Any 1687

Any 1687- Bona anyada de blat a Mallorca: la quartera val 2 lliures i 5 sous.

Any 1687-El gremi d'ollers funda la botiga de teules. Es venen 100 teules per 14 sous, i una dotzena de rajoles val 14 sous.

Any 1687- José de Hualte, inquisidor a Mallorca.

Any 1687-El virrei desterra els jurats fora de Ciutat.

Any 1687-El Bisbe mana als Jurats d'Algaida adobar el fossar de Castellitx.

Any 1687 - Mor apunyat el pintor Jaume Blanquer Macip per obra del corredor de coll Gabriel Avellà.


9 de febrer de 1687-Boda de Mateo Gual Pueyo amb Ana Garriga Garriga.

2 d'abril de 1687- Boda de Bàrbara Custurer Garriga que aporta 4.000 lliures, amb Mateu Moragues Estadé.

21 d'abril de 1687- Tot el que vengui peix fresc o salat estarà obligat a pagar 4 lliures i 4 diners cada any al Col·legi de pescadors.

27 d'abril de 1687 - Mor Vicenç Mut Amengual, historiador i sergent major.

28 d'abril de 1687 -Vicenç Mut és enterrat al costat de la capella de sant Pere de la Seu.


5 de maig de 1687 -
Nicolau Pignatelli Aragó, duc de Monteleón, comença a exercir el càrrec de virrei de Sardenya.

31 de maig de 1687-Jo debaix firmat Antoni Lliteras pintor, confés haver rebut del Rnt. Juan Sales, preveré y vicari de Sta. Eulalia, quatorse lliures, dich 14 11., les quals son per vuit plenets y reparar la pastera de Sent Bemardí de Sena he pintats ab diferents figures de sancts, y feta gracia de los demés per la devoció que tinch en el Sant. Fet vuy ais 31 maig 1687. Dich: 14 lliures. — Antoni Lliteres, pintor. (Arxiu parroquial de santa Eulàlia- Llibre de la capella de SSm. Sagrament, f. 4 v.179) La producció de blat és aquest any de 327.077 quarteres i es compleix l'objectiu de consum.

24 d'agost de 1687 - Benedicció de l'església dels mínims de santa Maria del Camí.

30 de setembre de 1687- Francesc Cotoner Olesa és enterrat a sant Domingo.

3 d'octubre de 1687 - Prohibició de pesca amb foc i encesa, d'acord amb la voluntat majoritària dels pescadors de Ciutat i Andratx.

12 de novembre de 1687-Francesc Axartell és nomenat capità d'Alcúdia.


endavant