Any 1684

Any 1684- Sóller disposa de col·legi de fusters propi.

18 de gener de 1684-Dimarts. Mor Bernat Cotoner, bisbe, i és enterrat a la Seu a la capella de sant Pere.


7 de febrer de 1684- Moren set persones davant Monti-sion en enfonsar-se una casa.
24 de febrer de 1684- Benedicció de l'església dels Caputxins.

El 18 de març de 1684, Gabriel Joan Fuster i Ferragut ven el rafal de Son Hug a Pere Francesc Llebrés i Fuster.


31 de març de 1684 - Jaume Esteva, bandejat, antic talaier a la torre Pòpia de la Dragonera mata d'un tret al front a Jaume Bosch "Garbi".

10 de maig de 1684-Valldemossa.
De orda de su senyoria llima, se posaren guardas extraordinaris a la ribera de nostro mar a dos puestos com se acustuma dos homens a cada puesto nit y dia, enque. en esta vila no hi ha mes de doscents vint i cinch homens de armes, en que ni ha la quarta part qui entenen no haver de pagar guardas extraordinaris per ser franchs com son majorals de possessions, criats de la Cartuxa, bacines, dragoners, Bauçans, Tries, Rossellons, balle, jurats,l lochs de balle y altres que se reserva el capità, que tot redunda en haver de pagar sino los pobres....

14 de maig de 1684 - Mor el capità Bernat Camps Carbonell,que té la casa en el carrer de sant Pere i la capella de santa Gertrudis a l'església de santa Creu on Joan Oms Bestard treballa en l'obra de la santa a càrrec seu i on va ser enterrada la seva primera esposa Joana Estarelles.

16 de maig de 1684-Els paraires de Felanitx se separen del gremi de Palma.


A 16 maig 1684 a Jaume Blanquer pintor 37 lliures 10 sous per lo cost del quadro y vaza de Sant Pedró Nolasco, patró del Regne
. (A. H. M. Llibre major del Compte)

12 de juny de 1684- Mor Jaume Sancho, prevere beneficiat de la Candela i és enterrat al vas de Sant Pere i Sant Bernat de la Seu.

17 de juny de 1684 - Josep Bassa, advocat del Regne informa al virrei que no hi ha doblers per al pagament dels vigilants de les torres de defansa.(ACA, Consell d'Aragó, Lligall 982)

22 de juny de 1684-
Fas nota com surti una fragata de moros qui estava arradossa de la Isla de la Grada y surti per devant las Illetas y aplega tres llaüts de pescadors y un massacani en que prengué 21 persona entre els quals y havia tres fills y pare el qual se diu Pau Vador, sera ya vista de la Ciutat; per pendra los quals armaren un llaüt ab 16 homens y un barganti el qual bergantí no pugue pujar y el llaüt li fonch molt prop y sols pogué alcansar y fer dexar las fustas que sen portaven y a las hores tornaren en el moll. (BSAL 1947-1952)

Juny de 1684 - Rescat del captiu a Alger Francisco Gómez.

29 de juny de 1684 - Arriba al moll de Ciutat el corsari Bernat Calafat amb la sagètia amb la qual ha capturat un veler d'un pal amb 46 sarraïns homes i una dona, tres jueus i sis grecs que passaren al llatzaret, juntament amb algunes mercaderies.

Agost de 1684-Valldemossa-Antoni Mulet és el batle reial. Antoni Mulet, Guillem Canals, Lluch Farra y Antoni Simó del hort, són els jurats lo present any de dita vila. Barthomeu Calafat major, Juan Mas del Pla del Rey, Barthomeu Real, Damià Mas de la Costa, Sebastià Real y  Juan Mercant són consellers


2 d'agost de 1684- Mor Pedro Dameto Espanyol , marquès de Bellpuig, i és enterrat a Sant Domingo.


Setembre de 1684- Josep Pujol, patró, surt en cors amb la sagètia Immaculada Concepció de l'armador Miquel Bissanyes.


4 de setembre de 1684 - Uniça Sureda Santacília obté de la Reial Audiència  les 3/4 parts de Son Sales que reclamava contra l'hereu Fuster de Sales.

11 de setembre de 1684-Mor Francesc Vanrell, jurat ciutadà, i l'enterren a
Sant Francesc.


25 de setembre de 1684- "...soldats se son partits ab un barganti per Ivisa per haver enviat un avis que ha 13 vaxells francesos y envian a demanar 300 homens, per esta rao son enviat dits soldats."

4 d'octubre de 1684-
"...son arribats los dits soldats de Ivisa los quals no desembarcaren per quant los francesos ja noy foren, y arribats los posaren a un vaxell "

18 d'octubre de 1684-Neix l'escultor Joan Deyà Balle a Palma i és batejat a santa Eulàlia un dia després.


20 de novembre de 1684-Mor Domingo Llàtzer, sucrer.


24 de desembre de 1684-Mor Gaspar Oms (II) Amorós, pintor.


endavant