Any 1637

Any 1637- El santuari de Bonany és cedit per la Parròquia als Jurats de Petra. Aquest any mor l'ermità Bartomeu Rosselló , encarregat de la custòdia de l'oratori i els jurats nomenen successor en la custòdia  a Fra Macià Amengual de Petra.

Any 1637- Hi ha constància a la Serra dels Teixos (Massanella) de la casa de neu rodona d'en Rubí.

Any 1637-El corsari Josep de Lillo  captura una sagètia francesa que transporta 286 soldats i oficials d'infanteria per al suport de Catalunya. Els presoners són lliurats al governador a Roses i són usats per a intercanvis amb presoners espanyols.

7 de gener de 1637 - Concessió del títol de marquès de Bellpuig a Albert Dameto Cotoner amb l'oposició dels artanencs que defensen la seva tradició de vila reial.

22 de gener de 1637-El llicenciat del Sant Ofici , Joan Fe, lliura una nota al virrei Alonso de Cardona en la qual el Tribunal s'oposa a la instal·lació dels 4.000 soldats d'Oquendo en cases dels membres del Sant Ofici perquè va contra els privilegis que tenen de no haver d'acollir a memebres de l'exèrcit.

31 de gener de 1637- Mor Francina Puig Fons que ha  ordenat en testament que es faci una capella a sant Francesc dedicada al Beat Salvador.

4 de febrer de 1637-S'informa al Consell d'Aragó de la manca de blat a Mallorca.

4 de febrer de 1637-Mor Bernat Caldès, rector d'Alcúdia.

15 de març de 1637-Fondegen a Alcúdia 17 galions amb les tropes dirigides per Oquendo.

16 de març de 1637-El virrei Alonso de Cardona va a Alcúdia per tal de fer desambarcar les tropes d'Oquendo i organitzar l'acollida.

19 de març de 1637-L'inquisidor insta al virrei a no posar en marxa l'acollida de tropes de l'almirall Oquendo, i a conferenciar sobre la disposició. El virrei s'hi oposa perquè es tracta de la voluntat del monarca, i perquè no creu que els familiars del Sant Ofici gaudeixin d'aquest privilegi, perquè els familiars del Sant ofici disposen de més de 250 cases que fan possible l'acolliment i perquè d'altra manera es perjudicaria a tercers si s'imposava l'acolliment en les cases dels pobres. L'inquisidor, davant l'oposició, imposa una multa de 500 ducats al virrei en cas de no conferenciar, que es materialitzarien en els procuradors Antoni Ginard, Antoni Mesquida, Bartomeu Miró i Giuseppe de Pueyo.

22 de març de 1637- Quatre companyies amb tambors i banderes, amb soldats armats de piques, arcabussos i mosquets entren a Palma i dipositen les armes a la Sala de la Governació.

23 de març de 1637-Entren a Palma dues companyis més de la flota d'Oquendo i s'allotjen com totes en cases particulars.

El 24 i 25 de març arriben a Palma set companyes més de la flota d'Oquendo . El Gran i General Consell aporta 3000 lliures per a l'acolliment. En total s'allotjaren 13 companyes formades majoritàriament per soldats d'Andalusia.

30 de març de 1637-Constitució de la confraria de sant Bonaventura a sant Francesc.

3 d'abril de 1637-El virrei fa instal·lar els soldats d'Oquendo en les cases dels familiars del Sant Ofici.

Antoni Mesquida i Bartomeu Miró, oposats a seguir els criteris de l'inquisidor, són excomunicats.

7 d'abril de 1637-Testament d'Arnau Moix (Canavall), que vol ser enterrat al vas familiar de la Seu.

18 d'abril de 1637 - Ramon Zaforteza Fuster (que seria el comte Mal) del bàndol de Canamunt, és nomenat cavaller de l'orde de Calatrava a santa Maria de la Real. Era fill de Ramon Zaforteza Villalonga i d'Unissa Fuster Net. El prior de la Real era Joan Ordines i de la cerimònia va participar el virrei Alonso de Cardona Borja.

13 de maig de 1637-Pere Febrer de Manacor és nomenat inquisidor del Regne de Mallorca. 

30 de maig de 1637 - El rei disposa que es pot fer l'ús indispensable dels fons de fortificació de Mallorca per a l'adquisició d'armament, però que la despesa feta s'ha de compensar amb una talla.

Any 1637- Francisco Gregorio,inquisidor a Mallorca.

Any 1637-Antonio Gual de Oleza publica La Oronta a Nàpols, i la dedica a l'esposa del virrei, duc de Medina de las Torres.

3 a 4 d'agost de 1637-L'armada comandada per Antonio Oquendo abandona l'illa després de quatre mesos d'acolliment.

17 de setembre de 1637- Albertí Dameto, obté el títol de marquès de Bellpuig.

22 de setembre de 1637- Testament de Joan Gual Sanglada, cavaller de Calatrava, que vol ser enterrat a la capella de sant Didac a sant Francesc en el vas dels seus i ordena fer un quadre per valor de 300 lliures per aquesta capella.

25 de setembre de 1637- Francisco Cotoner Oleza, familiar del Sant Ofici.

1 d'octubre de 1637-El Consell d'Aragó comunica al rei que l'estada de les tropes d'Oquendo a Mallorca han suposat una despesa de 28.000 lliures que ha hagut de prendre del Reial Patrimoni.

15 d'octubre de 1637- Miquel Lluis de Togores, comte d'Aiamans,  assalta el convent de Santa Magdalena amb una dotzena d'homes, on havia ingressat la seva esposa  Margarida Despuig de 22 anys, després que el comte s'hagués traslladat a Madrid als tres anys de matrimoni i de residir-hi dos anys i nou mesos. Tornat a Mallorca durant set mesos, el comte tornà a Madrid i un any i mig després Margarida Despuig, abandonada, es decidí a fer-se monja.

21 d'octubre de 1637-Mor Pere Ferrer de Sant Jordi, després de la seva esposa Francina Puig que ordenà la construcció de la capella del Beat Salvador a sant Francesc, on també és enterrat. Deixa 70 lliures per a la construcció de la capella.

22 d'octubre de 1637- Joan de Santander, bisbe i lloctinent general, ordena la detenció de Miquel Lluís Ballester de Togores, comte d'Aiamans per l'assalt al convent de Santa Magdalena.

25 d'octubre de 1637-Mor, després de fugir a Barcelona, el comte d'Aiamans, Miquel Lluis Ballester de Togores.

7 de desembre de 1637-El virrei anuncia una nova estada de les tropes de l'almirall Oquendo.

15 de desembre de 1637-Una pragmàtica de Felipe IV introdueix el papel segellat a sol·licitud dels procuradors.

20 de desembre de 1637-El rei ordena que de les 50.000 lliures consignades a l'Armada es paguin les 28.000 lliures que el Consell d'Aragó va pagar per l'estada de les tropes d'Oquendo a Mallorca.

24 de desembre de 1637- Mor assassinat Antoni Salom, algutzir reial. El mateix dia s'enfronten Pelai Quint (Canamunt) i Lleonard Safortesa (Canavall).

28 de desembre de 1637-Els jurats en nom del  Gran i General Consell supliquen al monarca que es faci valer el privilegi atorgat pel rei Marti, el 8 de juliol de 1401, que permet no acollir de nou a les tropes de l'almirall Oquendo.
endavant