Any 1691
   
Any 1691- Joan Antoni Homs Arbona és l'autor de l'escultura de Santa Mònica del convent agustinià del Socors.
   
Any 1691 - Construcció de la nova església de Sencelles.

25 de gener de 1691 - El virrei lliura al prior de la cofraria de sant Jordi , Ramon Zaforteza i a Pere Verí, clavari de l'ordre de sant Joan ,la carta reial on s'exposa la necessitat de disposar de 1000 esclaus moros per canviar amb 100 soldats captius del soldà.

5 de febrer de 1691 - La Cofraria de sant Jordi es reuneix a l'aula de Teologia del convent de sant Francesc amb l'assistència de 92 membres, on s'exposa la sol·licitud reial de que facin donació al rei dels esclaus moros que tenguin per a l'intercanvi amb els soldats cristians presos del soldà. El Cofrares remeten al rei una resposta negativa fonamentada en les misèries del Regne i la necessitat de socors dels pobres.

14 de febrer de 1691 - El virrei comunica al Consell d'Aragó la negativa de la Cofraria de sant Jordi en relació al lliurament gratuït d'esclaus moros per a l'intercanvi de captius, atesa la situació de carències del Regne, tot i que Ciutat i la Part Forana es comprometen a aportar 30 esclaus en conjunt i que  personalment alguns cofrares i altres senyors fan donació d'esclaus, com el bisbe que n'aporta 6, el comte de Formiguera, prior de la Cofraria que n'aporta 5, el també prior de la cofraria Pere Pardo que n'aporta altres 5, el mestre de camp Francesc Villalonga i el capità de cavalls forçats Jaume Puig que n'aporta 5 més, Francesc Truyol, capità d'artilleria, que n'aporta 4, Berenguer d'Oms que n'aporta 2, i Gaspar de Puigdorfila que n'aporta altres 2.

28 de febrer de 1691 - Una embarcació sarraïna s'encalla a la costa aprop de S'Avall i es capturen 60 musulmans i 16 captius cristians.
   
7 de març de 1691- Miquel Valls Bonnín és condemnat a presó per dos anys i a la confiscació dels seus béns. Aquest mateix dia mor el clergue beneficiat de la parròquia de Valldemossa, Jeroni Berard Cotoner que és enterrat a sant Francesc.
   
30 de març de 1691 - Mor Pere Orlandís Desclapés.

31 de març de 1691 - Es comunica al duc de Veragua l'orde donada al Consell d'Aragó perquè els 80 moros capturats en la barca encallada a la costa de Mallorca es destinin a les galeres d'Espanya, i  que es separin d'aquests els inútils per a galeres per tal de fer el canvi amb soldats captius a Larraix.(Doc 213, Fol.353 de la Colecció de Documents de Vargas Ponce-Museo Naval)
   
2 d'abril de 1691 - Col·locació de la primera pedra de la nova església de Sencelles.
   
29 d'abril de 1691- Pregàries contra la sequera.
   
30 d'abril de 1691-Josep de Castellví, marqués de Villatorcas, és nomenat virrei de Mallorca.

1 de maig de 1691- Acte de Fe a sant Domingo arrel del qual són executats a volta de garrot i després cremats davant el llatzaret, a la pujada del castell de Bellver, Nofre Cortès, Rafel Crespí Cortès, Aina Martí, Rafel Josep Cortès, Francesca Cortès, Pere Nofre Cortès, Francesca Fortesa,  Miquel Valls, Maria Fortesa, Isabel Martí, Violant Martí, Francesca Cortès, Melcior Josep Fortesa, xuetes.Isabel Cortès, Moianeta, esposa de Rafel Josep Cortès i Isabel Bonnín, esposa de Rafel Valls, i Rafel Agustí Pomar, cosí de Rafel Valls. Varen ser assassinats a volta de garrot perquè es convertiren per tal d'evitar ser cremats en viu.

Aquest mateix dia el bisbe remet al duc de Medina Sidònia sis esclaus més per a l'intercanvi amb els soldats captius en la derrota de Larache. S'embarquen amb el patró Josep Clausells.
   
6 de maig de 1691- En execució de la sentència dictada per Josep Calvo Monreal en un cadafal de la Plaça de Cort, moren cremats en viu tres xuetes a Mallorca en una foguera feta davant el Llatzaret a la pujada cap el castell de Bellver: Rafel Valls,saboner, Caterina Tarongí i Rafel Benet Tarongí "Felós", germans. Onze més són  relaxats i morts en persona a volta de garrot i cremats després, quatre en estàtua i tres en les seves despulles. Són aquests:Isabel Aguiló, Isabel Pomar, mare de Rafel Valls és  primer escanyada i després cremada,  Isabel Tarongí , Isabel Martí,  Joana Cortès, Margarida Tarongí Beatriu Cortès, Violant Fortesa, Josep Aguiló, Rafel Ventura Cortès fill de Rafel Josep, escanyat i cremat,  Francesca Martí. Relaxats en estàtua Francesc Josep i Guillem Tomàs Tarongí, fills de botiguer,Miquel Fortesa i Magdalena Fortesa, jueus conversos, Agustí Cortès de Alfonso, jueu fugitiu. L'espectacle va tenir com a protagonistes el virrei, marquès de la Casta, el marquès de Bellpuig, que era jurat en cap, i els seus socis, el comte de Formiguera i el virrei de Milà que havia arribat feia poc.
30 de juny de 1691 - El virrei Pardo de la Casta rep l'orde de remetre els sarraïns capturats en el febrer a la costa propera a S'Avall per a l'intercanvi amb els soldats cristians capturats a Larache i també per a la venda a benfici del Reial patrimoni.

2 de juliol de 1691- Acte de Fe. Miquel Pinya Pomar de Felanitx és reconciliat en efígie.

6 de juliol de 1691 - L'exvirrei Baltasar Pardo de la Casta deixa Mallorca..

10 de juliol de 1691 - Un estol francès format per 23 galeres i 2 galiotes bombardeja Barcelona.
   

17 de juliol de 1691 - Per por de l'arribada de l'estol francès que ha bombardejat Barcelona es posa una bateria de dos canons a Sa Portella, altra a la Porta  del Camp, i una de sis canons a les troneres de sant Nofre en el Molinar

23 de juliol de 1691 - L'estol francès bombardeja Alacant.
   
31 de juliol de 1691- Neix Bartomeu Rull Cànaves a Pollença, futur bisbe de Malta.

1 d'agost de 1691 - Des de Sa Porrassa es detecta la presència de l'estol francès que ha bombardejat Barcelona i Alacant.
   
8 d'agost de 1691- S'autoritza a Gabriel Flor la fundació de les capellanies de les penedides i de les minyones.
   
3 de setembre de 1691 - Arriba a Mallorca Josep de Castellví, marquès de Villatorcas, nou virrei.
   
A 29 Setembre 1691 he arrendat el territori del Castell de Pollensa a Barthomeu Vives y juntament estiga per guarde y custodia del mateix Castell per sinch quarteras tle xexa lo primer any que sira en 1692 y los
altres seran sis quarteras per medi y intervensio del Sr. Guillem Cifre de Calonjer. (id. id. f. 4 v.).
   
22 de setembre de 1691 - Antelm Pujol és detingut pel lloctinent i sancionat amb una  multa de 200 lliures després d'una baralla amb Guillem Fleixas de Son Vic (Andratx), però aconsegueix fugir. Aleshores el lloctinent segresta les 200 lliures de la ramaderia d'Antelm. En resposta, el rector, comissari del Sant Ofici adverteix d'excomunió al lloctinent si segueix el procediment contra Antelm.
   
24 de setembre de 1691, dilluns - Arribat Pere Alemany Blanc a Andratx enviat per el rector, comissari del Sant Ofici, per tal d'evitar el procediment contra Antelm Pujol, els ministres  del Pariatge l'empresonen. Aleshores els inquisidors demanen el lliurament en un plaç de tres hores  per  a ells d'Alemany Blanch pel fet de ser familiar del Sant Ofici.
   
25 de setembre de 1691- Els inquisidors posen en excomunió al Jutge del Pariatge, no fan cas de les peticions del virrei i de la Reial Audiència i fan detenir a Salvador Mas, procurador fiscal del Pariatge i al notari d'aquesta cúria Miquel Dameto.
   
Cristòfol Seguí: A 29 Setembre 1691 he arrendat a Nicolau Rosselló fill de Juan Bapt". el territori del Castell de Falanig per preu de 18 L cada any ço es 9 L al dia de Nadal y 9 L al die de Pasqua y 12 quarteres de blat el die de S. Pere y Feliu. (Llib 2° de Capbreu 1691 1708 f. 1 v.)
   
10 d'octubre de 1691 - S'exigeix al Regne de Mallorca el pagament de l'impost de coronatge, que no es paga per impossibilitat de fer-ho.

La collita oficial de blat és de 214.433 quarteres. (ACA, Consell d'Aragó. Leg. 988 s/f).


16 d'octubre de 1691 - Pregàries contra la sequera.
   
2 de novembre de 1691- Mor una dona a conseqüència de la caiguda d'una paret de la Torre dels Caps de la muralla de Palma.

14 de novembre de 1691 - El rei ordena l'alliberament dels presos Salvador Mas, procurador fiscal del Pariatge i el notari Miquel Dameto sense que li facin cas.
   
26 de novembre de 1691-Pragmàtica de Carlos II: "mandamos que de aqui adelante los lutos que se pusieren por muerte de Personas reales sean en esta forma: los hombres han de poder traer capas largas y faldas caídas hasta los pies, y han de durar en esta forma hasta el día de las honras; y las mugeres han de traer mongiles de vayeta si fuere en invierno, y en verano de lanilla, con tocas y manto:delgados que no sean de seda, lo qual también ha de durar hasta el dia de las honras ""Que los ataúdes en que se llevaren á enterrar los difuntos no sean de telas ni colores sobresalientes ni de seda, sino de vayeta, paño o holandilla negra, clavazón negro pavonado, y galón negro o morado, por ser sumamente impropio poner colores sobresalientes en el instrumento donde está el origen de la mayor tristeza. Y solo permitimos que puedan ser de color y de tafetán doble, y no mas, los ataúdes de los niños hasta salir de la infancia"
   
5 de desembre de 1691-S'autoritza al prevere Gabriel Serra i als sobreposats del gremi de moliners la fundació de la confraria de la Immaculada Concepció a la parròquia de Manacor.

13 de desembre de 1691 - Mor Aina Descallar Serralta, esposa de Joan de Berard i Berard. És enterrada a sant Francesc.


endavant