Any 1681- Forners fadrins protesten per la manca de treball perquè els mestres es serveixen dels moros captius.

4 de gener de 1681- Disapte a 4 janer, he comprat un cavall a Juan Ferrer, treginer de garrot per 5 11. 10 s. (Noticiari de Cristòfol Soler)

30 de gener de 1681-Dijous-
"es mort D. Baltasar Lopes de Gurrea, Conde de Guillar, Virrey y Capità General de Mallorca; mori a 4 hores de nit." (Noticiari de Cristòfol Soler). L'enterraren en el convent de sant Agustí.

22 de febrer de 1681- S'enfonsen cinc cases properes a Monti-sion de Ciutat.

23 de febrer de 1681- Ramon Safortesa, comte de Formiguera (comte Mal), en funcions de virrei, fa cremar a Cort  les taules i bancs de jocs i rifes.Era del bàndol dels Canamunt.

2 de març de 1681- Joan Oms contracta amb l'apotecari Baltasar Mas fer un quadre per a la capella del sant Crist de santa Catalina de Sena. (ARM ,Prot. R-1108, 102v)

20 d'abril de 1681- Els fadrins de forners es queixen perquè els mestres forners se serveixen de moros, i els fadrins no tenen treball.(Llibre de Suplicacions de 1677 a 1681, f.226)

8 de maig de 1681- Es reuneixen els conseller de Valldemossa. El batle és Gregori Calafat. Son: Barthomeu Calafat del Cami, Joan Esteras, Gregori Calafat, jurats lo present any de dita Vila; Jordi Canals, Joan Boscana, Matheu Torres, Jaume Salva, Barthomeu Homar, Francesch Calafat, Michel Company, Sebastià Mas, Michel Joan, Joan Calafat de Barthomeu, Joan Bauça de Michel, Jaume Company, Vicens Joan, Jaume Mas de Barthomeu, Antoni Mercant, Antoni Simo del Hort, Barthomeu Bauça hereu, Joseph Salva, Guillem Canals, Jordi Torres menor, Gregori Mas de la Torra, Joan Mercant, Pere Homar de Pere, Barthomeu Morey fuster, Antoni Mulet menor, Domingo Torres del muli y Lluch Farra concellers ordinaris y extraordinaris.

4 de juliol de 1681- S'enfonsa una casa al carrer de la Capelleria.


15 de juliol de 1681- El rei autoritza al mestre canter Miquel Roig la construcció d'una torre de defensa que haurà de costejar ell mateix : la torre d'en Pau, a la punta d'en Romaní.


21 d'agost de 1681- Mor Joan Oms Bestard, escultor que és enterrat en el convent de sant Domingo davant la capella de santa Catalina de Sena, a la tomba del seu pare.


7 de setembre de 1681 - Mor Ramon Despuig Rocabertí, comte de Montenegro.

30 de novembre de 1681- Arriba el nou virrei Manuel d' Oms Santapau i Lanuza.


31 de desembre de 1681- Rogatives perquè plogui.


endavant