Any 1689

Any 1689- La Inquisició de Mallorca edita el "Clara luz" per tal d'instruir els presos que esperaven la sentència, sobre la fe catòlica i que abjurassin del seu judaisme.

26 de març de 1689- Mn. Martí Ballester, natural de Petra, que va ser rector del col·legi de la Sapiència de les parròquies de Santa Margarida i de Santa Eulàlia davant el notari Joan Garcia fa donació de les seves cases situades enfront del casal de la Inquisició, es compromet a fer l'obra necessària per la instal·lació de la Congregació de sant Felip Neri i encara a dotar-la de 200 lliures de cens.

21 d'abril de 1689-Boda de Joana Cotoner Sureda amb Joan Despuig Martínez de Marcilla.

5 de maig de 1689- Valldemossa. Su lllma, el Sr. Visrey nos envia una orda de sa Magestad Carlos segon que Deu guard, despaxada dels 25 de febrer prop passat 1689, manantnos en ella fessam obsequias per la mort de la sua molt amada esposa sua D.a Maria Lluisa de Borbon la regna, la qual passa desta vida a millor vida als 2 febrer prop passat 1689.

9 de juny de 1689-Aldarulls i saqueigs de fleueries de més de 100 homes que demanaven feina. Dos d'ells són exposats a la vergonya pública i condemnats a desterrament.

18 de juny de 1689- Gregori Alex pintor, confés haver rebut del Rd. Juan Sales pre y vicari de Sta. Eulàlia, vuit lliures y sis sous, dich 8ll. 6 s. y les quals son a compliment del concert tania fet en dit Señor de 85 lliures per haver pintar la capella del gloriós St. Bernadi de Sena de dita parròquia. (A. P. Sta Eulàlia. Llibre de la Capella del SSnt. Sagrament. I. 13 v .

19 de juliol de 1689 - El talaier d'Andratx Jaume Esteva, bandejat, des del cementiri de l'església d'Andratx fer d'un tret d'arcabuç a l'oficial reial Gabriel Pujol "Vinent".

21 de juliol de 1689 - El talaier d'Andratx Jaume Esteva, bandejat, acusat de la mort del torrer de la torre Pòpia a la Dragonera, Gabriel Jovera, que morí enverinat, és capturat dins l'església d'Andratx on s'havia refugiat en una sepultura de la capella del Nom de Jesús armat d'una escopeta, dos arcabussos, pòlvora, perdigons, bales i cartutxos. Jaume Esteva era el substitut del torrer Pere Palmer, capturat pels moros i havia de tornar la plaça al titular si era rescatat. Als dos anys de substitució, Pere Palmer va tornar després del pagament del rescat i volgué ocupar la seva plaça, de manera que Jaume Esteva quedaria sense feina. Així que va decidir enverinar a l'altre talaier Gabriel Jovera.

4 d'agost de 1689 - Benedicció de la nova església dels dominics d'Inca.

23 d'agost de 1689 -El talaier d'Andratx Jaume Esteva, empresonat i clavat a la torre de sant Miquel acusat de tres assassinats i d'haver disparat contra les autoritats, capturat a la mateixa església armat d'una escopeta amb perdigons, renuncia a l'exercici de la immunitat eclesiàstica i accepta la pena de servir a les galeres reials tota la vida.

19 de setembre de 1689 - La collita oficial de blat és de 108.711 quarteres.

21 d'octubre de 1689 - L'escrivà i els algutzirs Miquel Ventayol i Llorenç Verd, al servei del Procurador Reial, amb el pretext de segrestrar uns mobles de Guillem Porsell d'Andritxol, acompanyats del batle Baltasar Pujol de l'Evangèlica i de Guillem Fleixas de Son Vic, lloctinent de procuradoir reial, arribats al lloc on suposadament havien de segrestrar els mobles, desarmen al batle d'Andratx i l'arresten. Després el condueixen lligat de la mà esquerra i dels peus damunt un mul cap a Ciutat on serà empresonat durant cinc dies i alliberat per la intervenció de la Cúria del Pariatge.

12 de desembre de 1689 - Neix Just-Pastor Pinya, que serà prevere i botifler, com el seu pare, el mercader Gaspar Pinya.


endavant