Any 1636

Any 1636- El rei disposa contra els cabells llargs, pulseres i reguinyols dels homes: com la experiensia haja mostrat lo gran abus que hi ha en materia deis cabells llarchs, pulseras y ragañoils que acustuman portar los homens, lo que á mes de ser molt perjudicial, es propi trage de donas y molt contrari als homens, per lo que sa real magestad que Deu guarda ha manat llevar lo us de dits cabells, polseras y ragañoils.

Any 1636- Hi ha constància de la casa de neu de la coma des Prat (Massanella).

4 d'abril de 1636-terceres núpcies de Joana Vivot amb Jaume Joan Villalonga.

29 d'abril de 1636 -Joan Baptista Carbonell, prevere de l'església de la Seu de Mallorca, estableix a Llorenç Coch, de la vila de Selva, dues cases amb corral, situades al lloc de Mancor, a cens de 5 lliures mallorquines per la festa de Santa Caterina.(Arxiu de la Biblioteca de Catalunya. Perg. 478, Reg. 21613)

25 de juny de 1636- Enterrament de Jaume Blanquer, escultor, a la capella del Corpus de la Seu (A. C. Llibre de Sacristia 1636..). El mateix dia el pintor Gaspar Oms es casa a santa Creu amb Magdalena Amorós.

30 de juny de 1636- Pere Antoni de Santmartí i Catalina Simonet, la seva esposa, donen 10.000 lliures mallorquines per a la fundació del Col·legi sant Martí dels jesuïtes i 15.000 més després de morts.

19 de novembre de 1636- Espiridió Flor, prior del Carme,  posa un entredit contra el bisbe.

29 de desembre de 1636-El Gran i General Consell sol·licita del monarca que no s'instal·lin a Mallorca les tropes de l'almirall Oquendo, mitjançant els síndics a Madrid, Miquel Çanglada i Antoni Mesquida.


endavant