Any 1668

Any 1668- Mallorca té 99.192 habitants.


Any 1668- Antoni Moragues i Vallès d'Almadrà comprà la casa de "Can Moragues des Racó" a Nicolau de Muntanyans Togores i Sanglada.


Any 1668 - Sebastià Guayte és el nou provincial dels mínims (sant Francec de Paula).


Any 1668 - Els jurats es dirigeixen al rei en oposició a que el càrrec d'advocat fiscal s'atorgui a un doctor foraster, perquè els lletrats d'altres regnes desconeixen la praxi i estils del dret comú de Mallorca que s'aconsegueix per experiència
.

Any 1668- Antoni March de Binitiger (Son Marc de Pollença) tenia un capital de 15781 lliures, mentre que el de Joana Axartell,vídua de Miquel March des de 1668, ascendia a 11750 lliures.


16 de febrer de 1668 - Sor Clara Maria és nomenada abadessa del convent de caputxines situat a Can Quint, vora l'oratori de sant Feliu en una casa d'Antoni Dameto.

24 de febrer de 1668 - Divendres. Mor
Josep Gelabert picapedrer al trencar-se una bastida i caure quan treballava a la casa de  Daniel Abrines en el carrer de sant Feliu que es troben al costat de la del Paborde Colom  i és enterrat en el vas de Nostra Senyora a santa Creu. Tenia 45 anys i vivia en el carrer de sant Pere al costat de la casa del patró Sebastià Ferragut.

25 de febrer de 1668- L'escultor Nofre Vaquer contracta amb fra Antoni Gacies, prior de sant Domingo la realització d'unes columnes per al retaule de l'altar major.
quartera de Palma
28 de febrer de 1668-El virrei prohibeix la compra de gra fora de la Quartera.

26 de maig de 1668-
"disapta a 26 maig, han penjat na Guiterrona y son germà, juntament ab un altre home que mataren son marit de dita Guiterrona."(Noticiari de Cristòfol Seguí).

Juliol de 1668-Mor Nicolau Güells Jaume i és enterrat en el convent de sant Domingo.


29 de juliol de 1668 - Les monges caputxines es traslladen de sant Feliu a unes cases de sant Jaume.

3 d'agost de 1668 - "... attenent que per part del P. Fray M. Cerda, provincial de la Provincia de Minims, se representa una petitió a su Sria. dels Ill.s y molt Mag.chs SS. jurats, referint en ella los inconvenients ques seguexen per los inconvenients dels vesins de la porta de Sant Antoni ahont hi ha un convent de la sua religio, y dels
viandans, que la aygua deis llavadors del abeurador de la dita porta de Sant Antoni la passen al hort den Caldés, que vuy possehexen Antoni y Jacinta Cortes, per demunt terra o siquia descuberta, y no per canonada cuberta y com se ha acustumat ab antiguo,...consta que de continuarse pendre la dita aygue per demunt terra se ha de ocasionar algunes enfermedats per el mal olor que cause dita aygue com la treuhen deis
dits llavadors per star empentenada....de infectarse los ayres en aquel las pars la experiencie ques te de los molts malalts ques troben en la visindat, y que les ocasionen les aygues putrefactes dels llevadors, que los dits cortesos passen per demunt terra deventles passar per sequia cuberta, que encontinent y per prevenir la salud se diligencia, y procur per tots médis de justicia que los dits cortesos passen les dites aygues per le sequie cuberta, no empero per demunt de la terre, y se alcansen los mandatos penals para que axi ho observen, y guarden los dits cortesos." (Llibre. Extr. dels Jurats de 1667 a 1670, fol. 79 v. y 80).

18 d'agost de 1668- Els Jurats de la Universitat exposen els problema de la Hisenda de Mallorca exhaurida deguda a les nombroses despeses dedicades a l'aixecament de lleves amb motiu de l'exigència de recaptació de 5.000 lliures mallorquines dels emprèstits de la fortificació per a la formació d'un terç que hauria d'anar a Itàlia. Fan constar que es destinaren 8.000 lliures — equivalents a 56.475 reals i 29 maravedís de moneda castellana— per a la construcció d'una galiota de més de vint-i-cinc bancs, l'any 1640 per a la Guerra de Catalunya.

2 d'octubre de 1668 - El capità Jaume Canals compra el rafal de Son Ripoll a Montuïri.

14 de novembre de 1668 - El Consell de Cent acull Don Juan de Àustria després de fugir de Consuegra on el volien detenir per oposar-se a la política de Nithard i Mariana d'Àustria.


21 de novembre de 1668- Testament d'Aina de Verí que vol ser enterrada al sepulcre dels seus pares a la capella de sant Raimon de Penyafort del convent de sant Domingo.


19 de desembre de 1668- Mor Pere de Santacília i Pacs (Canamunt).