Any 1633

Any 1633-Fi de la construcció de la nova torre de Portopí  on hio consta la inscripció «Reinando D. Felipe IV, siendo Virey D. Josepe de la Muza Conde de Plasencia, y Jurados Francisco Brondo, Tomás Garriga, Jaime Morell, Gabriel Amengual, Francisco Serra y Jaime Llinas. 1633.»

11 de gener de 1633 - El rei ordena la fundició d'artilleria a Mallorca fent ús de fins a 4.000 lliures dels recursos per a la fortificació de Mallorca que han de ser compensades amb una talla.

16 de gener del 1633 - Enterren el el vas dels Berard a Joana de Berard, muller de Geroni Garau Axartell

23 de gener de 1633- Mor el cronista del Regne, Joan Baptista Dameto, i és enterrat en el convent de Jesús.

30 de març de 1633 - Alfons de Cardona Borja és nomenat virrei de Mallorca.

Abril de 1633 - El batle reial de Bunyola Pere Palou i Joan Coll "Groc" moren assassinats en el terme de Marratxí, en el camí de Bunyola a Ciutat. En relació a aquestes morts són detinguts Melcior Pericàs de Binissalem, Antoni Pallisser de Ciutat, i Jaume Bestard "Saraco" de Bunyola.

20 de juny de 1633-Arriben sis galeres de Malta a Ciutat.

14 de juliol de 1633 - Mor a Inca el notari Pere Fiol.

28 de juliol de 1633- Arriba en esta santa Casa de nostra Señora de Lluc lo Señor Antoni Tugores Cap de guayta ab compañía de sa muller Esperança Togores y Muntaner, y Joseph son fill, sucrer y ses filles Francina, Joana , Esperança y Anna, donzelles, y presenta uns domassos y valluts carmesins per la capella maior de nostra Señora ço es sinch pesses per cada part, tres de domas y duas de vallut, tot carmasi, per cada part, que tot son deu pesses de carmesí, lo millor de aquest regna, perqué de el se h a n servit los magnífics Jurats per les gramalles.(ACL. Varis 41, pàg. 104).

22 d'agost de 1633- El mercader mallorquí Miguel del Puig Calvell, obté la llicència d'exportació de cinc-centes sanelles de resina.

13 de setembre de 1633 -Fundació de Nostra Senyora de la Sapiència.

25 d'octubre de 1633-Fra Alonso Rodríguez és nomenat patró de Palma. 

endavant