cada any importen de dret molts centenars de ducats; y si ab la comoditat de dit material se fan altres saboneries vindra a valer lo dret de dits sabons molt mayor quantitat, y per lo contrari si nos posa remey en que dita herba nos trague cessara lo curs del negoci de sabons, o per lo manco es cert que no sen faran tants com se espera sen vindran a fer, ultra del perjuy ques fa a la fabrica del vidre.

En consideracio de lo qual dit Ramon Pastor Çaforteza suplica a V. S., a qui principalment com a pares desta república toca mirar per lo be commu y utilitat publica, se servesca posar remey a dit inconvenient, representantlo a su Sria. Illma. y Rl. Consell, pera que attesa la utilitat publica y la que particularment resulta ais dits drets reals y universals, se servesca prohibir la treta de dita herba sosa, que a mes de ser just ho rebra dit supplicant a singular merce. Et licet, etc.—Altissimus etc.

Nos altres debaix escrits, arrendadors dels drets de mar, deim; que no trayentse la dita sosa del regne es mes benifici dels drets, per lo que ella serveix per fer los sabons, que ve a valer molt mes lo dret que lo que pot donar trayent la dita sosa, y axi nos hi contentam tots que nos trega, per lo qual no s demanara ningún perjuy a la Universitat perqué nos darà molt mes benefici. En fede lo qual firman la present vuy als 17 de agost 1628.—Jaume Antoni Llabres—Juan Mir—Miquel Colom.

Agost de 1628-Bartomeu Miró és nomenat oïdor de la Reial Audiència.

Setembre de 1628- El Gran i General Consell demana sense èxit al rei  el dret dels jurats a assistir al torments aplicats per el Sant Ofici.

8 d'octubre de 1628- Fi de la construcció del convent de sant Esperit.

10 d'octubre de 1628-Pere de Cavalleria és nomenat alcaid de Santueri i de Capdepera.

endavant