Any 1686

Any 1686-Els jurats de Petra elegeixen donats per a la gestió del santuari de Bonany.

Any 1686-Joan Mir assoleix el cost de la façana septentrional de santa Creu.

21 de febrer de 1686 - Mor Josep Bassa Castanyer, ex-conseller del Gran i General Consell, propietari de Son Ximenis (Palma).(ARM, D-1253, 198v).

1 de març de 1686- "als primer mars 1686 Antt. Roig de Oliva compra la sclaua de la Sra. Margarita de Layet per preu de 102 L. deu com consta per el discret Miquel Dameto nott "

24 de març de 1686- Mor Bernat Cotoner Cavalleria i és enterrat en el sepulcre dels Cotoner a sant Domingo.

26 de març de 1686- Boda de Tomás Burgués Zaforteza Oleza amb Cecília Dameto Togores.

30 de març de 1686- A 30 mars 1686 Nicolau Roca, blanquer, vené un asclau moro a Bartt. Castelló, blanquer, per preu de 100 L.

30 de març de 1686- El gremi de gerrers està format per: Sobreposats: Antoni Pieras major, Antoni Pieras menor. Prohomes: Pere Garriga, Josep Sanxo. Confrares: Miquel Soler, Pau Vidal, Joan Pieras, Pau Thomás, Pere Joan Aloy, Joan Juan, Jaume Janer, Sebastià Vidal, Joan Reix, Salvador Caubo, Joan Carbonell, Barthomeu Aloy, Francesch Pieras, Gaspar Lledó, Bernat Garcias, Bartomeu Caubó, Francesch Cabrer, Macià Clar, Jaume Antoni Pieras, Joan Palou, Joan Vidal, Benet Gastó, Jaume Font, Miquel Juaneda.

11 d'abril de 1686- Jurats i regidors fan sortir 10 passos nous el Dijous Sant a Palma de 10 oficis nous, entre ells, els corders,torçadors de seda i flassaders.

30 de maig de 1686- Ramon Brondo, jurat en cap.

29 d'agost de 1686 - Mor Margalida Vallès Reus, esposa d'Antoni Joaquim Canals, i és enterrada a la capella de santa Anna de sant Domingo.

11 de setembre de 1686- Mor Andreu Rossinyol de Defla, jurat ciutadà.

2 d'octubre de 1686- L'escultor Pere Joan Peres cobra 13 lliures i 10 sous del rector de Bunyola Bartomeu Contestí per haver fet una imatge de sant Josep.

8 d'octubre de 1686- Pere Gilabert fa donació al seu fill Antoni del molí de vent d'en Barbetjat (o de Poleo) a Lloret.

10 d'octubre de 1686- Nicolau Pignatelli Aragó, duc de Monteleón, és nomenat virrei de Sardenya.

16 d'octubre de 1686- Als 16 Xbre. 1686 el Capità Pere Fletxes vené esclau al Rt. Antoni Llambías prevere per preu de sent tretze lliures sis sous y vint dinés dic 113 L. 6 S 8 consta per dit Dameto nott.

26 d'octubre de 1686 - Ordinacions generáis de l'arquebisbe-bisbe don Pere d'Alagó per a la visita dels convents de monges.

19 de novembre de 1686 -Maria Aina Moragues Estadé, filla d'Antoni Moragues Vallès d'Almedrà professa en el convent de santa Magdalena.

20 de novembre de 1686 - “Pragmática sobre diferentes materias tocante al mejor govierno y alivio del Reyno de Cerdeña”

22 de novembre de 1686- Enterrament de Salvador Staci, comanador de sant Antoni de Pàdua i de Viana.

11 de desembre de 1686- Mor el vicari general Perpinyà a trets d'arcabús.

endavant