Any 1647

Any 1647-Mor assassinada Agnès Canet, esposa del jurista Jordi Zaforteza.

Any 1647-Miquel Sansaloni, jurista, és condemnat a tres anys d'exili per haver violentat algunes dones.


4 de febrer de 1647 Jaume Canals, de Sóller,  capità de cavalleria, serveix al rei a Nàpols contra la revolta.

11 de febrer de 1647-Pelai Quint Burgues obté una resolució favorable relativa a l'herència de Nicolau Quint Burgues que li aporta la possessió de Bendinat,Na Burguesa i unes cases al costat de l'oratori de sant Feliu.


30 d'abril de 1647-Fundació del col·legi dels jesuïtes de Sant Martí, amb l'oposició prèvia d'altres ordes.


30 d'abril de 1647-Enterren Elionor Quint, vidua de Tadeu Valentí al vas dels valentins a la capella del sagrari de sant Francesc. Deixa a la capella una llàntia de plata de 200 lliures de pes i un odre d'oli.

1 de juny de 1647 - Rafel Blanquer contracte fer una estàtua de la Nimfa de la Fe per al Col·legi de la Mercaderia, en els jardins de la Llotja en el plaç d'un any i per preu de 200 lliures de les que cobra 80 lliures anticipades.

23 de juliol de 1647-És nomenat ecònom de Petra Fra.Josep Galbés.


28 de juliol de 1647-Enterrament del pintor Joan Llodrà,habitant de la parròquia de sant Nicolau, en el convent de sant Domingo.


25 d'agost de 1647- Joan Fuster...
dexa que son hareu y successor don cade any y entrega el dia de Sta. Barbara una pessa de burell ros al Rector y Jurat major paraque estos dos ab intervenció, y assistència de son hereu, lo repertescan entre los pobres de la Vila de Buñola, ab esta forma, ço es que tots los pobres de dita Vila ben vists al dit Rector y Jurat major sian inseculats y desprès extrets per un miño y que no es puga donar mes que dos canas a cade pobre..

carrer amb la volta de can Dusai
Volta de Dusai (Duzay)
 
3 de setembre de 1647 Surten desterrats cap a Orà  Francesc Gual , per 10 anys i Alfons Dusai a perpetuïtat per haver exercit violència contra dones.

 

14 de setembre de 1647 - Mor el dominic mallorquí Rafael de la Càrcel en el convent de sant Domingo de Manila, fill de Miquel Ferrando de la Càrcel, algutzir vinculat als Canavall.

26 de setembre de 1647- Mor el frare mínim i miracler, Joan Alzina, a Campos


6 de novembre de 1647- Un bergantí intenta arribar al port de Sóller i rep canonades perquè no ho provi per por de la pesta.

11 de novembre de 1647- No deixen arribar a Illetes una sagètia procedent de València per por a la pesta.


24 de novembre de 1647 - Assassinat de Baltasar Calafat Femenia de santa Margalida, familiar del Sant Ofici, de dos trets d'arcabuç executats per Antoni i Maties Giner "Terciano" que estaven al servei del comte Mal, Ramon Safortesa, comte de Formiguera, i en presència del mateix i de Pere Anfós, batle de la cavalleria, en un lloc proper al convent de sant Francesc. ( Llibre de defuncions de  la Parroquia de Santa Eulàlia de 1643 a 61, full 14.—Arxiu Diocesà de Mallorca). Per aquest crim el comte Mal, Ramon Safortesa seria condemnat al pagament de 500 ducats i desterrat a més de 3 llegues (15 quilòmetres) de santa Margalida durant set anys.

Desembre de 1647- Mor assassinat Joan Font i Braga antic batle de Santa Margalida  al servei del Formiguera..

Desembre de 1647-Saqueig i incendi del palau del comte de Santa Maria de Formiguera.

endavant